Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

Zobacz

         

Masters in Children’s Rights and Childhood Studies

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2400zł od

Pedagogika zdolności i informatyki

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 3300zł od

Socjologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - APS w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną, wysokim poziomem kształcenia, a także bogatą historią akademicką. To najstarsza uczelnia o profilu pedagogicznym w kraju, której tradycja sięga 1922 roku. To właśnie wtedy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zdecydowało o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego. Inicjatorką i pomysłodawczynią połączenia tych dwóch podmiotów była Maria Grzegorzewska, która została dyrektorem powstałego w ten sposób Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Funkcję tę sprawowała przez 55 lat, do śmierci w 1967 roku. Głównym celem PIPS było kształcenie wykwalifikowanych i doskonale przygotowanych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, niewidomymi oraz upośledzonymi umysłowo. Poza kształcenie specjalistów, uczelnia systematycznie prowadziła badania naukowe z zakresu pedagogiki specjalnej.

Od momentu powstania do rozpoczęcia drugiej wojny światowej w 1939 roku uczelnię na studiach stacjonarnych oraz eksternistycznych ukończyło 688 osób. Kształcenie realizowane było na wysokim poziomie, a poza samą Marią Grzegorzewską działalnością dydaktyczną i naukową w instytucie zajmowali się wybitni specjaliści w dziedzinie polskiej pedagogiki specjalnej. W czasie drugiej wojny światowej działalność instytutu została przerwana, jej budynek zniszczony, a większość pedagogów i wykładowców zginęła. Idea instytutu przetrwała jednak czasy wojenne wraz z jego pomysłodawczynią. Tuż po wojnie Maria Grzegorzewska podjęła starania, aby Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej mógł wznowić swoją działalność naukową i dydaktyczną. I tak się stało już 15 maja 1945 roku. Problemem były jednak braki materialne, a także kadrowe. Z uwagi na brak wykładowców instytut nie działał tak prężnie, jak w czasach przedwojennych. W 1950 roku został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, które zajmowało się wyłącznie działalnością dydaktyczną.Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej „odwilży” w drugiej połowie lat 50. W 1956 r. jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększając także liczbę kształconych studentów i na nowo podejmując działalność naukowo-badawczą. W 1955 r. wydłużono tok studiów do dwóch lat. Istotną rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej odegrał fakt powołania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzenie jej kierownictwa profesor Marii Grzegorzewskiej.

Na początku lat 70., w związku z reorganizacją systemu kształcenia specjalnego, wprowadzono daleko idące zmiany także w kształceniu pedagogów specjalnych w PIPS. Najpierw (1970) wydłużono czas studiów do trzech lat, a następnie (1973) dodatkowo o dalszy rok.

W 1970 r. PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Na początku lat 80. wprowadzono dla pedagogiki specjalnej pięcioletni tok studiów i otwarto nowe kierunki kształcenia. W 1989 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W 2003 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienił nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych, co bardziej adekwatnie oddawało zakres aktywności dydaktycznej i naukowej środowiska. Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia realizuje założenia Procesu Bolońskiego - wprowadzono system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Od roku akademickiego 2006/2007 w APS uruchomiony został Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, a także poszerzono studia o dwa nowe kierunki, tj. edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (na Wydziale Nauk Pedagogicznych) oraz pracę socjalną (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych). W tym samym roku Wydział Nauk Pedagogicznych APS otrzymał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomiony został kierunek socjologia, a od 2008/2009 kierunek psychologia. Od roku akademickiego 2009/2010 Wydział Nauk Pedagogicznych APS prowadzi także studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego. Obecnie na dwóch Wydziałach APS w ramach sześciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i podyplomowych. W ramach programu Erasmus APS utrzymuje kontakty z 20 uczelniami zagranicznymi. Jednostki uczelni aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć badawczych z obszarów takich dyscyplin jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna.

 

Pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie, najstarsza państwowa uczelnia kształcąca pedagogów specjalnych, ma najbogatszą w kraju ofertę na kierunku pedagogika specjalna na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przygotowujemy naszych studentów do pracy z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności od stopnia lekkiego po stopień głęboki.

Absolwent pięcioletnich studiów (magisterskich) kierunku pedagogiki specjalna uzyskuje dwie specjalności. Jest przygotowany do pracy: 1. na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces edukacji inkluzyjnej oraz 2. na stanowisku pedagoga specjalnego, który uzyskuje kwalifikacje w jednej z następujących specjalności:

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

3. Pedagogika resocjalizacyjna

4. Surdopedagogika (edukacja osób z wadą słuchu)

5. Terapia pedagogiczna (terapia osób z dysleksją, dyskalkulią)

6. Tyflopedagogika (edukacja osób z wadą wzroku)

7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bogata oferta studiów, znakomici nauczyciele akademiccy, atrakcyjne formy studiów (stacjonarne i zdalne), nowoczesne aule i sale dydaktyczne, doskonała lokalizacja uczelni (blisko Dworca Zachodniego w Warszawie) i przede wszystkim duże zapotrzebowanie rynku edukacyjnego na pedagogów specjalnych to mocne argumenty przemawiające za wyborem studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSW2021/

Rekrutacja http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

 

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej

Dokumenty Rekrutacyjne

 

Studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2018/2019:

 • Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się;
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej;
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem;
 • Edukacja integracyjna i włączająca;
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna;
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna;
 • . Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia);
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością;
 • Logopedia;
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja;
 • Mediacja sądowa i pozasądowa;
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego;
 • Neuropsychologia kliniczna;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii;
 • Plastyka w Szkole Podstawowej ;
 • Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa;
 • Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie;
 • Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych;
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 • Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych;
 • Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
 • Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej;
 • Rehabilitacja wzroku słabowidzących;
 • Socjoterapia;
 • Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • Studium coachingu;
 • Surdopedagogika;
 • Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori;
 • Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • Tyflopedagogika;
 • Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością;
 • Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem;
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin;
 • Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi;
 • Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach;
 • Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna;
 • Zarządzanie w systemie oświaty;

 •  

  Kontakt

  02-353 Warszawa

  ul. Szczęśliwicka 40

  tel.:

  22 589 36 00