Która uczelnia publiczna w Warszawie jest najlepsza?
 

Uczelnie publiczne w Warszawy

Nie ma uniwersalnych kryteriów umożliwiających jednoznaczne wskazanie, która z warszawskich uczelni publicznych jest najlepsza.

Decydując się na uczelnię, kluczowy może być wybrany kierunek studiów, ponieważ różni wykładowcy prowadzą poszczególne kierunki, zapewniając zróżnicowany poziom nauczania.

Ważne mogą okazać się także opinie bieżących studentów, które są dostępne na tej stronie w opisach poszczególnych uczelni.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, najlepszą publiczną uczelnią w Warszawie okazał się Uniwersytet Warszawski, który zajął pierwsze miejsce ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
 

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Warszawie są najbardziej popularne?
 

Uczelnie.pl corocznie przygotowywuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Warszawie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Warszawie?
 

Poniżej znajduje się lista warszawskich uczelni publicznych, wraz z dodanymi informacjami o minimalnych progów punktowych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, jeżeli takie kryteria są stosowane przez daną uczelnię.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Publiczna)

Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 42

Opinie: 13

Wojskowa Akademia Techniczna jest cywilno-wojskową uczelnią publiczną z siedzibą w Warszawie. Jej początki sięgają 1951 roku. Obecnie w ramach różnych form kształcenia z oferty edukacyjnej uczelni korzysta ponad 10 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem ponad 800 pracowników naukowych. Realizowane są studia pierwszego stopnia, inżynierskie i licencjackie, studia drugiego stopnia, a także studia doktoranckie. W ofercie edukacyjnej można również znaleźć sporo studiów podyplomowych. Kształcenie na Wojskowej Akademii technicznej odbywa się według najwyższych standardów akademickich i nowoczesnych programów nauczania, tworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem na specjalistów w konkretnych dziedzinach. 

Studenci kształcą się w rozwiniętej bazie dydaktycznej, mają możliwość uczestniczenia wielu zajęciach dodatkowych, badaniach i projektach. Mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone pracownie. Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej są specjalistami cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców. 

Akademia Pożarnicza (Publiczna)

Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 14

Akademia Pożarnicza to publiczna uczelnia służb państwowych, która od 1982 roku kształci i wychowuje strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Do zadań Uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. 

Misją Akademii Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia oraz  mienia. W swojej działalności Akademia Pożarnicza kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) (Publiczna)

Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 29

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w kraju. Aktywność badawcza Uczelni kierowana jest w ramach dociekań statutowych, analiz lokalnych, grantów, ekspertyz, a także we kooperacji międzynarodowej. SGH urzeczywistnia swe cele, utrzymując więzi z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami naukowymi, społecznymi oraz gospodarczymi, jak również uczestnicząc w konstruowaniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. W nauczaniu i wychowywaniu Szkoła zmierza do przekazywania najnowszej wiedzy, umiejętności porządnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, zaś w badaniach naukowych kieruje się szacunkiem dla prawdy i pożytkiem publicznym.

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie naucza oraz prowadzi badania w aspekcie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, korzystając z dorobku innych nauk społecznych. Plonem badań naukowych jest rok rocznie ponad półtora tysiąca opracowań, publikowanych poprzez pracowników SGH w formie książek, monografii, skryptów, podręczników, artykułów oraz komunikatów naukowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (Publiczna)

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 15

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z pięciu wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powstałym w 2000 roku. Celem kształcenia na wydziale jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w takich zawodach, jak pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie. W ofercie wydziału znajduje się również wiele szkoleń i dodatkowych kursów pozwalających na podwyższanie kwalifikacji. Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mają do dyspozycji nowoczesną, świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną i pracownie na światowym poziomie. 

Kształcą się pod okiem wykwalifikowanych wykładowców akademickich, a także ekspertów – praktyków z poszczególnych branż. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności, dzięki czemu absolwenci wydziału są doskonale przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. 

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej (Publiczna)

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 15

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z wieloletnią tradycją w kształceniu kadr pedagogicznych. Jej historia sięga 1922 roku, gdy powstała szkoła mająca kształcić nauczycieli do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Obecnie jest to jedna z najlepszych i najbardziej znanych uczelni pedagogicznych w kraju. Kształci na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, a także na innych kierunkach związanych z naukami społecznymi. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się studia licencjackie, uzupełniające magisterskie i jednolite magisterskie, a także studia doktoranckie. Jest również spory wybór studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.

Obecnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się ponad 5 tysięcy studentów. Mają zapewnione świetne warunki dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie, a także wykwalifikowaną kadrę naukową. Poza działalnością edukacyjną, uczelnia prowadzi również prace badawcze, realizuje atrakcyjne projekty, współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami badawczymi. 

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie (Publiczna)

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 19

Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia z ogromną tradycją. Jej początki sięgają XVIII wieku i Szkoły Rycerskiej. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2016 roku, kształci zarówno kadry wojskowe, jak i studentów cywilnych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie. Uczelnia kształci około 5 tysięcy studentów cywilnych oraz 3,5 tysiąca słuchaczy wojskowych. Oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi również szereg badań i projektów dostarczających nowoczesne rozwiązania różnym służbom państwowym. 

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie, a także kadrę najlepszych wykładowców akademickich. Oprócz nauki na wybranym kierunku mogą realizować swoje zainteresowania i pasje na licznych zajęciach dodatkowych organizowanych przez uczelnię oraz organizacje studenckie

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego (Publiczna)

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Opinie: 13

Wydział Prawa i Administracji jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Jednostka ma opinię renomowanej, spełniającej najwyższe standardy akademickie. Wydział był wielokrotnie nagradzany za jakość nauczania i zajmuje wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych. Oferuje kształcenia na kierunkach prawo, administracja oraz inne kierunki związane z naukami prawnymi oraz finansami. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie. W ofercie znajduje się również wiele kierunków studiów podyplomowych, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia. 

Studia realizowane są z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne odbywają się w formie konsultacji w niewielkich grupach. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych wykładowców, wybitnych ekspertów z różnych dziedzin prawa i nie tylko. Dużym atutem uczelni jest świetnie rozwinięta infrastruktura i baza dydaktyczna, nowocześnie wyposażone pracownie oraz kampus uczelniany

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Publiczna)

Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 8

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest wyższą szkołą państwową, którego tradycja sięga końca lat 20. XX wieku. Warszawski AWF to definicja rozbudowanej infrastruktury z przestronnymi salami, nowoczesnymi laboratoriami, halami sportowymi czy pawilonami sportów walki. Uczelnia posiada 3 wydziały: Rehabilitacji, Wychowania Fizycznego oraz Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. 

Można na nich podjąć następujące kierunki studiów I, II stopnia oraz jednolitych: Fizjoterapia, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Sport, Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa oraz Kosmetologia (WWFiS w Białej Podlaskiej). Absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego są uznani trenerzy sportowi, instruktorzy oraz prawdziwe talenty świata sportu