Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Poznaniu

Najpopularniejsze kierunki studiów w PoznaniuNajpopularniejsze kierunki studiów w Poznaniu 2023
 

1. Psychologia - 18 kandydatów na 1 miejsce - UAM 
 

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to program kształcenia w dziedzinie nauk o zachowaniu i procesach psychicznych.

Studenci zdobywają teoretyczną wiedzę oraz umiejętności badawcze w różnych dziedzinach psychologii.

UAM zapewnia nowoczesne laboratoria, wykwalifikowaną kadrę i możliwość rozwijania zainteresowań badawczych.

Zobacz więcej: Psychologia na UAM.

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny - ponad 17 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to program kształcenia w dziedzinie nauk o zachowaniu i procesach psychicznych.

Studenci zdobywają teoretyczną wiedzę oraz umiejętności badawcze w różnych dziedzinach psychologii.

UAM zapewnia nowoczesne laboratoria, wykwalifikowaną kadrę i możliwość rozwijania zainteresowań badawczych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UMP.

3. Inżynieria zarządzania - ponad 14 kandydatów na 1 miejsce - Politechnika Poznańska
 

Kierunek Inżynieria Zarządzania to program łączący wiedzę techniczną z umiejętnościami zarządzania.

Studenci zdobywają kompetencje w planowaniu, organizacji i nadzorowaniu projektów oraz procesów biznesowych.

Uczelnia oferuje nowoczesne metody nauczania, praktyki w firmach i możliwość rozwoju w dziedzinie zarządzania.

Zobacz więcej: Inżynieria zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

4. Zarządzanie i prawo w biznesie - 14 kandydatów na 1 miejsce - UAM
 

Kierunek Zarządzanie i Prawo w Biznesie łączy wiedzę z zakresu zarządzania firmą i prawa gospodarczego.

Studenci rozwijają umiejętności potrzebne w biznesie, zarządzaniu projektami, a także zrozumienie aspektów prawnych.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarny program, doświadczoną kadrę i praktyczne podejście do nauki. Idealne połączenie kompetencji biznesowych i prawniczych.

Zobacz więcej: Zarządzanie i Prawo w Biznesie na UAM.

5. Weterynaria - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Kierunek Zarządzanie i Prawo w Biznesie łączy wiedzę z zakresu zarządzania firmą i prawa gospodarczego.

Studenci rozwijają umiejętności potrzebne w biznesie, zarządzaniu projektami, a także zrozumienie aspektów prawnych.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarny program, doświadczoną kadrę i praktyczne podejście do nauki. Idealne połączenie kompetencji biznesowych i prawniczych.

Zobacz więcej: Weterynaria na UP.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Poznaniu 2022/2023

 

1. Inżynieria zarządzania - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce - Politechnika Poznańska

 

Czas trwania studiów: 3,5 roku (inżynier I stopnia), 1,5 roku (magister)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 2 400 zł/semestr

To kierunek dla wszystkich tych, których interesują procesy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Podczas nauki poznaje się tematykę związaną z zarządzaniem organizacja, zasobami ludzkimi.

To także szeroko pojęta analityka biznesowa, która pozwala na audyt danych oraz optymalizacje w ramach firm. Po ukończeniu tego kierunku można pracować na szczeblach menażerskich i kierowniczych, prowadzić własną firmę.

 

2. Japonistyka - 10 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat), 2 lata (magister)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Cena za studia niestacjonarne: 3 200 zł/semestr

Japonistyka to kierunek, podczas którego studenci poznają nie tylko biegle język w mowie i piśmie, ale to także szeroka wiedza z zakresu historii, kultury. Spory nacisk kładziony jest na zajęcia z translatoryki, która jest bardzo przydatna w zakresie tłumaczenia treści.

Prestiżowe stypendia pozwalają na wyjazdy do Japonii i bliższe obcowanie z językiem i kulturą. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę jako tłumacz lub w międzynarodowych korporacjach.
 

