Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją

Instytut Fizyki

Wydział Architektury

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Budownictwa

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
 • materiały przyszłości,
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

To wielkie wyróżnienie, ale także ogromna szansa rozwoju. Status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe. Jest to 10 procent naszej subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026. To także inny algorytm podziału subwencji, ukierunkowany bardziej na efekty działalności badawczej, ale także na doskonałość w zakresie kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umiędzynarodowienie uczelni we wszystkich obszarach – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

 

Dlaczego PŚ?

Nasza uczelnia inspiruje do działania i tworzy bardzo dobre warunki realizacji nawet najśmielszych planów. Studia na Politechnice Śląskiej to doskonała inwestycja w przyszłość i wyjątkowa szansa indywidualnego rozwoju. Stale rozwijamy współpracę międzynarodową. Wynalazki, pomysł i projekty naukowców i studentów Politechniki Śląskiej z powodzeniem konkurują na wszystkich kontynentach.

W piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, dwóch instytutach Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować:

• analitykę biznesową,

• lingwistykę stosowaną,

• pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną,

• socjologię,

• zarządzanie, w tym zarządzanie projektami.


Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2021/2022:

1. Automatyka i robotyka przemysłowa

2. Cognitive technologies

3. General engineering

4. Geodezja i kartografia

5. Geoinformatyka i geologia środowiska

6. Geoinżynieria i eksploatacja surowców

7. Informatyka w systemach i układach elektronicznych

8. Inżynieria i technologie materiałowe

9. Inżynieria lotnicza i kosmiczna

10. Inżynieria ogólna

11. Inżynieria produkcji i zarządzania

12. Mechanika i budowa maszyn energetycznych

13. Mechatronika przemysłowa

14. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

15. Sustainable energy engineering

Dziewięć wydziałów, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Instytut Fizyki znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.
Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą "Wspólna Szkoła Doktorska" oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci mają również możliwość podjęcia bezpłatnego kształcenia na jednym z prawie 30 kierunków w języku angielskim.

Politechnika Śląska jest liderem kształcenia na studiach dualnych, które odbywają się na przemian na uczelni i w przemyśle. Studenci jednocześnie zdobywają wiedzę akademicką oraz doświadczenie zawodowe, dzięki czemu nowoczesny przemysł zyskuje wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Uczelnia przygotowała programy studiów dualnych na następujących kierunkach: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport kolejowy.

 

Wysoka jakość nauczania

Atuty uczelni to nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, laboratoria i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Studia na Politechnice Śląskiej dają szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już w okresie nauki. Bliska współpraca uczelni z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz innymi pracodawcami skutkuje stażami i praktykami, umożliwiając studentom zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej i często otwierając przed nimi możliwości przyszłego zatrudnienia, bliska współpraca z przemysłem i oferta kształcenia dostosowana do potrzeb rynku nowoczesnych technologii powodują, że śląska uczelnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczelnia od lat znajduje się w czołówce szkół wyższych nastawionych na innowacyjny rozwój. Politechnika Śląska efektywnie włącza się między innymi w program rozwoju elektromobilności oraz projekty dla sektora automotive realizowane wspólnie z KSSE.

 

Nagrody i wyróżnienia

Politechnika Śląska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieustannie budują liczne sukcesy naukowców, pracowników oraz studentów. Tu najśmielsze nawet pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami.

Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu Europejskiego Urzędu Patentowego – EPO Patent Index 2020 – Pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych oraz trzecie miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. — Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację opublikowaną przez Europejski Urząd Patentowy, z której wynika bardzo wysoka pozycja Politechniki Śląskiej jako czwartego podmiotu w kraju pod względem liczby zgłoszeń patentowych, a także ogólny wzrost liczby zgłoszeń patentowych złożonych z Polski. Dowodzi to, że pomimo pandemii nasi naukowcy z nieustającym zaangażowaniem kontynuowali swoje badania i umacniali nasza pozycję międzynarodową. Politechnika Śląska jako uczelnia badawcza stawia na doskonałość naukową i szeroko rozumiane wykorzystanie wyników tej działalności. Zgłoszenia patentowe potwierdzają także uzyskanie osiągnięć praktycznych ważnych z punktu widzenia społecznego i rozwoju gospodarczego— prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska na podium najnowszego Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs) – w EngiRank „by subject”(2020) przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W zestawieniach porównujących w skali międzynarodowej specjalności Civil Engineering oraz Mechanical Engineering Uczelnie zajęła odpowiednio: pierwsze i drugie miejsce.

Zwycięstwo Politechniki Śląskiej w konkursie PRODOK 2020 – najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce. Politechnika Śląska zajęła I miejsce w konkursie na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia (doktoranckie) w Polsce.

Status laureata pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (2019), którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, mogących dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznego konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Pierwsze miejsce w Polsce w zakresie liczby przyznanych środków na realizację doktoratów wdrożeniowych w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” (2019).

Politechnika Śląska dwukrotnie została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER Research Impact Leader: w 2016 r. oraz w 2018 r. Ostatnio w obszarze nauk społecznych w kategorii Engineering and Technology, jako jedna z uczelni, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.


Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W Politechnice Śląskiej działa ponad 180 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych:

 • Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 • Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu „Re-connect” 2021 za projekt „ECO-MODULAR”.


 • Studentki Politechniki Śląskiej w niezwykłym projekcie – symulacji załogowej misji kosmicznej, przeprowadzonej w Habitacie LunAres (2021).


 • Doktorantka Politechniki Śląskiej wyróżniona w programie „Seeds For The Future” poświęconym nowoczesnym technologiom.


 • Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH przygotowało prototyp mobilnego robota dezynfekującego. Projekt ma na celu wesprzeć zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej.


 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.


Na uczelni działa też Biuro Karier Studenckich. To miejsce, w którym studenci uzyskują rzetelne informacje o rynku pracy, nabywają praktyczną wiedzę o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Biuro pomaga również w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach.


Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką.


W działaniach mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród studentów Politechniki Śląskiej bardzo mocno wspierają uczelnię również partnerzy przemysłowi, którzy regularnie biorą udział w wymienionych wydarzeniach, oferując studentom i absolwentom nie tylko atrakcyjne praktyki i staże, ale często także służąc merytoryczną pomocą w założeniu firmy czy wdrożeniu nowych technologii do przemysłu.


Absolwenci Politechniki Śląskiej nierzadko zajmują wysokie stanowiska w sektorze gospodarczym, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. W rankingu „Rzeczpospolitej” z 2020r.,uczelnia znajduje się na piątym miejscu w kraju jeśli chodzi o liczbę absolwentów, którzy najczęściej zajmują stanowiska prezesów dużych firm .

 

Warunki studiowania

Politechnika Śląska oferuje swoim studentom komfortowe warunki do studiowania. Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w kraju. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć jego infrastrukturę. W ostatnim czasie Politechnika Śląska zakończyła trzy etapy termomodernizacji akademików. Prace odbyły się w pięciu budynkach: DS. Karolinka, DS. Karlik, DS. Elektron, DS. Strzecha i DS. Ondraszek, zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Kujawskiej. Kolejny akademik, DS. Barbara zlokalizowany przy ul. Łużyckiej, jest w trakcie modernizacji. W sumie Uczelnia posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych o zróżnicowanym standardzie. Na terenie gliwickiego kampusu znajduje się aż 11 domów studenckich. Katowicki i zabrzański kampus mają po jednym.

W Gliwicach wszystkie budynki, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, akademiki, siedziby organizacji studenckich, kluby studencki oraz bogato wyposażona baza sportowa położone są w dzielnicy akademickiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przychodnia oraz duża stołówka. Zagospodarowany i rozległy kampus zapewnia nie tylko nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz świetnie wyposażone laboratoria ale także różnorodną rozrywkę i rekreację.

Politechnika Śląska to jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Ośrodek Sportu posiada dwie hale sportowe, lodowisko, korty i halę tenisową oraz boiska sportowe. Na uczelni działa 28 sekcji sportowych. Wśród nich: sekcje koszykówki i siatkówki, sportów walki takich jak judo, sekcja curlingu, kolarstwa górskiego czy tenisa stołowego. W maju organizowany jest, wolny od zajęć dydaktycznych, Dzień Sportu, łączący rywalizację z dobrą zabawą. Na uczelni działa Akademicki Związek Sportowy. Członkowie AZS-u regularnie biorą udział w Akademickich Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych, Akademickich Mistrzostwach Śląska oraz Mistrzostwach Polski Politechnik, odnosząc wspaniałe sukcesy i niejednokrotnie pokonując w rywalizacji akademie wychowania fizycznego.

Przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, uczelnia jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

 

Oferta Edukacyjna

 • Analityka biznesowa
 • Architecture
 • Architektura
 • Architektura wnętrz (profil praktyczny)
 • Automatic control and robotics
 • Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Biomedical engineering
 • Biotechnologia
 • Biotechnology
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Civil engineering
 • Cognitive technologies
 • Control, electronic and information engineering
 • Electrical engineering
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Energetyka (profil praktyczny)
 • Fizyka techniczna (profil praktyczny)
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka i geologia środowiska
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Industrial and engineering chemistry
 • Informatics
 • Informatyka
 • Informatyka (profil praktyczny)
 • Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria i technologie materiałowe
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria materiałowa (studia dualne)
 • Inżynieria produkcji i zarządzania
 • Inżynieria środowiska
 • Lingwistyka stosowana (profil praktyczny)
 • Logistics
 • Logistyka
 • Management and production engineering
 • Matematyka
 • Materials engineering
 • Mechanical engineering
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny, studia dualne)
 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • Mechatronics
 • Mechatronika
 • Mechatronika (studia dualne)
 • Mechatronika przemysłowa
 • Modelowanie komputerowe
 • Power engineering
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny, studia jednolite magisterskie)
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • Socjologia
 • Technologia chemiczna
 • Teleinformatyka
 • Transport
 • Transport (in English)
 • Transport kolejowy (profil praktyczny, studia dualne)
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie projektami
 •  

  Kontakt

  44-100 Gliwice

  ul. Akademicka 2A

  tel.:

  32 237 10 79, 32 237 19 87,
  rekrutacja: 32 400 30 55