Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Inżynieria środowiska - Lista 44 uczelnie w Polsce


Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj!

Inżynierię środowiska zalicza się do dyscyplin nauk technicznych. Swoim zakresem obejmuje ona przedsięwzięcia inżynierskie, które mają na celu zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi lub przywrócenie tej równowagi, zachwianej wskutek dewastacji środowiska. Równie istotnym aspektem inżynierii środowiska jest dążenie do zachowania możliwości środowiska do samooczyszczania i samoregeneracji. Przedmiotem inżynierii środowiska jest zatem, mówiąc krótko, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, na którą oddziałują działania człowieka, takie jak przemysł, rolnictwo czy urbanizacja. Zajmuje się tym, w jaki sposób ograniczać negatywne skutki tych działań, wykorzystując ku temu najnowsze osiągnięcia techniczne, i jak realizować założenia zrównoważonego rozwoju.

Predyspozycje kandydataKandydat na studia na kierunku „inżynieria środowiska” powinien wykazywać się wyobraźnią oraz zdolnością twórczego myślenia – są to podstawowe cechy inżyniera inżynierii środowiska, dzięki którym będzie potrafił wykorzystywać w swojej pracy najbardziej odpowiednie, nierzadko innowacyjne, rozwiązania. Kompetencją kandydata powinno być także logiczne myślenie i inżynierskie zacięcie – przydatne (nie tylko podczas studiów, ale również – a może przede wszystkim – w przyszłej pracy) okażą się precyzja i odpowiedzialność. Ponieważ obowiązki zawodowe realizowane są często w ramach projektów, cenną umiejętnością okaże się łatwość pracy w grupie oraz efektywna organizacja pracy własnej. Na kolejnych szczeblach zawodowej kariery na wagę złota będzie umiejętność kierowania zespołem i rozdzielania zadań.

Inżynieria środowiska


Organizacja studiów, specjalnościInżynierię środowiska studiować można zarówno na studiach inżynierskich, jak i magisterskich. Studia I stopnia trwać będą nie krócej niż 7 semestrów, zaś studia II stopnia – nie krócej niż 3 semestry. Studia podjąć można w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studenci mają możliwość wyboru specjalności, która może ukierunkować przyszłą karierę zawodową – warto więc z rozmysłem podjąć decyzję o jej wyborze. Specjalność wybiera się na określonym etapie edukacji – w przypadku studiów na kierunku „inżynieria środowiska” wybór specjalności możliwy jest niekiedy dopiero na studiach II stopnia (planując edukację, warto sprawdzić w programie studiów prowadzonych przez daną uczelnię, na którym roku można wybrać specjalność i jakie specjalności oferuje).

Oto przykładowe specjalności:
- geoinżynieria środowiska;
- inżynieria sanitarna;
- technika sanitarna;
- kształtowanie środowiska;
- ochrona i kształtowanie zasobów wodnych;
- inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej;
- uzdatnianie wód i utylizacja ścieków i odpadów;
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii;
- ogrzewanie, wentylacja i ochrona atmosfery;
- monitoring środowiska;
- systemowe zarządzanie środowiskiem;
- inżynieria zrównoważonego rozwoju;
- rewitalizacja terenów przemysłowych;
- zagospodarowanie surowców i odpadów
i inne.

Program studiówProgramy studiów oferowanych kandydatom przez poszczególne uczelnie bazują na ramowych treściach kształcenia omówionych w ministerialnych standardach kształcenia. Czytamy w nich, że zarówno na studiach I stopnia, jak i na studiach II stopnia, realizowane będą zajęcia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych.

Na studiach I stopnia będą to – jeśli idzie o treści podstawowe – matematyka; fizyka; chemia; biologia i ekologia; ochrona środowiska; rysunek techniczny i geometria wykreślna; informatyczne podstawy projektowania; termodynamika techniczna; mechanika płynów; materiałoznawstwo; mechanika i wytrzymałość materiałów; budownictwo; hydrologia i nauki o Ziemi oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – ochrona powietrza; gospodarka wodna i ochrona wód; technologia wody i ścieków; sieci i instalacje sanitarne; gospodarka odpadami; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; gleboznawstwo i rekultywacja; mechanika gruntów i geotechnika; melioracja; ochrona przed hałasem i wibracjami; systemy informacji przestrzennej.

Na studiach II stopnia będą to z kolei – jeśli idzie o treści podstawowe – statystka; chemia środowiska; planowanie przestrzenne; niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; zarządzanie środowiskiem oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – monitoring środowiska; technologie proekologiczne; alternatywne źródła energii; automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych; technologia i organizacja robót instalacyjnych.


Perspektywy zawodoweW zależności od wybranej specjalności, absolwenci studiów na kierunku „inżynieria techniczna” są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
- przedsiębiorstwach gospodarki sanitarnej i komunalnej;
- przedsiębiorstwach branżowych, które zajmują się produkcją i eksploatacją urządzeń inżynierii i ochrony środowiska;
- zakładach utylizacji i oczyszczania ścieków;
- biurach planowania przestrzennego i biurach projektowych;
- instytucjach państwowych, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Instytut Gospodarki Odpadami, które zajmują się ochroną środowiska i jego monitorowaniem;
- organach administracji rządowej i samorządowej
i innych.

Absolwenci mają także możliwość ciągłego rozwoju, zdobywania nowych kompetencji i uprawnień poprzez uczestnictwo w branżowych kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych.

RekrutacjaChociaż zasady naboru na studia ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie, to można założyć, że przedmiotami, które brane będą pod uwagę przy ustalaniu list rankingowych będą matematyka, chemia, biologia i fizyka z astronomią.

Warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu (do wyboru matematyka, chemia, fizyka z astronomią), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (fizyka i astronomia lub matematyka), a Politechnika Wrocławska – na podstawie wyników z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i fizyki z astronomią. Jak widać, proces rekrutacji różni się znacznie na poszczególnych uczelniach, dlatego warto zawczasu sprawdzić, jak przebiega na wybranej przez kandydata uczelni.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Inżynieria środowiska

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2100 zł Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska (PG)
Uniwersytet Bielsko-Bialski od 2500 zł /Semestr
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka od 3000 zł /Semestr
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej od 0 zł od 3100 zł /Semestr