Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Historia

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

         

Zarządzanie i dowodzenie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Siła tradycji z wizją przyszłości


Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, LOGISTYKI, LOTNICTWA, OBRONNOŚCI, ADMINISTRACJI I PRAWA


Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów)
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry)
 • Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry)

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa Uczelni:

www.akademia.mil.pl

Dla kandydata:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Informator dla kandydatów na studia:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/1d/31/1d3112e4-768d-4dbe-83bb-0fb8b1313af7/informator_dla_kandydatow_na_studia_2022-2023.pdf

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.mil.pl

Studia podyplomowe:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

Facebook:

www.facebook.com/AkademiaSzWoj

YouTube:

www.youtube.com/user/AkademiaON

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą w strukturach wojskowych, administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach gospodarczych. Studenci uczestniczą w grze decyzyjnej polegającej na rozwiązywaniu problemów z obszaru bezpieczeństwa narodowego. Odbywają podróże studyjne m.in. do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Warszawskiego Centrum Integracji. W programie studiów I st. przewidziano aż 430 godzin, a na studiach II stopnia co najmniej 150 godzin praktyk dających gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej.

Perspektywy zawodowe

Obowiązkowe praktyki studenci realizują w takich instytucjach jak: wojska obrony terytorialnej, urzędy administracji publicznej, oddziały przygotowania wojskowego, obrona cywilna, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wojskowe centra rekrutacji.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: wojskach obrony terytorialnej, urzędach administracji publicznej, Policji, służbach specjalnych, Straży Granicznej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, szkołach z oddziałami przygotowania wojskowego.

Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa społecznego,
 • obrona narodowa,
 • obrona terytorialna.

studia II stopnia

 • obrona narodowa,
 • obrona terytorialna,
 • zrównoważone bezpieczeństwo,
 • edukacja dla bezpieczeństwa


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska, NATO, OBWE. Praktyczne formy zajęć obejmują mediacje i arbitraż, negocjacje wielostronne, komunikację strategiczną państwa, sztukę wystąpień publicznych, narzędzia komunikacji w dyplomacji, analizę i prognozowanie procesów polityczno-militarnych; procesów globalizacyjnych, debaty oksfordzkie nt.: bezpieczeństwa międzynarodowego.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: Ministerstwie Spraw Zagranicznych, placówkach dypomatycznych, Instytucie Spraw Międzynarodowych, Urzędach Marszałkowskich, Instytucjach Unii Europejskiej, Frontexie. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pracowników administracji państwowej, członków organizacji i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków projektów międzynarodowych.

Specjalności:

studia I stopnia

 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,
 • dyplomacja i komunikacja społeczna.

studia II stopnia

 • dyplomacja i komunikacja społeczna,
 • analityka i prognostyka strategiczna.


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa. Praktyczne formy zajęć obejmujące bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych, testy penetracyjne, podstawy modelowania procesów, Inżynieria systemów, podstawy kryptografii, podstawy programowania obiektowego, bezpieczeństwo baz danych. Studenci uczestniczą w grze decyzyjnej polegającej na rozwiązywaniu problemów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Zajęcia w dużej mierze realizowane są w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego (ADONIS BOC, VENSIM, AMAZON WEB SERVICES ACADEMY).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach doradców, specjalistów, inspektorów, projektantów systemów bezpieczeństwa i menedżerów specjalizujących się w ochronie podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury przed nielegalnymi lub wojennymi działaniami podmiotów państwowych i pozapaństwowych, w wykrywaniu tego typu zjawisk oraz w projektowaniu metod i strategii ich przeciwdziałania.

Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 • walka informacyjna.

studia II stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
 • walka informacyjna.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji wojskowej, publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Praktyczne formy zajęć obejmują ochronę osób i mienia, podstawy kryminologii i kryminalistyki, podstawy zarządzania kryzysowego, podstawy przygotowań obronnych oraz organizację sił zbrojnych. Studenci biorą udział w grach decyzyjnych, odbywają podróże studyjne m.in. na Stadion Narodowy, do Aresztu Śledczego czy 1. Warszawskiej BPanc. Studenci realizują zajęcia w nowoczesnym laboratorium kryminalistycznym.

Perspektywy zawodowe

Obowiązkowe praktyki studenci realizują między innymi w Komendzie Stołecznej Policji, Żandarmerii Wojskowej, Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, starostwie powiatowym, komendach powiatowych policji, Straży Miejskiej w Warszawie, firmach ochrony osób i mienia. Powyższe instytucje w głównej mierze stanowią miejsce zatrudnienia dla naszych absolwentów.

