Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Analityka danych w biznesie NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Architektura

Zobacz

Zobacz

         

Automatyka i robotyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka i jakość żywności NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektronika i systemy komputerowe

Zobacz

         

Elektrotechnika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Energetyka i inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka w jęz. angielskim

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska w jęz. angielskim

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn w jęz. angielskim

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Sport i bezpieczeństwo

Zobacz

         

Technologie energetyki odnawialnej

Zobacz

         

Turystyka i Rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wzornictwo przemysłowe

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w jęz. angielskim

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to kompaktowa, przyjazna uczelnia, na której na sześciu wydziałach studiuje ponad 5 tysięcy studentów. Oferujemy zarówno kierunki techniczne, jak i ekonomiczne, czy medyczne. Po studiach I stopnia można zmienić kierunek i zrobić „magisterkę” z kolejnej specjalności.

Politechnika słynie z ciekawych prac dyplomowych. Nasi absolwenci konstruowali pojazdy na baterie słoneczne i roboty do gry w szachy, pisali o miodzie i spływach kajakowych, a aplikacje na telefony, z których „zrobili inżyniera” dały im nie tylko tytuł, ale i zarobek.

Dzięki szerokiej współpracy z przemysłem studenci odbywają praktyki i staże w największych firmach w regionie, a potem znajdują tam bez trudu pracę. O tym, że nikt już nie wyobraża sobie naszego regionu bez silnej uczelni technicznej świadczy fakt, że to właśnie Politechnika Opolska bardzo często wskazywana jest jako powód lokowania w Opolu nowych inwestycji.

Ostatnie lata to czas silnego rozwoju naszej uczelni: począwszy od rekordów w ilości złożonych wniosków patentowych, liczbie publikacji naszych naukowców w czołówce najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na całym świecie po awanse naukowe, ilości podpisanych umów z biznesem o współpracy po prace w coraz liczniejszych międzynarodowych zespołach oraz rekordową liczbą doktoratów wdrożeniowych zakwalifikowanych w ministerialnym programie.

Politechnika Opolska to także praca na rzecz społeczeństwa: to właśnie nasi naukowcy jako pierwsi w Europie a nawet i na świecie opracowali program stacjonarnej rehabilitacji dla osób, które przechorowały zakażenie COVID-19. Z wiedzy i doświadczenia naszych medyków służba zdrowia korzysta coraz częściej: na potrzeby onkologii w druku 3D opracowali m. in. żyłę z nowotworem czy schemat odcinka miednicy człowieka.

Kolejny ważny obszar dla rozwoju Politechniki Opolskiej to rozwój bazy naukowo-dydaktycznej. Z jednej strony mówimy tutaj o obiektach, z drugiej o nowoczesnej aparaturze. Obecnie trwa przebudowa budynku „Lipsk” oraz prace związane z budową centrum dydaktyczno-bibliotecznego „Newton” a także dwóch nowych laboratoriów: pierwszy dotyczy Przemysłu 4.0, drugi dedykowany jest inżynierii materiałowej.

W tym wszystkim nie zapominamy o naszych studentach. Opłaty za akademiki są konkurencyjne, a stawki stypendium są w czołówce wysokości świadczeń dla studentów w skali kraju. Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i na dostosowanie procesu dydaktycznego do ich potrzeb. Na uczelni funkcjonuje także Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Na Politechnice Opolskiej studenci są najważniejsi.

 

Zasady rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE

1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
2. Politechnika Opolska prowadzi również studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.
3. Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego
stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla
poszczególnych kierunków i form studiów.


Warunki formalne

1. W pierwszym etapie (kwalifikacji) kandydat na studia jest zobowiązany do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Uczelni (rekrutacja.po.edu.pl). Rejestracja w systemie rekrutacyjnym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych oraz umieszczenie imienia i nazwiska kandydata oraz liczby uzyskanych punktów na listach rankingowych.
2. W drugim etapie kandydaci zakwalifikowani składają w wyznaczonym terminie i miejscu:
a) podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego,
b) świadectwo dojrzałości (maturalne) – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę),
c) zaświadczenie lekarskie, w przypadku gdy jest wymagane obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne – dodatkowe wyniki badań lekarskich (na specjalnym formularzu umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym),
d) obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych),
e) trzy jednakowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa oryginał lub odpis (wydany przez uczelnię) dyplomu ukończenia studiów.
4. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, ale po zakwalifikowaniu się może wybrać studia tylko na jednym z nich.
5. Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość opłaty ustala rektor.
6. Złożenie podania z nieprawdziwymi danymi i uzyskanie na tej podstawie statusu kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia stanowi podstawę do skreślenia z listy rankingowej.
7. W przypadku nie uruchomienia kierunku studiów wybranego przez kandydata (z powodu zbyt małej liczby chętnych), może być on przyjęty na inny kierunek lub formę studiów w ramach wolnych miejsc.


Zasady i kryteria kwalifikacji na studia II stopnia

1. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Wykaz kierunków pokrewnych określa rada wydziału.
2. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rankingowego.
3. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.


Szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA

Internetowa rejestracja kandydatów na stronie REKRUTACJA ON-LINE

 

Kontakt do uczelni

45-758 Opole

ul. Prószkowska 76

tel.:

+48 77 449 80 00