Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Angielski język biznesu

Zobacz

         

Architektura krajobrazu

Zobacz

         

Automatyka i robotyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki - NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Design i zarządzanie projektami

Zobacz

Zobacz

         

Elektromobilność i energia odnawialna

Zobacz

Zobacz

         

Elektronika i telekomunikacja

Zobacz

Zobacz

         

Elektrotechnika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Energetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Energetyka jądrowa - NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość w biznesie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Fizyka techniczna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka przemysłowa - NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Inteligentne miasta

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria materiałowa

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych - NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka (studia w języku angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka inżynierska

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka stosowana i technologie informatyczne

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz

         

Metalurgia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Odnawialne źródła energii

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Projektowanie i logistyka materiałów

Zobacz

         

Projektowanie i logistyka materiałów (studia w języku angielskim)

Zobacz

         

Sztuczna inteligencja - NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Sztuczna inteligencja i Data Science

Zobacz

         

Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie (studia w języku angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie jakością i produkcją (studia w języku angielskim)

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...


Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 90 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.


Od roku akademickiego 2024/2025 Uczelnia posiadać będzie 7 wydziałów:
Są to:
- Wydział Budownictwa - https://wb.pcz.pl/
- Wydział Elektryczny - https://we.pcz.pl/
- Wydział Infrastruktury i Środowiska - https://wis.pcz.pl/
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - https://wip.pcz.pl/
- Wydział Inżynierii Mechanicznej,
- Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji,
- Wydział Zarządzania - https://wz.pcz.pl/


Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego. Uczelnia likwiduje bariery architektoniczne, stając się przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami.Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.


 

Kierunki studiów

Kierunki studiów 2024/2025

 • Angielski język biznesu
 • Architektura krajobrazu
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • Design i zarządzanie projektami
 • Elektromobilność i energia odnawialna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Finanse i rachunkowość w biznesie
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inteligentne miasta
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka inżynierska
 • Logistyka
 • Logistyka inżynierska
 • Matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Metalurgia
 • Odnawialne źródła energii (OZE)
 • Projektowanie i logistyka materiałów
 • Sztuczna Inteligencja i Data Science
 • Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie w turystyce i sporcie
 • Zarządzanie

Nowe kierunki

 • Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki
 • Energetyka jądrowa
 • Informatyka przemysłowa
 • Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych
 • Sztuczna inteligencja

 

E-learning w Politechnice Częstochowskiej


Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć realizowana jest online, czyli przez Internet, z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

Politechnika przygotowała specjalny portal edukacyjny w celu prowadzenia zajęć przez Internet. Cechą szczególną takiego rodzaju zajęć jest fakt, że mogą się one odbywać w dogodnym dla Studentów czasie i miejscu (online), bazują na sprawnej interakcji wykładowcy i studenta oraz mają charakter indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów).

Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych aplikacji, wykorzystywanych poza uczelnią.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej:

http://e-learning.pcz.pl

 

Studia w języku angielskim


Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy Unii Europejskiej i świata.

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunkach/w zakresach:

 • logistyka,
 • projektowanie i logistyka materiałów,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie jakością i produkcją,
 • inżynieria środowiska (zakres w języku angielskim: Inteligent Energy for Environmental Protection),
 • mechanika i budowa maszyn (zakres w języku angielskim: Modelling and Simulation in Mechanics),
 • sztuczna inteligencja i Data Science (zakres w języku angielskim: Computational Inteligence and Data Science)


Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 402
e-mail
: iso@adm.pcz.pl

 

ERASMUS+

W każdym roku akademickim z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ korzysta wielu studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów do innych krajów są semestralne (lub dwusemestralne) studia na uczelniach zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru naszych studentów jest w każdym semestrze kilkaset miejsc w ponad 150 uczelniach partnerskich znajdujących się w większości krajów UE oraz Turcji. Do dnia dzisiejszego z oferty wyjazdu w ramach Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów. Politechnika to również atrakcyjne miejsce do studiowania dla studentów z uczelni partnerskich. Wyjazd na stypendium daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także gwarantuje odnalezienie się na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej: https://pcz.pl/student/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+ -
Biuro Studentów Zagranicznych,
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 1,
tel. +48 343 250 431, e-mail: erasmus@adm.pcz.pl.


 

Stypendia

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, spełniający kryteria określone w regulaminie dot. Przyznawania świadczeń dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium Rektora,

- zapomogi.

 

Studium Języków Obcych


Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest jednostką międzywydziałową specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Oferujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego a także języka polskiego dla cudzoziemców. Zadaniem Studium jest również ocena znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją zadań statutowych macierzystej Uczelni.

Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia językowe na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2) a także zaawansowanym (C1) w zależności od indywidualnych potrzeb studentów. Zajęcia te, poprzez kształcenie między innymi tzw. kompetencji miękkich, przygotowują do funkcjonowania we współczesnym świecie, zwłaszcza w środowisku pracy. Jednocześnie uczymy języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, aby maksymalnie pomóc naszym studentom w radzeniu sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra, doskonaląca swoje umiejętności lingwistyczne i dydaktyczne na licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, zapewniająca wysoki poziom nauczania.

Bierzemy również czynny udział w internacjonalizacji naszej Uczelni poprzez liczne tłumaczenia a także oferując pomoc studentom i kadrze akademickiej, którzy uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Staramy się również podejmować różne inicjatywy dające możliwość współpracy z podobnymi jednostkami w uczelniach partnerskich za granicą.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.pl

 

Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, realizuje obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Uczelni. Studenci uczestniczący w zajęciach sami dokonują wyboru dyscypliny oraz prowadzących zajęcia. Obecnie w ofercie Studium znajdują się zajęcia z takich dyscyplin jak: boccia, fitness, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, tenis ziemny, trening funkcjonalny.

Studium prowadzi także zajęcie skierowane do całej społeczności akademickiej oraz rodzin pracowników Uczelni - Aktywna Politechnika. W naszej ofercie znajdują się zajęcia z: biegania, fitnessu, nordic walking, piłki koszykowej, piłki siatkowej, treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z tenisa ziemnego skierowane ściśle do dzieci pracowników Uczelni.

Oprócz realizacji wyżej wymienionych zajęć z wychowania fizycznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność w zakresie sportu akademickiego. Organizując imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla studentów i pracowników Uczelni, współpracując z Samorządem Studenckim oraz innymi Organizacjami Studenckimi. Są to między innymi: bieg w kasku, marszobieg terenowy, ogólnouczelniane i wydziałowe dni sportu.


studenci z kaskami


JM Rektor wraz z uczestnikami biegu w kasku, maj 2018.


siatkowka


Zwycięzcy międzywydziałowych dni sportu w piłce siatkowej- zespół „Młode Wilki” Wydział Budownictwa, maj 2018.

 

Biblioteka Główna


Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej jest Biblioteka Główna, stanowiąca centralną ogólnouczelnianą jednostkę wspierającą edukację i badania naukowe realizowane w Politechnice.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej pełni rolę wiodącej biblioteki naukowej oraz jedynej biblioteki technicznej w regionie częstochowskim, obsługującej środowisko Częstochowy i okolic w zakresie informacji naukowo-technicznej.

Wraz z bibliotekami wydziałowymi i specjalistycznymi zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych, w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych pracowników Uczelni, studentów oraz społeczności lokalnej. Aktywnie wspomaga rozwijanie umiejętności samokształcenia studentów, dbając o ich ogólny rozwój kulturowy, a także zabezpiecza zbiory dla kolejnych pokoleń.

W celu unowocześnienia i poprawy świadczonych usług przeprowadzono całkowitą modernizację budynku, dostosowując powierzchnię oraz stwarzając odpowiednie warunki do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przez okres 70 lat Biblioteka zgromadziła ponad 526 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich pracowników Politechniki Częstochowskiej) o tematyce technicznej i naukowo-technicznej.

Z zasobów Biblioteki można korzystać na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać na zewnątrz. Dla użytkowników dostępna jest Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia Zbiorów Specjalnych wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej. Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom 150 miejsc w Czytelniach i ponad 50 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym 5 stanowisk wyposażonych w klawiatury i powiększalniki pisma dla osób słabo widzących.

Ponadto, Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do pełnotekstowych baz danych, książek, czasopism i serwisów elektronicznych wiodących polskich i światowych wydawców.

Procesy biblioteczne w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych są skomputeryzowane, a system umożliwia użytkownikom elektroniczny dostęp do katalogów komputerowych (wyszukiwanie książek i czasopism, zdalne zamawianie książek).

Biblioteka Główna
Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-201 Częstochowa
tel. 34 361 44 73, 34 3250 957
e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Następnie w 2017 roku powrócono do nazwy Akademickie Centrum Kultury. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACK odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACK są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACK to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACK Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów


Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi

na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych ze studiami. Inicjują działania na rzecz doskonalenia i realizacji procesu kształcenia.

Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.

Organizacje studenckie:

 • Zrzeszenie Studentów Polskich PCz,
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
 • Erasmus Student Network,
 • Komitet lokalny IAESTE,
 • Envi.GeneInUse,
 • ponad 70 kół naukowych.
 •  

  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza.

  Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

  W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 20 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od ponad 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

  Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo współpracuje.

  Tekst alternatywny
  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 3250 974, 34 3250 393
  tel./fax 34 3250 976
  e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
  e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl
  www.wydawnictwo.pcz.pl

   

  Domy studenckie

  W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki wyremontowane, w których może zamieszkać 2000 osób.

  DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
  42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
  tel. 34 3250 472

  DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
  42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
  tel. 34 3250 233

  DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
  42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
  tel. 34 3250 499, 3250 495, 3615 156

   

  Zasady rekrutacji

   

  WŁADZE UCZELNI

  Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 325 04 98
  www.pcz.pl


  Biuro rekrutacji:

  tel. +48 34 3250 584, +48 34 3250 714, +48 34 3250 560
  mail: rekrutacja@pcz.pl


  Dział Nauczania
  tel. 34 325 02 81
  e-mail: d_nauczania@pcz.pl


  Rok założenia: 1949


  Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz – Prorektor ds. Nauczania
  • dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Prorektor ds. Rozwoju

   

  Kontakt do uczelni

  42-201 Częstochowa

  ul. Dąbrowskiego 69

  tel.:

  +48 34 3250 584,
  +48 34 3250 714,
  +48 34 3250 560