Specjalności:

studia I stopnia

 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie kryzysowe.

studia II stopnia

 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Wydział zarządzania i dowodzenia


Na Wydziale Zarządzania i Dowodzeniarealizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wzid/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Zarządzania i Dowodzenia


LOTNICTWO

Dla kogo?

Absolwenci cywilnych i mundurowych szkół średnich oraz absolwenci studiów I stopnia, którzy pragną rozwinąć swoje skrzydła w murach najwyżej rangą uczelni wojskowej korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny lotnictwa. Mający ambicje podjęcia pracy na stanowiskach kadr menedżerskich w lotniczych podmiotach gospodarczych, publicznych instytucji administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, prywatnych podmiotach lotniczych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, ośrodkach badawczych i naukowych przemysłu lotniczego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach związanych z sektorem transportu lotniczego w tym: instytucjach naukowych, publicznych i prywatnych podmiotach sektora lotniczego, urzędach organów centralnej administracji rządowej w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej, w tym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przedsiębiorstwach państwowych, jak również wielu innych prywatnych podmiotach lotniczych zasilając szeregi elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto przewidujemy atrakcyjne warunki pracy w branży lotniczej związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Specjalności:

studia I stopnia

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

studia II stopnia

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.


LOGISTYKA

Dla kogo?

Absolwentów szkół średnich, techników logistycznych, absolwentów studiów I i II stopnia chcących związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodków zarządzania kryzysowego oraz w sektorze obronnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej, posiada wszechstronne umiejętności praktyczne, swobodnie porusza się w obszarach, które obejmują: analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz informacji. Nasi absolwenci mają podstawy wiedzy ekonomicznej i wiedzy na temat funkcjonowania rynków wyrobów i usług, tak więc są przygotowani do podejmowania trafnych decyzji w zakresie działalności logistycznej i gospodarczej. Dodatkowym atutem naszych absolwentów jest umiejętność przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacja i rozpoznawanie problemów związanych z działalnością firmy logistycznej na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci świetnie odnajdują się w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), w centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych), które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL. Dodatkowo posiadają oni przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych w sektorze obronnym i ośrodkach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.

Specjalności:

studia I stopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce,
 • transport.

studia II stopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce,
 • transport - obsługa celna,
 • transport - przewóz rzeczy/osób.

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich lub studiów I stopnia, marzący o kontynuacji nauki w renomowanej, państwowej uczelni, z tradycjami sięgającymi początków XIX wieku, mający ambicje podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach, w obszarach systemów dowodzenia państwem lub zarządzania organizacjami, a także osoby pragnące realizować swoje aspiracje zawodowe w: instytucjach rządowych lub wojskowych, administracji publicznej lub samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytutach naukowych, podmiotach gospodarczych – państwowych i komercyjnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają im odnaleźć się na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i wojskowym, w szczególności w instytucjach związanych z systemem obronnym państwa, ale również w środowisku biznesowym. Są zdolni podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwenci kierunku dysponują wszechstronnymi umiejętnościami zarządzania komponentami tworzącymi każdą organizację – zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego, bezpiecznego i efektywnego realizowania zadań menedżerskich, co daje im uniwersalne perspektywy zawodowe, do których należą obszary takie, jak: administracja publiczna, biznes, przemysł obronny, służby mundurowe.

Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi,
 • dowodzenie.

studia II stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.

Kierunek Zarządzanie i Dowodzenie posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”.

 

Wydział Wojskowy


Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowegojest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wwoj/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Wojskowego


OBRONNOŚĆ I PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA

Dla kogo?

Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (CWKM), oddziałów przygotowania wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne. Studenci przygotowywani są do pracy w Siłach Zbrojnych RP lub w instytucjach związanych z obronnością państwa jako pracownicy mundurowi lub cywilni. W obliczu rosnącego zagrożenia w środowisku cyber przewidziana jest specjalność „obrona w cyberprzestrzeni”, po której absolwenci będą wyposażeni w wiedzę odnośnie analizowania zagrożeń i prognozowania rozwiązań zmierzających do reagowania na zagrożenia w domenie cyber. Drugą specjalnością jaka znajduje się w ofercie dla studiujących to „przygotowania obronne”, których celem będzie przygotowanie personelu do pracy w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczństwo i przygotowania obronne państwa i społeczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia konfliktem zbrojnym. Do interesariuszy (potencjalnych pracodawców) tego kierunku niewątpliwie zaliczyć należy administrację państwową i publiczną wszystkich szczebli począwszy do centralnego na gminnym kończąc oraz służby mundurowe począwszy od sił zbrojnych poprzez policję i straż graniczną. W ramach nauki mają możliwość udziału w ćwiczeniach wojskowych (akademickich) oraz grach decyzyjnych, uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek wojskowych i urzędów administracji publicznej, zajęciach praktycznych w laboratoriach: JAŚMIN, TOPAZ, GAMBLER.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: Siłach Zbrojnych RP w szczególności w wojskach lądowych i obrony terytorialnej, instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej i administracji publicznej.