 

3. Biotechnologia medyczna - prawie 9 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat), 2 lata (magister)
Tryb studiów: stacjonarne

Biotechnologia medyczna to kierunek, który łączy zagadnienia z dziedziny medycyny, genetyki, biologii molekularnej, biologi komórek i innych. To zdecydowanie kierunek przyszłości, a po jego ukończeniu można pracować w instytutach badawczych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są liczne ćwiczenia, praktyki w laboratoriach. Umiejętne posługiwanie się nowoczesnym sprzętem jest tu bardzo ważne.
 

 

4. Kierunek Lekarski - prawie 9 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Czas trwania studiów: 6 lat (magister)
Tryb studiów: stacjonarne

Zawód lekarza od lat cieszy się nie tylko dobrą opinią, ale wiąże się także z prestiżem. Jednak nauka obejmuje wiele dziedzin. To wiedza na temat organizmu człowieka, farmakologii, diagnostyce. Trafne stawianie diagnoz i kierowanie leczeniem to tylko niektóre z zdobytych umiejętności.

Podczas studiów można wybrać jedną z kilku specjalizacji, które pozwala na bardziej szczegółowe poznanie zawodu chirurga czy stomatologa. Po ukończeniu studiów można pracować w przychodniach, gabinetach lekarskich.
 

 

5. Logistyka - prawie 9 kandydatów na 1 miejsce - Politechnika Poznańska

 

Czas trwania studiów: 3,5 roku (inżynier), 1,5 roku (magister)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 2 600 zł/semestr

Podczas nauki na tym kierunku, studenci poznają zagadnienia, które umożliwią im zarządzanie łańcuchami dostaw, procesem ich planowania i kontrolowania. To także zagadnienia związane z magazynowaniem, transportem, a także samą produkcją.

Wszechstronne wykształcenie pozwala na pracę na stanowiskach kierowniczych magazynów, firm logistycznych czy dużych korporacji.
 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Poznaniu 2021/2022


1. Lekarsko-dentystyczny – 17,03 kandydata na jedno miejsce –Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Kierunek Lekarsko-dentystyczny, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat, absolwenci kierunku po ukończeniu studiów odbywają staż podyplomowy i uzyskują tytuł zawodowy lekarza dentysty – równoważny z tytułem magistra. Nauka na kierunku prowadzona jest w trybie dziennym - stacjonarnym i trybie niestacjonarnym – w formie odpłatnej.

Studenci przygotowujący się do odpowiedzialnego zawodu lekarza stomatologa, w pierwszych latach nauki większość przedmiotów zbieżna jest z kierunkiem lekarskim i obejmuje zarówno teoretyczne i praktyczne zajęcia kierunkowych przedmiotów medycznych z anatomią, fizjologią, chirurgią czy pediatrią.

Kończąc studia i uzyskując dyplom, młodzi lekarze stomatolodzy podchodzą do państwowego egzaminu uprawniającego do uzyskania prawa do wykonywania zawodu i rozpoczęcia nauki specjalizacyjnej, która kończy się uzyskaniem tytułu lekarza dentysty ze specjalizacją w kierunkach takich jak chirurgia szczękowo twarzowa, ortodoncja czy stomatologia zachowawcza.

Studenci wybierający płatną formę studiowania kierunku, opłacają czesne w wysokości 19500zł/semestr.

 

2. Weterynaria – 15,38 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Studia na kierunku Weterynaria, to jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, nauka na kierunku trwa 10 semestrów (5 lat) i prowadzona jest w trybie stacjonarnym (dziennym), absolwenci po ukończeniu studiów uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii.

Studenci weterynarii w trakcie nauki zgłębiają wiedzę na temat anatomii zwierząt, ich fizjologii, farmakologii, najczęstszych chorób i sposobów ich leczenia. Obszerna wiedza teoretyczna uzupełniana jest licznymi zajęciami praktycznymi, które odbywają się w lecznicach zwierząt, uczą się diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej, anestezjologii i chirurgii ogólnej zwierząt, poznają specyfikę przyszłego zawodu z podziałem na zwierzęta hodowlane, kynologię, ptaki i ryby.

