Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura krajobrazu Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł

Biotechnologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Budownictwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3000zł od 4500zł

Construction and Building Systems Engineering nowość! Zobacz wiecej

Ekoinżynieria Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2500zł od od

Gospodarka przestrzenna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3000zł

Gospodarowanie

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska nowość! Zobacz wiecej

Inżynieria rolno-spożywcza

Cena za semestr od 3000zł

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4500zł

Inżynieria środowiska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3500zł od 4000zł

Leśnictwo

Cena za semestr od od 2800zł od od 2800zł

Ochrona środowiska Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wydziale

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest jednym z 7 wydziałów na Politechnice Białostockiej, największej uczelni technicznej północno-wschodniej Polski. Mamy 65-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami.

Wydział posiada rozbudowana bazę laboratoryjną z wieloma unikatowymi przyrządami i stanowiskami badawczymi. Badania naukowe, badania dyplomowe i zajęcia dydaktyczne prowadzone są w następujących laboratoriach: wytrzymałości materiałów, metod numerycznych, konstrukcji betonowych, konstrukcji stalowych, materiałów budowlanych i technologii betonu, inżynierii materiałowej, technologii prefabrykatów budowlanych, drogowym, fizyki budowli, geotechniki, geodezji i projektowania dróg, mechaniki płynów, automatyki i automatyzacji, techniki cieplnej i wymiany ciepła, urządzeń mechanicznych w inżynierii środowiska, materiałoznawstwa instalacyjnego, gleboznawstwa, mykologii, badania wody i ścieków, monitoringu i chemii środowiska, technologii ścieków i osadów, toksykologii, biologii sanitarnej, biochemii i biotechnologii, chemii.

Uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. blisko 90 mln zł na realizację projektu pn. „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej”. Głównym celem projektu była budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno – badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (WBiIŚ), a także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and Communications Technology).

W wyniku realizacji projektu wsparcie uzyska 36 laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Powstanie 673 stanowisk badawczych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczo – pomiarowy. Infrastruktura ICT umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności wykonywania badań, które znajdą swoje zastosowanie w praktyce inżynierskiej.

Centrum umożliwi działalność dydaktyczną oraz prowadzenie badań naukowych nie tylko WBiIŚ, ale także innym wydziałom Uczelni z zakresu rozwiązań i technologii innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii.

Powstałe Centrum pozwoliło stworzyć na Politechnice Białostockiej nowy kierunek: biotechnologię oraz makrokierunek: ekoenergetykę współtworzony przez WBiIŚ (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), WE (Wydział Elektryczny) i WM (Wydział Mechaniczny). Realizacja projektu umożliwi zwiększenie liczby studentów zainteresowanych nauką w tym zakresie na kierunkach oferowanych na PB: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn.

Budowa obiektu rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2013 roku, od października 2015 roku będą odbywały się tam zajęcia.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej prowadzi studia w systemie trójstopniowym. Zapraszamy na studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie), II stopnia(magisterskie 1,5) oraz doktoranckie (studia III stopnia, 4-letnie). Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach naukowych: budownictwo, inżynieria środowiska oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska. Ponadto Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: budownictwo oraz inżynieria środowiska.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.pb.edu.pl). Kandydaci korzystają z dostępu do Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie. Na terenie Uczelni istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych w celu rejestracji.

Rekrutacja na ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU BEZ EGZAMINU z rysunku!

 

Dlaczego warto wybrać WBiIS Politechniki Białostockiej

Poza studiowaniem oferujemy wiele możliwości angażowania się w życie Wydziału oraz stwarzamy niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju. Nasi pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazd do ponad 100 ośrodków akademickich na świecie oraz programu Mostech.

Erazmus + jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Wyjechać na wymianę studencką w ramach programu może każdy student Wydziału, który posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną ważnym certyfikatem lub egzaminem językowym organizowanym przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej. Można aplikować o wyjazd na 1 lub 2 semestry w czasie studiów na PB. Pobyt można dodatkowo przedłużyć o praktykę zawodową w zagranicznej firmie. W czasie pobytu za granicą wszyscy wyjeżdżający studenci otrzymują stypendium na pokrycie kosztów utrzymania.

Udział w programie wymiany studenckiej Erasmus daje możliwość:
• polepszenia znajomości języków obcych,
• poznanie innych kultur,
• nawiązanie nowych znajomości,
• zdobycie doświadczenia zawodowego,
• poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju.

Mostech jest programem mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Umożliwia studentom realizację jednego lub dwóch semestrów studiów na renomowanych uczelniach krajowych. Z programu może skorzystać każdy student, po zaliczeniu drugiego roku studiów, który ma wyraźnie sprecyzowane zainteresowania naukowe i chciałby je pogłębić w innych uczelniach. Koordynatorem wymiany studentów jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych. MOSTECH daje studentom duże możliwości zainwestowania w swoją wiedzę i rozwój własnych zainteresowań naukowych poza Politechnika Białostocką. Pozwala na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych wrażeń naukowych.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria oraz warsztaty o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Bierze również czynny udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Białostockim Salonie Maturzystów, Dniu Akademickim oraz corocznym Dniu Otwartym, a także akcji Dziewczyny na Politechnikę. Nierzadko głównymi pomysłodawcami i organizatorami imprez artystycznych i edukacyjnych są sami studenci.

 

Kontakt

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45E

tel.:

85 746 95 60