Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Kulturoznawstwo - Lista 23 uczelnie w Polsce


Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to kierunek dla ludzi aktywnie zainteresowanych kulturą i jej przejawami. Ciekawość świata i głód wiedzy w zestawieniu z urozmaiconym, interesującym programem studiów zaowocuje solidnym humanistycznym wykształceniem.

Mianem „kulturoznawstwo” określa się zwyczajowo albo teoretyczną (najczęściej filozoficzną) refleksję o kulturze, albo interdyscyplinarne studia humanistyczne skoncentrowane na rozmaitych formach kultury zarówno – tak zwanej – wysokiej, jak i masowej czy popularnej. Kulturoznawstwo, jako kierunek studiów, wykorzystuje dorobek wielu dyscyplin, co znajduje odzwierciedlenie w urozmaiconym programie nauczania. Standardy kształcenia na tym kierunku jasno określają kwalifikacje absolwenta – obejmują one między innymi podstawową wiedzę na temat zagadnień społecznych, ale także prawnych czy ekonomicznych oraz – przede wszystkim – umiejętność analizy przejawów kultury tak w skali regionalnej, jak i globalnej; tak w skali lokalnej, jak i w państwowej.

Dla kogo te studia?Dobry kulturoznawca powinien być zatem ciekawy świata i otwarty. Bez wątpienia powinien również orientować się po trosze w bieżących wydarzeniach kulturalnych, interesować się – chociażby ogólnie – wieloma obszarami kultury. Mitem jest jednak, że w kręgu zainteresowań kulturoznawcy znajdują się jedynie przejawy kultury wysokiej. Równie wartościowe okaże się także zainteresowanie współczesną sztuką audiowizualną, komiksem czy współczesną sztuką . Ważne jest jednak, aby pasji studenta towarzyszyła wspomniana już refleksja kulturoznawcza. Czego jeszcze oczekuje się od kandydatów na studia kulturoznawcze? Oprócz humanistycznego zacięcia oraz zainteresowania szeroko rozumianą kulturą także gotowości do samodzielnej pracy i komunikatywności.

Organizacja studiów, specjalnościKulturoznawstwo studiować można w trybie stacjonarnym, a więc dziennie, oraz w trybie niestacjonarnym, a więc zaocznie lub wieczorowo. Studia prowadzone są dwustopniowo: na I (licencjackim) oraz na II (magisterskim) stopniu. Studenci mają możliwość wyboru specjalności – najczęściej już podczas rekrutacji na studia.

Oto przykładowe specjalności oferowane studentom:
- zarządzanie kulturą i mediami;
- nowe media i komunikacja międzykulturowa;
- kultura nowych mediów;
- kultura popularna;
- komunikacja wizualna i projektowanie graficzne;
- komunikacja i media;
- produkcja i realizacja muzyki;
- medialno-aktorska;
- globalizacja, lokalność, rynek;
- krytyka artystyczna;
- kultura i wizerunek regionu;
- performance – sztuka rozwoju;
- społeczne obrazy przeszłości;
- antropologiczno-socjologiczna;
- teatrologia i filmoznawstwo;
- judaistyka;
- antropologiczno-folklorystyczna;
- porównawcze studia cywilizacji;
- rosjoznawstwo/ukrainoznawstwo itp.
i inne.

Studenci mogą zatem specjalizować się z rozmaitych obszarów kultury, dopasowując w ten sposób program studiów do swoich zainteresowań oraz planów na zawodową przyszłość. Ukończenie danej specjalności w pewnym sensie predestynuje także do pracy w określonym „sektorze” kultury, nie powinno jednak w żadnym wypadku ograniczać zainteresowań studenta. Decydując się na studia na kierunku kulturoznawstwo, a szczególnie wybierając specjalizację, warto zatem sprecyzować swoje zainteresowania i w ten sposób wyznaczyć poniekąd swoją zawodową ścieżkę.

Program studiówProgram studiów obejmuje przedmioty podstawowe oraz kierunkowe. W ramach przedmiotów podstawowych studenci studiów I stopnia poznają spojrzenie na kulturę z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (wiedza o komunikacji, aksjologia, semiologia, socjologia kultury) oraz filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa (historia filozofii, filozofia współczesnej humanistyki, metodologia badań kulturoznawczych), a także zdobędą wiedzę o sztuce, literaturze, teatrze, filmie i nowych mediach.

Przedmioty kierunkowe obejmują treści kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw wiedzy o kulturze (na przykład: historia kultury i cywilizacji, historia myśli o kulturze), cech współczesnej kultury audiowizualnej oraz instytucji kultury i zarządzania nimi. Studenci studiów II stopnia – w ramach treści podstawowych – zgłębią meandry filozofii kultury i estetyki oraz – w ramach treści kierunkowych – antropologii i metod badań kulturoznawczych. Ponadto obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia są praktyki studenckie.

Perspektywy zawodoweWybierając studia na kierunku kulturoznawstwo, warto pamiętać, że nie są to studia zawodowe (a więc nie przygotowują do pełnienia profesji kulturoznawcy, bo tę trudno nawet zdefiniować). Mimo to kompetencje zdobyte podczas studiów – między innymi ogólna wiedza o przejawach kultury, czy humanistyczna sprawność intelektualna – przydadzą się z pewnością na rynku pracy. Absolwenci kulturoznawstwa znajdą zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury (w sektorze państwowym, prywatnym czy NGO), ale i w instytucjach artystycznych, jednostkach naukowo-badawczych, w szeroko pojętych mediach (tradycyjnych, jak również internetowych), instytucjach edukacyjnych oraz upowszechniających kulturę, agencjach reklamowych i marketingowych. Ci absolwenci, którzy zdobędą także przygotowanie nauczycielskie, mogą również pracować jako nauczyciele wiedzy o kulturze.

RekrutacjaRekrutacja na kulturoznawstwo różni się na poszczególnych uczelniach, a także w zależności od oferowanych specjalności. Podstawą rekrutacji na studia I stopnia są jednak wyniki egzaminów maturalnych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, historii czy filozofii. Brane są pod uwagę również wyniki egzaminów z języków obcych nowożytnych. Studia II stopnia przeznaczone są z reguły dla absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje zazwyczaj konkurs dyplomów (liczy się między innymi średnia uzyskaną podczas studiów I stopnia).

Studia na kierunku kulturoznawstwo to z pewnością dobry wybór – pod warunkiem, że jest on dyktowany prawdziwą ciekawością świata. Aktywna postawa studencka, pasja i chęć zgłębiania wiedzy nie tylko zaowocuje dyplomem, ale i przygotuje do pracy w zawodach wymagających otwartości umysłu, gwarantując jednocześnie solidne humanistyczne podstawy – tak pożądane przez pracodawców w wielu branżach.

Red. B. Stachnik

Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Kulturoznawstwo

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

od 410 zł od 400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 1950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania (PWSH) od 3600 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2200 zł /Semestr