Studenci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogą wybrać różne drogi specjalizacyjne takie jak choroby psów i kotów, przeżuwaczy, koni czy trzody chlewnej, patologię zwierząt laboratoryjnych, radiologię zwierząt weterynaryjnych, higienę zwierząt i żywności czy diagnostykę laboratoryjną. Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w lecznicach zwierząt, stacjach weterynaryjnych jak i w pracy naukowo-badawczej.

 

3. Psychologia – 13,06 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Studia na kierunku Psychologia, mają formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, które prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym – w płatnej formie).

Psychologia to kierunek zgłębiający mechanizmy wpływające na ludzką psychikę, stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące natury człowieka i jego zachowania. Studenci poznają teoretyczną wiedzę pozwalającą stawiać poprawne diagnozy psychologiczne, metodykę badań, zasady postępowania w sytuacjach krytycznych, stosowania działań prewencyjnych, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Wiele godzin nauki przeznaczone jest na ćwiczenia terenowe związane z praktykami w instytucjach i oddziałach klinicznych.

Już w trakcie studiów, możliwe jest wybranie ścieżki specjalizacyjnej, studenci decydują się na psychologię kliniczną dorosłego człowieka, psychologię społeczną, szczególnie popularną psychologię pracy i organizacji, czy psychologię społeczną lub edukacji. Absolwenci kierunku wspomagają oddziały szpitalne, poradnie psychologiczne, zakłady penitencjarne, pracują w szkolnictwie lub prowadzą własne gabinety psychologiczne.

Tryb zaoczny studiów odbywa się w formie odpłatnej w wysokości 1500zł/semestr.

 

4. Zarządzanie i prawo w biznesie - 11.4 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

 

Kierunek Zarządzanie i Prawo w biznesie, to studia licencjackie lub magisterskie, które trwają 3 lata przy studiach I stopnia lub 2 lata przy studiach II stopnia. Edukacja może odbywać się w trybie dziennym (stacjonarnym) lub zaocznym (niestacjonarnym). W przypadku studiów niestacjonarnych konieczne jest uiszczanie opłat za naukę. Bez względu na rok i stopień studiów opłata semestralna wynosi 2300 złotych.

Kierunek Zarządzanie i Prawo w biznesie wyróżnia się bogatym programem nauczania, który składa się z wielu interesujących przedmiotów, na przykład prawo publiczne w zarządzaniu, podstawy marketingu, podatki i prawo podatkowe czy też analiza i zarządzanie inwestycjami.

Dzięki temu studenci nabywają umiejętności w zakresie przewidywania przebiegu zjawisk gospodarczych i przebiegu procesów z wykorzystaniem różnych metod analiz ekonomicznych. Kształcenie na tym kierunku umożliwia również pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomi, a także zdobycie kompetencji menedżerskich.

 

5. Inżynieria zarządzania - 11.33 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Poznańska

 

Kierunek Inżynieria Zarządzania, to studia stacjonarne (dzienne) I lub II stopnia, które trwają 3,5 roku – 7 semestrów, lub studia niestacjonarne (zaoczne) I lub II stopnia, które trwają 1,5 roku – 3 semestry. Wybierając naukę zaoczną, należy dokonywać opłat semestralnych - obecnie wynosi 2200 złotych brutto za semestr.

Na studiach II stopnia zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym dostępne są dwie specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - oferowane w języku polskim i angielskim, oraz Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - oferowane w języku polskim.

Ten kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, na przykład takich jak planowanie biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją, rachunkowość finansowa, zarządzanie jakością, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwenci tych studiów mogą szukać zatrudnienia w obszarach restrukturyzacji przedsiębiorstw, czy też przy projektowaniu systemów zarządzania.

 

Zobacz ranking najczęściej wybieranych kierunków w Poznaniu - najpopularniejsze kierunki w Poznaniu.


Data publikacji: 17.10.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań