Matura 2023

Matura, czyli egzamin dojrzałości to pierwszy tak ważny egzamin w życiu młodego człowieka. Budzi strach, niepewność i obawy o to, czy poradzi sobie na odpowiednim poziomie. Choć stres najczęściej jest zdecydowanie na wyrost, do egzaminu maturalnego należy podejść na poważnie i odpowiednio się do niego przygotować. Od wyniku egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów zależy bowiem, czy zostaniemy przyjęci na wybraną uczelnię i wymarzony kierunek.1. Terminarz egzaminów maturalnych Matura 2023Część pisemna4 maja 2023 (czwartek)

godz. 9:00 język polski – poziom podstawowy

8 maja 2023 (poniedziałek)

godz. 9:00 matematyka – poziom podstawowy

godz. 14:00 język kaszubski, łemkowski, język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony

9 maja 2023 (wtorek)

godz. 9.00 język angielski – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język angielski - poziom dwujęzyczny

godz. 14.00 filozofia - poziom rozszerzony

10 maja 2023 (środa)

godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język niemiecki – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język niemiecki – poziom dwujęzyczny

11 maja 2023 (czwartek)

godz. 9.00 biologia – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język rosyjski – poziom rozszerzony

godz 14.00 język rosyjski- poziom dwujęzyczny

12 maja 2023 (piątek)

godz. 9.00 matematyka – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język francuski – poziom rozszerzony,

godz. 14.00 język francuski – poziom dwujęzyczny

15 maja 2023 (poniedziałek)

godz. 9.00 chemia – poziom rozszerzony

godz. 14.00 historia muzyki - poziom rozszerzony

16 maja 2023 (wtorek)

godz. 9.00 geografia – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język mniejszości narodowych – poziom podstawowy

17 maja 2023 (środa)

godz. 9.00 język polski – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

18 maja 2023 (czwartek)

godz. 9.00 historia – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język włoski – poziom rozszerzony

godz. 14.00 język włoski - poziom dwujęzyczny

19 maja 2023 (piątek)

godz. 9.00 fizyka – poziom rozszerzony

godz. 14.00 historia sztuki – poziom rozszerzony

22 maja 2023 (poniedziałek)

godz. 9.00 informatyka – poziom rozszerzony

godz. 14.00 języki kaszubski– poziom rozszerzony, język łemkowski - poziom rozszerzony

23 maja 2023 (poniedziałek)

godz. 9:00 informatyka - poziom rozszerzony

godz. 14.00 język hiszpański - poziom rozszerzony

godz. 14.00 język hiszpański - poziom dwujęzyczny

24 maja 2023 (wtorek)

godz. 9.00 matematyka w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom podstawowy

godz. 10.35 geografia w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

godz. 12.10 chemia w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

godz. 13.45 fizyka w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

godz. 15.20 biologia w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

godz. 16:55 historia w języku obcym dla absolwentów lub oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

Ogłoszenie wyników matur 2023

Termin: 7 lipca 2023 r. - termin udostępnienia wyników egzaminu maturalnego. W tym samym dniu nastąpi przekazanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydanie ich zdającym.

Pełny harmonogram maturalny na rok 2023 znajduje się na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.2. Jak wygląda egzamin maturalny?

Egzamin maturalny na przestrzeni kilkunastu lat mocno wyewoluował i sporo się różni od tego, jaki był zdawany kilkanaście lat temu. Dlatego wiele maturalnych opowieści należy traktować nieco z przymrużeniem oka, gdyż nie odzwierciedlają aktualnej rzeczywistości.

Dużym komfortem psychicznym dla uczniów podchodzących do egzaminu maturalnego jest fakt, że odbywa się on w ich szkole średniej, w salach które znają i w towarzystwie nauczycieli, z którymi mieli do czynienia w ciągu kilku lat kształcenia.

Jedyny wyjątek jest wtedy, gdy w danej szkole nie ma nauczyciela specjalisty w zakresie wybranego języka nowożytnego. Dzieje się tak jednak tylko w tych przypadkach, gdy uczniowie zdecydują się na zdawanie rzadko wybieranego języka obcego.

