Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Biogospodarka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Inżynieria Środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Ochrona Środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wydziale...

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska kształci nowoczesne kadry inżynierów, którzy poza umiejętnościami ścisłymi i technicznymi mają zaawansowane kompetencje menadżerskie. Historia wydziały sięga 1917 roku, gdy na uczelni zaczęli się kształcić inżynierowie budownictwa wodnego. Później, w katach 50-tych ubiegłego wieku powstały dwa wydziały: budownictwa wodnego oraz inżynierii sanitarnej i wodnej. To właśnie z nich w późniejszym czasie wyewoluował wydział w obecnym kształcie i aktualnej strukturze. Wydział oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia na najwyższym poziomie i według najlepszych standardów akademickich. Studenci mają zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną, nowoczesne zaplecze do zajęć praktycznych. Na każdym etapie kształcenia mogą również liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry naukowej, nauczycieli akademickich oraz praktyków w różnych dziedzinach. Dzięki temu absolwenci wydziału są kompleksowo przygotowani pod względem kompetencji i umiejętności, jakie są wymagane w wybranym zawodzie.

Wydział mieści się we własnym budynku na terenie głównym Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje: 2 audytoria na 150 miejsc, 6 sal wykładowych po 50 miejsc i 16 sal po 30 miejsc. Oddane do użytku w 2002 r., w części Gmachu Starej Kotłowni Laboratorium Wy-działowe, o łącznej powierzchni ok. 1000 m2, spełnia zadania zarówno pomieszczeń laboratoryjnych, jak również wykorzystywane jest jako sala audytoryjna przy organizacji różnego rodzaju konferencji, seminariów, itp. W swojej działalności dydaktycznej i badawczej Wydział wykorzystuje 30 własnych laboratoriów i pracowni komputerowych, a także laboratoria zewnętrzne. Wydział posiada własną bibliotekę.


 

Rekrutacja

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, podobnie jak w większości najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, studia prowadzone są w systemie trójstopniowym:

 • pierwszego stopnia - studia inżynierskie dla osób po maturze
 • drugiego stopnia - studia magisterskie dla osób z dyplomem studiów pierwszego stopnia
 • trzeciego stopnia - studia doktoranckie dla osób z dyplomem magistra.

 • Kandydaci przyjmowani są na trzy kierunki studiów: Ochrona Środowiska (stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia), Inżynieria Środowiska (stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia) oraz Biogospodarka (stacjonarne pierwszego stopnia).

  Na kierunku Inżynieria Środowiska Wydział oferuje również studia stacjonarne inżynierskie (BSc Eng) i magisterskie (MSc) prowadzone w języku angielskim.

  Ponadto na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska prowadzone są obecnie następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny
 • Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
 • Inżynieria Gazownictwa
 • Klimatyzacja i chłodnictwo
 • Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
 • Uzdatnianie Wody, Oczyszczanie Ścieków i Unieszkodliwianie Odpadów
 • Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków
 • Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BMS)
 • Identyfikacja Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, Studia międzywydziałowe SiMR i IS
 • Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania.

 •  

  Życie studenckie

  Skrócona, tradycyjna nazwa wydziału - "Środowisko" zobowiązuje się do stworzenia wyjątkowego środowiska do studiowania. Niepowtarzalna atmosfera panująca na wydziale gwarantuje pełną współpracę między studentami i nauczycielami akademickimi. Do najważniejszych składowych niniejszej atmosfery zaliczyć można następujące elementy:

  Współpraca z zagranicą

  Działalność dydaktyczna i naukowa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska prowadzona jest z dużym naciskiem na kształcenie praktyczne, a także na wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. Wydział współpracuje z zagranicznymi ośrodkami w zakresie dydaktyki, badań naukowych oraz projektów badawczych i technicznych. Studenci mogą korzystać z programów międzynarodowej wymiany studenckiej, takich jak Erasmus+. Część kształcenia akademickiego mogą zrealizować na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii. Austrii czy Włoszech. Natomiast studenci zagraniczni mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia w trakcie zajęć w Polsce. Dodatkowo wydział prowadzi bilateralną i wielostronną współpracę naukową i techniczną z renomowanymi ośrodkami w kraju u na świecie, organizuje międzynarodowe seminaria i konferencje naukowe, realizuje badania i publikacje. Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy, studenci mają do wyboru szeroki zakres stażów, praktyk i innych form zdobywania doświadczenia zawodowego w najlepszych firmach i najbardziej renomowanych instytucjach naukowych i badawczych. Absolwenci wydziału są wykwalifikowanymi i cenionymi specjalistami, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy.

  Indywidualny program kształcenia

  Poza standardową formą studiowania, studenci, którzy spełnią wymogi Regulaminu Studiów mają możliwość realizacji programu nauczania w ramach indywidualnego toku studiowania. Część nauki można również zrealizować za granicą w ramach programu Erasmus. To doskonały sposób na zdobycie dodatkowego doświadczenia i nawiązanie międzynarodowych kontaktów, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.


