Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Zobacz

Biogospodarka

Zobacz

Budownictwo

Zobacz

Budownictwo zrównoważone

Zobacz

Chemia

Zobacz

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

Zobacz

Elektronika i telekomunikacja

Zobacz

Energetyka

Zobacz

Geodezja i kartografia

Zobacz

Geodezja i kataster

Zobacz

Informatyka

Zobacz

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Zobacz

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz

Inżynieria geoprzestrzenna

Zobacz

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Zobacz

Inżynieria materiałowa

Zobacz

Inżynieria systemów bezzałogowych

Zobacz

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Zobacz

Logistyka (profil ogólnoakademicki)

Zobacz

Logistyka (profil praktyczny)

Zobacz

Lotnictwo i kosmonautyka

Zobacz

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Mechatronika

Zobacz

Obronność państwa

Zobacz

Optoelektronika

Zobacz

Zarządzanie

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.


Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną !

Facebook YouTube Twitter Instagram

 

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzoną na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej
 • uzyskała minimum 3 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.


Kan­dydat ma pra­wo określić do trzech kie­runków stu­dia stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne - w przy­pad­ku nie­przyjęcia na pierw­szy kie­runek, kan­dydat jest roz­pa­trywany ko­lej­no na drugim i trze­cim określonym przez sie­bie kie­run­ku stu­diów. Kan­dydat na stu­dia "woj­sko­we" może jed­nocześnie za­rejestro­wać się (w ramach jed­nej opłaty re­krutacyj­nej) na stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne stu­dia "cywil­ne"; w ta­kim przy­pad­ku w pierw­szej ko­lej­ności roz­pa­trywany jest na stu­diach "woj­sko­wych" , w drugiej - na stu­diach "cywil­nych" stacjonar­nych, w trze­ciej - na stu­diach "cywil­nych" nie­stacjonar­nych.


Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej - dla osób wstępnie zakwalifikowanych.


Kandydat przyjęty na studia wojskowe,zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • życiorys.


Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 30 punktów rankingowych


Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - na wszystkie kierunki - max 45 pkt.,
 • fi­zyka* lub chemia* - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub informatyka* - informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo- max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub geografia* - na kierunek geodezja i kartografia- max 30 pkt.,
 • geografia* lub historia*, lub WOS* - na kierunek logistyka ekonomiczna - max 30 pkt.,
 • fi­zyka - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.,
 • język angielski - max 20 pkt.,
 • język pol­ski - max 5 pkt.

* jeden z przedmiotów, który da więcej punktów

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Dla kan­dydata z "nową ma­turą", który na świa­dec­twie doj­rzałości w części pi­sem­nej, z przed­mio­tu wy­mie­nio­nego po­wyżej, po­sia­da wy­nik z po­zio­mu roz­sze­rzonego i pod­stawowe­go, pod­stawą na­licze­nia punktów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wy­nik dający większą liczbę punktów ran­kin­go­wych

Jeżeli kan­dydat zdawał na eg­zami­nie doj­rzałości ("stara ma­tu­ra") określony przed­miot pi­sem­nie i ust­nie, to pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych jest ocena wyższa.


Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

HARMONOGRAM 2022/2023

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ STUDIA WOJSKOWE OD CYWILNYCH


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA


 • studia pierwszego stopnia przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości;
 • studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych;
 • studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera;
 • studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne
 • studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • rejestracja na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt.;
 • fizyka* lub bio­logia* - na kie­run­ek bio­go­spo­dar­ka - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub chemia*- na kie­run­ki: chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub geografia* - na kie­run­ki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna -max 30 pkt.;
 • fizyka* lub informatyka* - na kierunki: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt.;
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.;
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt.;
 • język pol­ski - max 5 pkt.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt.,
 • matematyka - max 30 pkt.,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt.,
 • język polski - max 5 pkt.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.plZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA


 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;


Re­krutacja na stu­dia pro­wadzona jest dwukrot­nie:

 • od stycznia do lutego - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich.


Na rejestrację składa się założenie konta za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,


Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

 

Wysokość opłat w roku akademickim 2021/2022 - studia niestacjonarne

Opłata rekrutacyjna - jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)

100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)


Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia niestacjonarne I stopnia:

bezpieczeństwo narodowe - 2700 zł

budownictwo zrównoważone - 2 700 zł

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - 2700 zł

elektronika i telekomunikacja - 2 800 zł

energetyka - 2 800 zł

geodezja i kataster - 2 700 zł

informatyka - 4 900 zł

inżynieria geoprzestrzenna - 2 700 zł

logistyka - 2 500 zł

logistyka (profil praktyczny) - 2 400 zł

mechanika i budowa maszyn - 2 600 zł

obronność państwa (profil praktyczny) - 2 500 zł

zarządzanie - 2 900 zł


Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia niestacjonarne II stopnia:

bezpieczeństwo narodowe - 2500 zł

budownictwo zrównoważone - 2 800 zł

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - 2800 zł

elektronika i telekomunikacja - 2 900 zł

geodezja i kataster - 2 800 zł

inżynieria geoprzestrzenna - 2 800 zł

logistyka - 2 400 zł

logistyka (profil praktyczny) - 2 600 zł

lotnictwo i kosmonautyka - 4 200 zł

mechanika i budowa maszyn - 2 800 zł

mechatronika - 4 200 zł

obronność państwa (profil praktyczny) - 2 500 zł

zarządzanie - 3 000 zł

 

Kontakt

00-908 Warszawa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel.:

261 837 938, 261 837 939