Więcej informacji na temat aktualnego egzaminu maturalnego znajdziesz na: Informacje o maturze 2023.

Egzamin pisemny - odbywa się na dużej sali ogólnej. Uczniowie otrzymują do wypełnienia arkusze egzaminacyjne. Na niektórych przedmiotach mają do dyspozycji określone pomoce naukowe, np. prosty kalkulator, linijkę (w przypadku egzaminu z matematyki), lupę powiększającą (w przypadku m.in. egzaminu z rozszerzonej historii). Salę egzaminacyjną można opuścić w trakcie egzaminu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Możemy również opuścić ją karnie, jeśli zostaniemy przyłapani na ściąganiu, będziemy mieć przy sobie niedozwolone przedmioty lub też będziemy w jakikolwiek sposób zakłócać przebieg egzaminu.

Egzamin ustny - zdaje się go pojedynczo w sali, w której znajduje się wyłącznie komisja egzaminacyjna.3. Przedmioty obowiązkowe

Zdanie egzaminu maturalnego wieńczy pewien etap edukacji. Jest informacją, na ile zdobyliśmy ogólne wykształcenie na poziomie średnim. W ujęciu bardziej ogólnym wyniki egzaminów maturalnych są również informacją na temat tego, na jakim poziomie jest nasz system edukacji i jak wygląda kształcenie w poszczególnych szkołach. Dla młodszych uczniów, którzy dopiero planują wybór szkoły średniej poziom zdawalności z matur jest wyznacznikiem jakości kształcenia w danej szkole średniej. Wyniki egzaminów maturalnych są również istotne dla maturzystów, którzy planują dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

Obecnie na większości kierunków studiów nie ma obowiązkowych egzaminów wstępnych, a weryfikacja kandydatów odbywa się w dużym stopniu na wynikach, jakie uzyskali oni z poszczególnych przedmiotów. Wybór przedmiotów zdawanych na maturze jest więc uzależniony od tego, jaką dalszą drogą kształcenia chce pójść młody człowiek. Warto jednak pamiętać także o tym, że niektóre egzaminy maturalne są obowiązkowe bez względu na to, czy wybieramy się na politechnikę, uniwersytet czy uczelnię artystyczną.

Każdy maturzysta musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych oraz czterech egzaminów pisemnych. Ustnie zdajemy język polski oraz wybrany język obcy nowożytny. W obu przypadkach nie ma konieczności określania poziomu egzaminu.

Na egzaminach pisemnych zdajemy trzy przedmioty na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę, a także jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Poza przedmiotami obowiązkowymi każdy maturzysta może zdawać pisemnie także inne przedmioty, zwykle wybierane są te, które brane są pod uwagę w trakcie rekrutacji na określony kierunek.

Maksymalnie można wybrać sobie 5 dodatkowych przedmiotów, czyli łącznie zdawać aż sześć. W praktyce jednak rzadko się zdarza, by uczeń zdecydował się na aż tak szeroki zakres egzaminu maturalnego. Większość uczniów poważnie myślących o konkretnym kierunku studiów decyduje się na jeden bądź dwa dodatkowe przedmioty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zakresu wiedzy potrzebnej do egzaminu maturalnego sprawdź - Podstawy programowe do matury.4. Przedmioty rozszerzone

Każdy uczeń musi podejść do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i może sam wybrać jaki przedmiot chce zdawać.

Pełna lista przedmiotów do wyboru:

- przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, geografia

- przedmioty ścisłe: informatyka, matematyka

- przedmioty humanistyczne: historia, filozofia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

- języki obce (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym): język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język białoruski, język niemiecki, język litewski, język ukraiński, język kaszubski, język łemkowski.

Więcej informacji otrzymasz wchodząc na stronę: Informatory i aneksy matury 2023.5. Deklaracje maturalne – do kiedy?

Uczniowie klas maturalnych o egzaminie dojrzałości słyszą praktycznie od pierwszego dzwonka we wrześniu. Wtedy też zaczynają się wszelkie ustalenia, plany powtórek materiałów, a sami uczniowie podejmują ostateczne decyzje na temat tego, jakie przedmioty chcą zdawać na maturze. W wielu przypadkach wybór przedmiotów jest niejako podyktowany profilem klasy, w jakiej uczniowie się uczą.

