Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
(studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Biogospodarka (studia cywilne)

Zobacz

         

Budowa dróg i mostów (studia cywilne)

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Budownictwo (studia cywilne)

Zobacz

Zobacz

         

Chemia (studia wojskowe)

Zobacz

         

Chemia (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Elektronika i telekomunikacja (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Elektronika i telekomunikacja (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Energetyka (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Geodezja i kartografia (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Geodezja i kataster (studia cywilne)

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Geoinformatyka (studia cywilne)

Zobacz

         

Informatyka (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Informatyka (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa (studia wojskowe)

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria geoprzestrzenna (studia cywilne)

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria kosmiczna i satelitarna (studia cywilne)

Zobacz

         

Inżynieria materiałowa (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria systemów bezzałogowych (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logistyka ekonomiczna (studia wojskowe)

Zobacz

         

Logistyka o profilu ogólnoakademickim
(studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka o profilu praktycznym
(studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo i kosmonautyka (w jęz. angielskim)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo i kosmonautyka (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Lotnictwo i kosmonautyka (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika (w jęz. angielskim)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika (studia wojskowe)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Mechatronika (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Obronność państwa (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Optoelektronika (studia cywilne)

Zobacz

Zobacz

         

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (studia wojskowe) NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Technologie przełomowe (planowany) (studia cywilne)

         

Zarządzanie (studia cywilne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - WAT w Warszawie


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

fasada budynku watstudenci wataula wykladowa watwyklad na wat

 

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzoną na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych (3) ze sprawdzianu sprawności fizycznej
 • uzyskała minimum 3 pkt za rozmowę kwalifikacyjną
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Rejestracja obejmuje:

 • rejestrację w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczenie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR), wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i inne wymagane dokumenty.
 • sprawdzenie przez WCR w KRK informacji o niekaralności kandydata i skierowanie na badania psychologiczne.
 • po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia, zarejestrowanie się przez kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) WAT i uzupełnienie wymaganych danych.
 • wniesienie, na wygenerowany w IRK numer konta bankowego, opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 złotych,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i IRK,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • dostarczenie uzyskanego świadectwa dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu)
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej - dla osób wstępnie zakwalifikowanych.


Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 30 punktów rankingowych


Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - na wszystkie kierunki - max 45 pkt.,
 • fi­zyka* lub chemia* - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub informatyka* - informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, elektronika i telekomunikacja - max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub geografia* - na kierunek geodezja i kartografia- max 30 pkt.,
 • geografia* lub historia*, lub WOS* - na kierunek logistyka ekonomiczna - max 30 pkt.,
 • fi­zyka - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.,
 • język angielski - max 20 pkt.,
 • język pol­ski - max 5 pkt.

* jeden z przedmiotów, który da więcej punktów

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - szczegóły na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.


Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

 • studia pierwszego stopnia przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości;
 • studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych;
 • studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera;
 • studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne
 • studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt.;
 • fizyka* lub bio­logia* - na kie­run­ek bio­go­spo­dar­ka - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub chemia*- na kie­run­ki: chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub geografia* - na kie­run­ki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna -max 30 pkt.;
 • fizyka* lub informatyka* - na kierunki: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt.;
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.;
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt.;
 • język pol­ski - max 5 pkt.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt.,
 • matematyka - max 30 pkt.,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt.,
 • język polski - max 5 pkt.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • wydrukowaną ankietę z IRK
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad).

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia:

 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;

Re­krutacja na stu­dia II stopnia odbywa się dwa razy w roku akademickim:

 • od grudnia do lutego - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich. 

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • wydrukowana ankieta z IRK,
 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks.

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

 

Kontakt

00-908 Warszawa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel.:

261 837 938, 261 837 939