Specjalności:

studia I stopnia

 • obrona w cyberprzestrzeni,
 • przygotowania obronne.

studia II stopnia

 • obrona w cyberprzestrzeni,
 • obronność państwa.

 

Wydział Prawa i Administracji


Celem Wydziału Prawa i Administracji jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 

Misją Wydziału Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym, a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wydzial-prawa-i-administracji/

KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Prawa i Administracji


ADMINISTRACJA

Dla kogo?

Studia I stopnia na kierunku administracja skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy pragną zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, kompetencje społeczne odnoszące się do procesów zarządzania oraz przygotowują się do podjęcia pracy w sektorze szeroko pojętej administracji. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach, które chcą poznać zawiłości uwarunkowań prawnych organów administracji i chcą swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, zarządzania czy komunikacji społecznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku administracja są przygotowani do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, w tym Sił Zbrojnych RP i jednostkach samorządu terytorialnego, w służbach, w organizacjach zajmujących się zarządzaniem i organizacją, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych. Posiadają kompetencje niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Specjalności:

studia I stopnia

 • administracja urzędnicza,
 • administracja wojskowa,
 • nowe technologie w administracji,
 • specjalność menadżerska.

studia II stopnia

 • administracja urzędnicza,
 • specjalność menadżerska.

PRAWO

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy nie boją się systematycznej pracy oraz podążać za swoimi marzeniami. Kandydata na studia prawnicze powinna cechować: zdolność do analitycznego myślenia, wiązania faktów i wyciągania wniosków, a także zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Są to studia przede wszystkim dla ludzi z pasją. Celem kształcenia na kierunku prawo jest przygotowanie absolwentów do egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji prawniczych: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, komorniczą, kuratorską czy legislacyjną, a także przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które będą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. Studenci kierunku prawo otrzymają obok klasycznego wykształcenia prawniczego, także wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego, prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego. Ze względu na specyfikę profilu kształcenia, podczas każdych zajęć studenci oprócz wiedzy teoretycznej, otrzymują także wiedzę praktyczną. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu sali do symulacji rozpraw sądowych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent może podejść do jednego z egzaminów państwowych na aplikacje prawnicze. Ponadto, istnieje możliwość podjęcia pracy w: strukturach administracji publicznej, ambasadach, bankach i instytucjach rynku finansowego, firmach doradczych i konsultingowych, działach prawnych w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, sądach, prokuraturach. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w kancelariach prawnych, studenckich poradniach prawnych i centrach praktyk sądowych, biurach poselskich i senatorskich oraz Departamentach Prawnych Sił Zbrojnych RP.

Specjalności:

studia I stopnia

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne,
 • prawo wojskowe.

 

Instytut Historii Wojskowej


Studia w Instytucie Historii Wojskowej mają charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk położony jest na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych.

Obejmują one także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/instytut-historii-wojskowej/


KIERUNKI STUDIÓW

Instytutu Historii


HISTORIA

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych. Będą one mieć charakter interdyscyplinarny i będą ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej – zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości – dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością. Nabyta wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie historii jako dyscypliny niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń, w tym wiedzy o sztuce i nauce wojennej oraz sposobach skutecznego wykorzystania struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Tego typu elementy są szczególnie przydatne siłom zbrojnym, które stanowią wyspecjalizowany organ państwa przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju oraz innym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.

Perspektywy zawodowe

Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe – w tym głównie Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej i innych.

Specjalności:

studia I stopnia

 • historia wojskowa,
 • historia służb specjalnych,
 • archiwistyka.

 

Informacje dla kandydatów


Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

www.akademia.mil.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

www.rekrutacja.akademia.mil.pl/

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,
 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

 

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

www.wojsko-polskie.pl/aszwojINFORMATOR dla kandydata na studia - SPRAWDŹ


KONTAKT

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl


Studia I i II stopnia

tel.: 261 813 137

tel.: 513 382 871


Studia podyplomowe

tel.: 261 814 438

DZIEKANAT

e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 113

 

#Dołącz do nas

 

Kontakt

00-910 Warszawa

Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103

tel.:

261 813 137
513 382 871