Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Agriculture

Zobacz

Zobacz

         

Architektura krajobrazu

Zobacz

Zobacz

         

Biogospodarka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Bioinformatyka i analiza danych

Zobacz więcej

Zobacz

         

Bioinżynieria zwierząt

Zobacz

Zobacz

         

Biologia stosowana

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Browarnictwo i słodownictwo

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Economy / Business economics

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Environmenetal and Plant Biotechnology

Zobacz

         

Environmental Protection / Agroecology

Zobacz

         

Etologia i psychologia zwierząt

Zobacz

Zobacz

         

Food Engineering

Zobacz

         

Food processing, safety and quality

Zobacz

         

Gastronomia i catering dietetyczny NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Geodezja i kartografia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

International Master of Horticultural Science

Zobacz

         

Inżynieria i gospodarka wodna

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria mechatroniczna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Leśnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Ochrona Bioróżnorodności NOWOŚĆ!

         

Ochrona środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ogrodnictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Sztuka ogrodowa

Zobacz

Zobacz

         

Technologia roślin rolniczych i prozdrowotnych

Zobacz

Zobacz

         

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Weterynaria

Zobacz

         

Winogrodnictwo i enologia

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zootechnika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studiuj nowy kierunek na URK!

 

Opis Uczelni - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

URK im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest obecnie pierwszym i jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Uczelnia specjalizuje się w kształceniu ekspertów w dziedzinach takich jak: technika i inżynieria produkcji, biotechnologia, technologia żywności, geodezja, inżynieria środowiska, ekonomika, marketing oraz ochrona środowiska.

Siedem Wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR kształci aktualnie blisko 7,5 tysiąca studentów. Uniwersytet prowadzi studia I, II stopnia, jednolite magisterskie, w szkole doktorskiej oraz studia podyplomowe. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje 35 różnorodnych kierunków, wzbogaconych o 70 specjalności.

Prowadzi specjalistyczną działalność badawczą i edukacyjną, obejmującą sektory rolniczy, leśny, żywnościowy oraz ochrony i kształtowania środowiska, we wszystkich aspektach ich funkcjonowania, tj.: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie prowadzona jest na zasadzie konkursu świadectw. Uzupełnienie oferty URK stanowi 25 kierunków na studiach podyplomowych.

Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego mają możliwość podjęcia zatrudnienia w: przedsiębiorstwach oraz instytucjach i organizacjach pracujących na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa. Ich miejscem pracy może być również administracja państwowa i samorządowa, przemysł rolno-spożywczy, handel, instytucje doradcze i konsultingowe, działy produkcji roślinnej, ochrony środowiska, biologii i ekonomiki rolnictwa, laboratoria, działy produkcji zwierzęcej, ogrodnictwo, melioracja i mechanizacja rolnictwa, biura projektowe oraz zajmujące się zagospodarowywaniem obiektów architektury krajobrazu oraz instytucje związane z przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie umożliwi strona internetowa uczelni: urk.edu.pl

fasada budynku urkstudenci urkinauguracja na urksala wykladowa urk

 

Zasady rekrutacji


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi elektroniczną rekrutację kandydatów na studia. Uproszczona procedura rekrutacyjna eliminuje konieczność dostarczenia w pierwszej fazie dokumentów w wersji papierowej. Wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas dokonywania wpisu na studia, zobowiązane są dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem Internetu w specjalnym systemie IRK. Proces rejestracji obejmuje dwa główne etapy. Są to:

ETAP I – Dokonanie rejestracji elektronicznej w systemie

Rejestracja na wybrany kierunek studiów rozpoczyna się od założenia Indywidualnego Konta IRK Kandydata. Służy temu opcja "Utwórz konto”. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się według wskazanych danych i postępowanie zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie. Poniżej przedstawione są kolejne czynności, jakich należy dokonać po zalogowaniu się na Indywidualnym Koncie IRK. Wszystkie zadania należy zrealizować w czasie trwania procesu rejestracyjnego na wybrany kierunek studiów.

- Sprawdzenie poprawności informacji zawartych w formularzu danych osobowych i ich ewentualne poprawienie lub uzupełnienie.
- Zatwierdzenie poprawnych danych osobowych.
- Wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji do formularza dotychczasowego wykształcenia – w przypadku dokonywania rejestracji na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia będą to dane o szkole średniej i maturze, zaś w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia wprowadzić należy dane o szkole średniej oraz wykształceniu wyższym.
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wszystkich wpisanych danych o dotychczasowym wykształceniu, a następnie ich zatwierdzenie.
- Odnalezienie w Elektronicznym Informatorze karty interesującego nas kierunku studiów i wybór opcji "Zarejestruj się".
- Uzupełnienie danych w formularzu karty rejestracji oraz ich zatwierdzenie.

ETAP II – Potwierdzenie rejestracji, dokonanie opłaty oraz przesłanie dokumentów

Wszystkie wymienione poniżej czynności kandydat musi wykonać w ustalonym terminie rejestracji na wybranym kierunku studiów. Ważność potwierdzenia rejestracji dokonywana jest na podstawie daty uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

- Odczytanie i zanotowania numeru indywidualnego konta bankowego oraz wpłacenie na nie opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez system. Z uwagi na szybszy przepływ informacji zaleca się uregulowanie wpłaty bezpośrednio przy pomocy przelewu bankowego. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem placówek pocztowych widoczne są w systemie IRK ze znacznym opóźnieniem.
- Regularne sprawdzanie informacji na indywidualnym koncie IRK w czasie oczekiwania na potwierdzenie rejestracji.
- Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona przez kilka kolejnych dni od terminowego wniesienia opłaty – skontaktowanie się z oddziałem jednostki prowadzącej nabór i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
- Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrany kierunek studiów należy pobrać i wydrukować podanie na studia, które wyświetli się w odpowiedniej karcie systemu IRK. Podpisane podanie oraz pozostałe wymagane dokumenty należy dostarczyć na uczelnię.

 

Kontakt do uczelni

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

tel.:

12 662 48 62