Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Historia

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

         

Zarządzanie i dowodzenie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Siła tradycji z wizją przyszłości


Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, LOGISTYKI, LOTNICTWA, OBRONNOŚCI, ADMINISTRACJI I PRAWA


Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów)
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry)
 • Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry)

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa Uczelni:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Dla kandydata:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Informator dla kandydatów na studia:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/c6/4a/c64a71c7-0167-4e16-aaf7-37b1c04dbd22/informator_2024-2025_2.pdf

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.mil.pl

Studia podyplomowe:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

Facebook:

https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj

YouTube:

https://www.youtube.com/c/akademiasztukiwojennej

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA


Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie sektorami bezpieczeństwa,
 • obrona narodowa.

studia II stopnia

 • obrona narodowa,
 • zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem narodowym.


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA


Specjalności:

studia I stopnia

 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,
 • dyplomacja i komunikacja publiczna.

studia II stopnia

 • dyplomacja i komunikacja publiczna,
 • analityka i prognozowanie strategiczne.


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO


Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

studia II stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
 • walka informacyjna.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


Specjalności:

studia I stopnia

 • bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka,
 • służby specjalne w bezpieczeństwie państwa.

studia II stopnia

 • bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka,
 • zarządzanie bezpieczeństwem.

 

Wydział zarządzania i dowodzenia


Na Wydziale Zarządzania i Dowodzeniarealizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wzid/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Zarządzania i Dowodzenia


LOTNICTWO


Specjalności:

studia I stopnia

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

studia II stopnia

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.


LOGISTYKA


Specjalności:

studia I i IIstopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport - obsługa celna,
 • transport - przewozy rzeczy/osób,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.


ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE


Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi,
 • dowodzenie.

studia II stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi,
 • dowodzenie.

Kierunek Zarządzanie i Dowodzenie posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”.

 

Wydział Wojskowy


Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowegojest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wwoj/


KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Wojskowego


OBRONNOŚĆ I PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA


Specjalności:

studia I stopnia

 • obrona w cyberprzestrzeni,
 • przygotowania obronne.

studia II stopnia

 • obrona w cyberprzestrzeni,
 • obronność państwa.

 

Wydział Prawa i Administracji


Celem Wydziału Prawa i Administracji jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 

Misją Wydziału Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym, a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wydzial-prawa-i-administracji/

KIERUNKI STUDIÓW

Wydziału Prawa i Administracji


ADMINISTRACJA


Specjalności:

studia I stopnia

 • administracja urzędnicza,
 • administracja wojskowa,
 • nowe technologie w administracji,

studia II stopnia

 • administracja urzędnicza,
 • specjalność menadżerska.

PRAWO


Specjalności:

jednolite studia magisterskie

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne,
 • prawo wojskowe.

 

Instytut Historii Wojskowej


Studia w Instytucie Historii Wojskowej mają charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk położony jest na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych.

Obejmują one także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/instytut-historii-wojskowej/


KIERUNKI STUDIÓW

Instytutu Historii


HISTORIA


Specjalności:

studia I stopnia

 • historia wojskowa,
 • historia służb specjalnych,
 • archiwistyka.

 

Informacje dla kandydatów


Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

 

Zasady rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

www.rekrutacja.akademia.mil.pl/

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,
 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

 

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

www.wojsko-polskie.pl/aszwojINFORMATOR dla kandydata na studia - SPRAWDŹ


KONTAKT

e-mail: rekrutacja.aszwoj@onmicrosoft.com


Studia I i II stopnia

tel.: 261 813 137

tel.: 513 382 871


Studia podyplomowe

tel.: 261 814 438

DZIEKANAT

e-mail: k.chylinska@pracownik.akademia.mil.pl

tel.: 261 814 113

 

#Dołącz do nas

 

Kontakt do uczelni

00-910 Warszawa

Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103

tel.:

261 813 137
513 382 871