WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 11

Wojskowa Akademia techniczna jest cywilno-wojskową uczelnią publiczną z siedzibą w Warszawie. Jej początki sięgają 1951 roku. Obecnie w ramach różnych form kształcenia z oferty edukacyjnej uczelni korzysta ponad 10 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem ponad 800 pracowników naukowych. WAT kształci przede wszystkim na kierunkach technicznych, takich jak budownictwo, cybernetyka, informatyka, energetyka, mechanika i budowa maszyn. Realizowane są studia pierwszego stopnia, inżynierskie i licencjackie, studia drugiego stopnia, a także studia doktoranckie. W ofercie edukacyjnej można również znaleźć sporo studiów podyplomowych. Kształcenie na Wojskowej Akademii technicznej odbywa się według najwyższych standardów akademickich i nowoczesnych programów nauczania, tworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem na specjalistów w konkretnych dziedzinach. Studenci kształcą się w rozwiniętej bazie dydaktycznej, mają możliwość uczestniczenia wielu zajęciach dodatkowych, badaniach i projektach. Mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone pracownie. Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej są specjalistami cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców. 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 12

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 22

Opinie: 23

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w kraju. Aktywność badawcza Uczelni kierowana jest w ramach dociekań statutowych, analiz lokalnych, grantów, ekspertyz, a także we kooperacji międzynarodowej. SGH urzeczywistnia swe cele, utrzymując więzi z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami naukowymi, społecznymi oraz gospodarczymi, jak również uczestnicząc w konstruowaniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Absolwenci Uczelni współtworzą wraz z profesorami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami i przedstawicielami środowisk związanych ze Szkołą jej wizerunek, promując dorobek oraz łącznie realizując posłannictwo. W nauczaniu i wychowywaniu Szkoła zmierza do przekazywania najnowszej wiedzy, umiejętności porządnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, zaś w badaniach naukowych kieruje się szacunkiem dla prawdy i pożytkiem publicznym. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie naucza oraz prowadzi badania w aspekcie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, korzystając z dorobku innych nauk społecznych. Plonem badań naukowych jest rok rocznie ponad półtora tysiąca opracowań, publikowanych poprzez pracowników SGH w formie książek, monografii, skryptów, podręczników, artykułów oraz komunikatów naukowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Opinie: 13

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z pięciu wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powstałym w 2000 roku. Celem kształcenia na wydziale jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w takich zawodach, jak pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie. W ofercie wydziału znajduje się również wiele szkoleń i dodatkowych kursów pozwalających na podwyższanie kwalifikacji. Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mają do dyspozycji nowoczesną, świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną i pracownie na światowym poziomie. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanych wykładowców akademickich, a także ekspertów – praktyków z poszczególnych branż. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności, dzięki czemu absolwenci wydziału są doskonale przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 10

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW jest kontynuacją Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, który powstał w 1961 roku. Wieloletnia tradycja akademicka, wysokie standardy nauczania oraz doskonała baza dydaktyczna sprawiają, że wydział cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, a także posiada renomę w środowisku naukowym. Na wydziale realizowane są takie kierunki studiów, jak inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz biotechnologia. Dostępne jest kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie. Poza działalnością edukacyjną, jednostka prowadzi również działalność badawczą, usługową oraz szkoleniowo-edukacyjną. Studenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej i specjalistów z poszczególnych branż. W trakcie nauki nacisk kładzie się na zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji inżynierskich. Absolwenci wydziału są świetnie przygotowani w wybranych przez siebie specjalizacjach. 

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 41

Opinie: 12

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z wieloletnią tradycją w kształceniu kadr pedagogicznych. Jej historia sięga 1922 roku, gdy powstała szkoła mająca kształcić nauczycieli do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Obecnie jest to jedna z najlepszych i najbardziej znanych uczelni pedagogicznych w kraju. Kształci na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, a także na innych kierunkach związanych z naukami społecznymi. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się studia licencjackie, uzupełniające magisterskie i jednolite magisterskie, a także studia doktoranckie. Jest również spory wybór studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. Obecnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się ponad 5 tysięcy studentów. Mają zapewnione świetne warunki dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie, a także wykwalifikowaną kadrę naukową. Poza działalnością edukacyjną, uczelnia prowadzi również prace badawcze, realizuje atrakcyjne projekty, współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami badawczymi. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 41

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 25

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest publiczną szkołą wyższą, jednym z największych i najstarszych uniwersytetów przyrodniczych w Polsce. Jego historia miała początki w 1816 roku, gdy powstał Uniwersytet Agronomiczny. Uczelnia kształci na kierunkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, żywieniem człowieka, weterynarią, a także w naukach społecznych. Kształcenie jest realizowane w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Dostępne są również studia doktoranckie, a także spora oferta kształcenia podyplomowego. Uczelnia prowadzi nie tylko działalność dydaktyczną, ale również badawczą. Studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, dodatkowych projektach, a także w wymianie międzyuczelnianej. Studia są realizowane w rozbudowanej, świetnie wyposażonej bazie dydaktyczne. W programie nauczania na wszystkich kierunkach duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności, co sprawia, że absolwenci SGGW są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach. 

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 15

Akademia Sztuki Wojenne to uczelnia z ogromną tradycją. Jej początki sięgają XVIII wieku i Szkoły Rycerskiej. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2016 roku, kształci zarówno kadry wojskowe, jak i studentów cywilnych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie. Uczelnia kształci około 5 tysięcy studentów cywilnych oraz 3,5 tysiąca słuchaczy wojskowych. Oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi również szereg badań i projektów dostarczających nowoczesne rozwiązania różnym służbom państwowym. Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie, a także kadrę najlepszych wykładowców akademickich. Oprócz nauki na wybranym kierunku mogą realizować swoje zainteresowania i pasje na licznych zajęciach dodatkowych organizowanych przez uczelnię oraz organizacje studenckie. 

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Opinie: 11

Wydział Prawa i Administracji jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Jednostka ma opinię renomowanej, spełniającej najwyższe standardy akademickie. Wydział był wielokrotnie nagradzany za jakość nauczania i zajmuje wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych. Oferuje kształcenia na kierunkach prawo, administracja oraz inne kierunki związane z naukami prawnymi oraz finansami. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie. W ofercie znajduje się również wiele kierunków studiów podyplomowych, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia. Studia realizowane są z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne odbywają się w formie konsultacji w niewielkich grupach. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych wykładowców, wybitnych ekspertów z różnych dziedzin prawa i nie tylko. Mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych badaniach, projektach i zajęciach pozwalających na rozwijanie zainteresowań. Dużym atutem uczelni jest świetnie rozwinięta infrastruktura i baza dydaktyczna, nowocześnie wyposażone pracownie oraz kampus uczelniany. 

Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 22/24

tel.:

22 831-02-16 w 133, 22 831-02-16 w 135

ikonka email do uczelni