Maturzyści z klas biologiczno-chemicznych decydują się na chemię i biologię, w klasach informatycznych najpopularniejsza jest matematyka, a w językowych – język obcy, którego na poziomie rozszerzonym uczniowie uczyli się w poprzednich latach.

Jednak bardzo często zdarzają się wyjątki, gdy uczeń na pewnym etapie edukacji dojdzie do wniosku, że jednak z czymś innym chce związać swoją przyszłość. Już we wrześniu uczniowie muszą złożyć pisemne deklaracje, w których powinny znajdować się informacje, jakie przedmioty będą zdawane na maturze.

Składa się je do 30 września do dyrekcji szkoły. Jeśli komuś zmienią się plany na przyszłość, może jeszcze zmienić deklarację do połowy lutego, jednak wtedy decyzja jest już ostateczna. Warto też pamiętać, że zmiana deklaracji w połowie roku szkolnego to mniej czasu na dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego.6. Matury poprawkowe

Choć oczywiście w trakcie pisania egzaminu maturalnego nikt nie zakłada negatywnego wyniku, zdarza się, że pomimo przygotowań egzamin zostanie oblany. Jednak wtedy jeszcze nic straconego – nie trzeba czekać kolejnego roku, by do matury podejść jeszcze raz. Sesje poprawkowe egzaminów maturalnych odbywają się w drugiej połowie sierpnia. Możliwość zdawania matury poprawkowej mają jednak jedynie te osoby, które nie zdały wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej.

Osoby, które nie zdały matury z danego przedmiotu i chcą od razu w sierpniu podejść do terminu poprawkowego, muszą w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników złożyć odpowiednie oświadczenie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. Jeśli przegapi ten termin, będzie mógł poprawiać maturę dopiero w przyszłym roku.

Do egzaminu poprawkowego mogą podejść także osoby, które uzyskały minimum 30-procentowy wynik i egzamin zdały, ale chcą go poprawić. Słaby wynik na egzaminie może bowiem zamykać drogę na wybraną uczelnię i wymarzony kierunek studiów. Jak widać egzamin maturalny to w rzeczywistości nic strasznego. Wszystko odbywa się według z góry ustalonych zasad i terminów, o których maturzyści są informowani z dużym wyprzedzeniem.

Choć w klasie maturalnej nauki jest sporo, egzamin dojrzałości w wybranych przedmiotów nie powinien stworzyć zbyt wielkich problemów osobom, które na bieżąco i systematycznie uczyły się w młodszych klasach. Jeśli natomiast ktoś już w klasie maturalnej decyduje się na zupełną zmianę kierunku swojej edukacji, przygotowania do matury powinien rozpocząć już we wrześniu. Co prawda do egzaminu jest wtedy jeszcze sporo czasu, jednak zostawianie nauki na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem. Nie da się bowiem przyswoić ogromnych partii materiału na krótko przed samymi egzaminami.7. Kursy maturalne

Egzamin dojrzałości jest niezwykle ważny i może wpłynąć na całą karierę zawodową, dlatego warto dobrze się do niego przygotować. Z pomocą przychodzą kursy przygotowujące do matury.

Więcej na ich temat można przeczytać na stronie Kursy maturalne.8. Kto nie musi zdawać matury?

Zapewne każdy maturzysta marzy o tym, by w jakiś sposób uniknąć egzaminu maturalnego, zwłaszcza z tych przedmiotów, które są dla niego najbardziej problemowe. Tymczasem zwolnienia z matur są owszem, możliwe, ale wyłącznie dla laureatów albo finalistów olimpiad przedmiotowych, a więc osób, które konkretną dziedzinę lubią i interesują się nią na tyle, że są w stanie swoją wiedzą konkurować w ogólnopolskich zmaganiach.

Laureat albo finalista olimpiady przedmiotowej nie musi podchodzić do matury z danego przedmiotu. Na świadectwie maturalnym będzie miał wpisane „zwolniony” oraz maksymalną liczbę punktów. Takie zasady dotyczą także tych przedmiotów, które w danej szkole nie są nauczane i uczeń przygotował się do olimpiady na własną rękę.