  Samorząd studencki

  Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą w działalności studenckich organizacji samorządowych, społecznych i sportowych oraz kół naukowych. Na Wy-dziale bardzo aktywnie działa Samorząd Studencki, na którego czele stoi Wy-działowa Rada Samorządu Studentów organizująca corocznie m.in.: Otrzęsiny I roku, Wybory Miss IŚ, Zbiórkę darów dla dzieci z domu dziecka, Spotkania opłatkowe, Wyjazdy turystyczne (narciarskie, rajd wiosenny, obóz roku "0"), Imprezy klubowe, Bal “połowinkowy”, Piknik "czerwcówka", Wyjścia do teatru, Juwenalia, Drzwi otwarte na Wydziale.


  Studencki ruch naukowy

  Koła naukowe stanowią bogate uzupełnienie klasycznego procesu dydaktycznego. W ramach działalności w kołach naukowych studenci: wykonują prace naukowe w ramach grantów Rektora dla młodych naukowców, organizują wyjazdy na obiekty techniczne, organizują wyjazdy na Międzynarodowe Targi Instalacyjne w Poznaniu, organizują akcje zbiórki surowców wtórnych, organizują seminaria i kursy szkoleniowe, organizują cykle spotkań z absolwentami.


  Do najważniejszych kół naukowych działających na wydziale zaliczyć można:

 • Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa (KOCIO)
 • Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji (KWIK)
 • Koło Naukowe Inżynierii Wodnej (KNIW)
 • Koło Naukowe Inżynierii Gazownictwa (KNIG)
 • Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji (KNWiK)
 • Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów NAVITAS
 • Koło Naukowe Meteorologii i Ochrony Atmosfery VOLTURNUS
 • Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania (KNOO)
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska (KNOŚ)
 • Dostęp do komputerów i Internetu

  Na Wydziale eksploatuje się ponad 300 komputerów klasy PC, część z nich stanowi wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Większość komputerów podłączona jest do sieci Internet. Do dyspozycji studentów udostępniono ponadto działającą na Wydziale bezprzewodową sieć internetową. Internet jest również dostępny w do-mach studenckich.

  Biblioteka Wydziałowa

  Na Wydziale znajduje się Biblioteka Wydziałowa gromadząca zbiory (w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim) związane ze specjalnościami prowadzonymi na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Zbiory biblioteczne stanowią ok. 50 tys. tomów książek i ok. 10 tys. woluminów czasopism. Wypożyczalnia i czytelnia dostępne są dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału i Uczelni. W systemie elektronicznego udostępniania książek i czasopism znajdują się m.in. 200 tytuły z działu Environmental Sciences, 180 - Meteorology & Climato-logy oraz 550 - Environmental Engineering. Z komputerów znajdujących się w do-menie adresowej PW, jak również z zarejestrowanych komputerów domowych, pracownicy i studenci mogą korzystać z baz pełnotekstowych CRC Press, ibuk.pl, Knovel, Referex Engineering, Science Direct, SpringerLink ebrary, EBSCOhost, Proquest oraz baz bibliograficzno-abstraktowych Compendex, CSA TRD, Wos, Scopus, Wiley InterScience.


  Praktyki zawodowe

  Studenci odbywają kilku tygodniową praktykę zawodową organizowaną w trakcie studiów I stopnia (inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich). Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych oraz w ostatnim semestrze studiów I stopnia. Miejscem praktyk są przedsiębiorstwa wykonawcze, eksploatacyjne, projektowe oraz placówki badawcze.


  Działalność organizacyjna studentów

  Studenci Wydziału działają w kilku organizacjach studenckich i społecznych, takich jak: STONA, BEST, NZS, AZS, SKPB, ESN PW, Polski Klub Ekologiczny.


  Pomoc stypendialna

  Studenci Wydziału mogą otrzymywać szeroki wachlarz świadczeń pomocy materialnej zgodnie z "Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej". Pomocą materialną objęci są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci. Studenci mogą otrzymywać następujące świadczenia z funduszu pomocy materialnej :

 • stypendium socjalne i socjalne zwiększone,
 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 • Dodatkową formą pomocy materialnej są zapomogi wspomagające studentów w przypadkach losowych. Poza tymi formami pomocy studenci mogą ubiegać się o stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia w sporcie oraz o stypendia fundowane np. Przedsiębiorstwa MPWiK w Warszawie, Stowarzyszenia BRATNIAK, Fundacji im. M. Króla, stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich, itp.

  Aktywność sportowa i kulturalna

  Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych w wielu dyscyplinach - między innymi piłki nożnej, pływaniu, wioślarstwie, koszykówce, siatkówce. Do dyspozycji studentów jest ogólnodostępna baza rekreacyjna i sportowa uczelni. Wszyscy studenci w ciągu pierwszych 3 lat studiów na Politechnice Warszawskiej mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego np. siatkówki, koszykówki, pływania, siłowni, piłki nożnej, tenisa stołowego, aerobiku, jazdy na nartach, i wielu innych.


  Kilka osób śpiewa w Chórze Politechniki Warszawskiej i jest członkami Zespołu Pieśni i Tańca PW.

   

  Kontakt

  00-653 Warszawa

  ul. Nowowiejska 20

  tel.:

  22 629 60 70, 22 234 74 12