Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2800zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika zdolności i informatyki

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3800zł

Socjologia

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - APS w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną, wysokim poziomem kształcenia, a także bogatą historią akademicką. To najstarsza uczelnia o profilu pedagogicznym w kraju, której tradycja sięga 1922 roku. To właśnie wtedy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zdecydowało o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego. Inicjatorką i pomysłodawczynią połączenia tych dwóch podmiotów była Maria Grzegorzewska, która została dyrektorem powstałego w ten sposób Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Funkcję tę sprawowała przez 55 lat, do śmierci w 1967 roku. Głównym celem PIPS było kształcenie wykwalifikowanych i doskonale przygotowanych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, niewidomymi oraz upośledzonymi umysłowo. Poza kształcenie specjalistów, uczelnia systematycznie prowadziła badania naukowe z zakresu pedagogiki specjalnej, a także innych dziedzin nauk społecznych.

Od momentu powstania do rozpoczęcia drugiej wojny światowej w 1939 roku uczelnię na studiach stacjonarnych oraz eksternistycznych ukończyło 688 osób. Kształcenie realizowane było na wysokim poziomie, a poza samą Marią Grzegorzewską działalnością dydaktyczną i naukową w instytucie zajmowali się wybitni specjaliści w dziedzinie polskiej pedagogiki specjalnej. W czasie drugiej wojny światowej działalność Instytutu została przerwana, jej budynek zniszczony, a większość pedagogów i wykładowców zginęła. Idea Instytutu przetrwała jednak czasy wojenne wraz z jego pomysłodawczynią. Tuż po wojnie Maria Grzegorzewska podjęła starania, aby Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej mógł wznowić swoją działalność naukową i dydaktyczną. I tak się stało już 15 maja 1945 roku. Problemem były jednak braki materialne, a także kadrowe. Z uwagi na brak wykładowców instytut nie działał tak prężnie, jak w czasach przedwojennych. W 1950 roku został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, które zajmowało się wyłącznie działalnością dydaktyczną.Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej „odwilży” w drugiej połowie lat 50. W 1956 r. jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększając także liczbę kształconych studentów i na nowo podejmując działalność naukowo-badawczą. W 1955 r. wydłużono tok studiów do dwóch lat. Istotną rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej odegrał fakt powołania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzenie jej kierownictwa profesor Marii Grzegorzewskiej.

Na początku lat 70., w związku z reorganizacją systemu kształcenia specjalnego, wprowadzono daleko idące zmiany także w kształceniu pedagogów specjalnych w PIPS. Najpierw (1970) wydłużono czas studiów do trzech lat, a następnie (1973) dodatkowo o dalszy rok.

W 1970 r. PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Na początku lat 80. wprowadzono dla pedagogiki specjalnej pięcioletni tok studiów i otwarto nowe kierunki kształcenia. W 1989 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W 2003 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienił nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych, co bardziej adekwatnie oddawało zakres aktywności dydaktycznej i naukowej środowiska. Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia realizuje założenia Procesu Bolońskiego - wprowadzono system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Od roku akademickiego 2006/2007 w APS uruchomiony został Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, a także poszerzono studia o dwa nowe kierunki, tj. edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (wówczas na Wydziale Nauk Pedagogicznych) oraz pracę socjalną (wówczas na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych). W tym samym roku Wydział Nauk Pedagogicznych APS otrzymał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomiony został kierunek socjologia, a od 2008/2009 kierunek psychologia. Od roku akademickiego 2009/2010 Wydział Nauk Pedagogicznych APS prowadził także studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i podyplomowych. W ramach programu Erasmus APS utrzymuje kontakty z 20 uczelniami zagranicznymi. Jednostki uczelni aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć badawczych z obszarów takich dyscyplin jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna. 

Obecnie w Akademii funkcjonuje sześć instytutów: Instytut Pedagogiki, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Edukacji Artystycznej, w których kształcimy ponad 4000 studentów.

 

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej

Dokumenty Rekrutacyjne

 

Studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2023/2024:

 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej
 • Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
 • Zarządzanie w systemie oświaty
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja integracyjne i włączająca
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli
 • Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli
 • Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
 • Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
 • Socjoterapia
 • Studium coachingu
 • Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 •  

  Kontakt do uczelni

  02-353 Warszawa

  ul. Szczęśliwicka 40

  tel.:

  22 589 36 00