Matura 2019 - Podsumowanie

Matura jest pierwszym ważnym egzaminem w życiu młodego człowieka. Od jej wyników zależy między innymi późniejsza pozycja na listach rankingowych podczas rekrutacji na studia wyższe. Wymarzony kierunek studiów bądź uczelnia jest na wyciągnięcie ręki, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej ilości punktów z egzaminu maturalnego. Sprawdźmy jak wypadł egzamin w tym roku!

Jak każdy wie, matura odbywa się w maju, natomiast sesja poprawkowa przewidziana jest na sierpień. W tym roku absolwenci szkół ogólnokształcących oraz techników przystępowali do pisemnych obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz wybranego przedmiotu. Na część ustaną egzaminu przypadły język polski oraz język obcy.

Matura 2019 – ile osób zdało maturę w pierwszym terminie?

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 247 230 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z tego aż 156 352 osób z powodzeniem zakończyło naukę w liceach ogólnokształcących, a 90 878 osób w technikach. Należy pamiętać, że w maju do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy planowali poprawić wynik lub uzyskać pozytywną ocenę z nowego przedmiotu.A z jakim wynikiem wypadł egzamin? Spośród wszystkich zdających w pierwszym terminie pozytywny wynik uzyskało aż 80,5 % zdających! Jest to jeden z lepszych wyników w ostatnich latach. To prawie 200 tysięcy osób! Najwięcej osób wybrało język angielski, a najmniej język kaszubski oraz łemkowski. Wśród przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym królowała geografia. Wybrało ją 65 559 osób. Pozostałe wybierane przedmioty to: biologia, chemia, fizyka, historia i WOS.Sesja poprawkowa w 2019 roku

W ostatnim miesiącu wakacji do sesji poprawkowej egzaminu maturalnego przystąpiło 38 983 absolwentów. Dotyczyli do osób, które nie zdały wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w pisemnej. Tegoroczni maturzyści (27 575 osób) stanowili 71% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.Wyniki z poszczególnych przedmiotów

Jak co roku najwięcej młodych ludzi „oblewa” egzamin z matematyki. Wynik stanowi niemal 49 % wszystkich niezaliczonych egzaminów. Duża część maturzystów nie radzi sobie z językiem ojczystym w części pisemnej czy językiem obcym, także w części pisemnej. Warto zapoznać się z wykresem prezentującym podział przedmiotów najczęściej niezaliczanych na tegorocznej maturze. Należy odnotować, że największy odsetek osób, które poradziły sobie z egzaminem dotyczył języków obcych. Zdawalność z języka francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego wynosiła prawie 98%!Matura 2019 – zdawalność w poszczególnych województwach

Od lat podium przypada absolwentom z województwa małopolskiego. Maturę zdało tu 25 129, co daje wynik 84,8 %! To prawie o ponad jeden procent więcej niż rok temu. Następne miejsca należy do absolwentów z województwa podlaskiego, gdzie egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 83,8 % z 8 237 osób. Największe województwo w Polsce, czyli mazowieckie zajmuje, podobnie jak przed rokiem trzecią lokatę. Zdawało tu 37 381 uczniów, to prawie o 10 tysięcy osób więcej niż w drugim co do wielkości województwie śląskim. Uczniowie z Mazowsza uzyskali świetny wynik - 81,9%!Licea czy Technika?

Najwięcej osób, które z pozytywnym wynikiem zaliczyły egzamin maturalny ukończyły liceum ogólnokształcące. Odsetek zdających, którzy otrzymali świadectwo w LO wynosił 86,3 %. Co do technikum to wynik poprawia się z roku na rok. W 2019 roku maturę w tym typie szkół zdało 70,5 % osób podchodzących do egzaminu.Zdawalność w szkołach publicznych i niepublicznych

W porównaniu do ubiegłego roku maturę w szkołach publicznych zdało prawie o 1% więcej osób. Wyniki uzyskane przez absolwentów szkół prywatnych znacznie odbiegają od tych uzyskiwanych przez uczniów szkół publicznych, ale należy mieć na uwadze, że sporą liczbę uczniów tych szkół stanowią osoby dorosłe uczące się w trybie wieczorowym. Z reguły wyniki egzaminu maturalnego ze szkół dla dorosłych są statystycznie niższe. Różnicę obrazuje wykres:


Pokaż wiecej

Matura 2018 - Podsumowanie

Nastał już nowy rok, a wraz z nim co raz większymi krokami zbliża się tegoroczna Matura! Egzamin, niegdyś zwany egzaminem dojrzałości, przybliża licealistów do dorosłego życia i jest pierwszym, który tak bardzo wpływa na późniejsze kariery naukowe młodych ludzi.

Do egzaminów obowiązkowych, zarówno w części ustnej jak i pisemnej, które odbyły się w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 158 979 osoby z liceów ogólnokształcących, a 89 043 osób z techników. Należy pamiętać, że do matury przystępowali również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa lub poprawiali wyniki egzaminu.

Matura 2018 – ile osób zdało maturę w pierwszym terminie?

Jak w 2018 r. poradzili sobie maturzyści? Spośród tych, którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7% zdających. Wszystko obrazuje poniższa tabela:


Uczelnia UAM

Zdawalność egzaminów w kraju w 2018 r.

Sesja poprawkowa w 2018 roku

Niektórym niestety się nie powiodło. 16 860 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 19 855 absolwentów techników nie zdało matury. Spośród nich najwięcej osób nie poradziło sobie z jednym z pięciu obowiązkowych przedmiotów. Zachowali oni prawo do zdawania tego egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. Byli jednak tacy, którzy nie przebrnęli pozytywnie przez wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych. Szczegóły znajdziecie w wykresie poniżej:


Uczelnia UAM

Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów

Do sierpniowych poprawek przystąpiło 45 012 absolwentów. Były to osoby, które nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 31 479 osób – stanowili 70% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Zdawalność poszczególnych przedmiotów maturalnych

Jak co roku najwięcej problemów maturzystom sprawiła królowa nauk – matematyka. Nie poradziło sobie z nią 42 425 osób, co daje ponad 60 % ogółu. Prawie 10 000 osób nie poradziło sobie z ojczystym językiem, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Procentowy udział niezdanych egzaminów prezentuje wykres.


Uczelnia UAM

Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych

Matura 2018 – zdawalność w poszczególnych województwach

Teraz zapoznajmy się z wynikami uczniów z poszczególnych części Polski. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w poprzednim roku, znaleźli się maturzyści z województwa małopolskiego – odsetek sukcesów wyniósł tutaj 83,2%. To nieznacznie lepszy wynik niż ten osiągnięty w 2017 roku. Na drugim stopniu podium znaleźli się ex aequo absolwenci: z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego. Zdało tam ponad 81,2% uczniów. Za nimi znaleźli się abiturienci z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego. Najsłabsze wyniki osiągnęli uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego. Tabela podobnie kształtowała się rok wcześniej. Poniżej szczegółowe zestawienie.


Uczelnia UAM

Zdawalność egzaminu w województwach (maj 2018 r.)

Matura w liceach vs. Matura w technikach

Wyniki w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych również się od siebie różnią. W 2018 roku egzamin maturalny zdało ponad 85 % uczniów liceów ogólnokształcących. Dla porównania Świadectwo maturalne w technikach otrzymało 69,6 % zdających. Jeśli chodzi o drugi typ szkół to wynik jest o ponad 2 % lepszy niż w roku ubiegłym.

Szkoły publiczne i niepubliczne

W 2018 roku egzamin maturalny zdało prawie 82% uczniów szkół publicznych, to nieznaczny progres w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania w szkołach niepublicznych było to 51,6%. Tutaj również zauważono niewielki wzrost. Różnica między zdawalnością w szkołach publicznych i niepublicznych jest spowodowana dużym odsetkiem wśród szkół niepublicznych – zwłaszcza uzupełniających szkół dla dorosłych, które statystycznie uzyskują niższe wyniki. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie corocznych zestawień.

Pokaż wiecej