Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ CHEMII UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS Zobacz wiecej

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki!

Kierunki studiów I stopnia:

1. Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Studia są realizowane we współpracy między Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem W Poczdamie. Przeznaczone są zarówno dla studentów polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych, którzy są zainteresowanie zdobyciem wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze kulturoznawstwa oraz tłumaczenia w zakresie języka polskiego i niemieckiego. W programie kształcenia znajdują się dwie ścieżki rozwoju – jedna dla osób zainteresowanych tłumaczeniami, drugie natomiast skierowane są do studentów, którzy chcą zrobić specjalizację kulturoznawczą. Studia kładą duży nacisk na te dziedziny, które są ważne dla współczesnej kultury oraz wymiany międzynarodowej. Studenci poruszają się więc w takich obszarach, jak tłumaczenie literatury, turystyka, media, a także opieka nad dziedzictwem kulturowym. Kształcenie w ramach polsko-niemieckich studiów kulturowych i translatorskich odbywa się w formie podwójnego dyplomowania. Studia odbywają się w dwóch ośrodkach realizujących kształcenie, a więc zarówno na uniwersytecie w Lublinie, jak i w Poczdamie. Oba ośrodki kształcą na tak samo wysokim poziomie, realizując ten sam program nauczania. Absolwenci kierunku są kompleksowo przygotowani zarówno w zakresie merytorycznej, jak i umiejętności praktycznych do pracy w instytucjach, organizacjach oraz firmach, które zajmują się współpracą polsko-niemiecką. Bez problemu znajdują również zatrudnienie w mediach, organizacjach turystycznych i kulturalnych, a także jako tłumacze.

2. International relations - anglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii UMCS

Studia skierowane są do osób, które chcą przygotować się do pracy w międzynarodowych organizacjach i instytucjach. International relations, realizowane w całości w języku angielskim, prowadzone są zarówno w ramach studiów I i II stopnia, jak i w formie studiów doktoranckich. Absolwenci studiów magisterskich mogą więc kontynuować kształcenie w ramach Doctoral programme in political science. Program studiów international relations oferuje trzy specjalności: Global Economy and Business, Regional Studies – Central – East Europe oraz Regional Studies – Asia and Pacific. Już na początku studiów studenci mają więc możliwość wyboru takiej ścieżki kształcenia i kariery, w której planują realizować się w przyszłym życiu zawodowym. Mają możliwość zarówno merytorycznie, jak i pod względem umiejętności i kompetencji wyspecjalizować się w takim sektorze, który pozwoli im późniejsze podjęcie zatrudnienia w konkretnej dziedzinie stosunków międzynarodowych. Studia international relations realizowane są według najwyższych standardów akademickich z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na świecie. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach analityków oraz specjalistów średniego szczebla w międzynarodowych oraz krajowych organizacjach i instytucjach, szczególnie tych, które prowadzą ścisłą współpracę z zagranicą. Ukończenie studiów international relations pierwszego stopnia umożliwia również dalsze kształcenie w ramach tego samego kierunku na wyższych stopniach.

3. Kierunek prawno-administracyjny – studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji

Studia prawno-administracyjne skierowane są do studentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z różnymi dziedzinami prawa, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. W trakcie kształcenia zdobywają kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania państwem, funkcjonowania administracji publicznej, interpretowania zapisów prawa i stosowania ich w konkretnych sytuacjach. Kształcenie obejmuje takie zagadnienia, jak ustrój i podstawy prawne administracji, organy ochrony prawnej administracji państwowej, prawo karne, cywilne, prawo wykroczeń, handlowe, rolne czy administracyjne, a także szereg innych zagadnień z dziedziny prawa, które są niezbędne do zrozumienia funkcjonowania ustroju i administracji państwowej. Absolwenci kierunku prawno-administracyjnego są rzetelnie i merytorycznie przygotowani do zatrudnienia w administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wysoki poziom kształcenia, wysokie standardy akademickie, a także szereg zajęć praktycznych pozwalają na zdobycie zaawansowanych kompetencji w wybranej dziedzinie.


Kierunki studiów II stopnia:

1. Administracja publiczna- studia stacjonarne o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii UMCS.

Kierunek skierowany jest do osób planujących przyszłą pracę w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji, jak również sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do kandydatów posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób, które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio niezwiązanych z administracją (np. architektura, ochrona środowiska, geodezja i kartografia) i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych między innymi w Urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Przyszli absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności, które w przyszłości pozwolą na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Mają w tym pomóc również specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki, realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Absolwent kierunku uzyska wiedzę oraz niezbędne umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe, które umożliwią sprawne wykonywanie obowiązków służbowych pracownika administracji publicznej, zgodnie z wymogami nowoczesności i oczekiwaniami klienta instytucji państwowej.

2. Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii UMCS oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Oferta skierowana jest do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania informacji. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów i we współpracy ze stojącymi za nimi instytucjami, zagwarantują studentom doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych.

Absolwenci zdobędą wykształcenie w dwóch dziedzinach wiedzy: naukach społecznych i naukach ścisłych oraz przyrodniczych. Kształcenie będzie obejmowało nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatykę. Studenci będą mieli możliwość dostosowywania programu do swoich potrzeb dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć fakultatywnych oraz specjalnie opracowanemu programowi praktyk w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach okołobiznesowych.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w trzech sektorach zależnych od skuteczności obiegów informacji: w biznesie, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz sektorze NGO i podmiotach kultury.

3. Analityka gospodarcza - studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia z zakresu Analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią połączenie dorobku różnych dziedzin nauki, w tym przede wszystkim ekonomii, zarządzania, matematyki, i informatyki. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunku Analityka gospodarcza oraz absolwentów kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka).

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na kadry o wysokim poziomie umiejętności przetwarzania i analizy danych ekonomiczno-finansowych. Studenci nauczą się identyfikować, modelować i analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zrozumieją też relacje zachodzące między nimi, wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia. Absolwenci kierunku posiądą wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, która pozwoli im na pracę w przedsiębiorstwach, dużych korporacjach, sektorze finansowym, sektorze publicznym, instytucjach doradczych czy instytucjach zarządzających i regulujących procesy gospodarcze.

4. Prawno-administracyjny – studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.

Studenci zdobędą szeroki i profesjonalny zakres wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji w stopniu zaawansowanym. Program studiów umożliwia wybór jednego z trzech modułów zajęć: Służba cywilna, Administracja skarbowa i gospodarcza oraz Administracja w procesach globalizacji. Wszyscy studenci nabędą także wiedzę i umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa. Przedmiotami podstawowymi dla wszystkich modułów będą m.in. Ustrojowe prawo administracyjne, Ustrój polityczny państwa, Postępowanie sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne z udziałem organów administracji, Postępowanie w sprawach o wykroczenia, Prawo zamówień publicznych, Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo prywatne przedsiębiorców, Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej czy Prawo własności intelektualnej.

Wykorzystanie wiedzy przekazanej w trakcie kształcenia na poszczególnych przedmiotach pozwoli na podjęcie przez absolwenta pracy przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej rządowej, jak i samorządowej oraz służbie cywilnej, instytucjach niepublicznych zajmujących się stosowaniem prawa, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

5. Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

Program kształcenia uwzględnia potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy (rynek mobilny) i najnowsze trendy nauki o informacji. Studenci będą zgłębiać wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych stanowiących podstawę procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Przyszli absolwenci nabędą wiedzę z zakresu architektury informacji, nauki o informacji, komunikacji wizualnej uzupełnionej elementami wiedzy z zakresu językoznawstwa oraz nauki o książce i kulturze ujmowanych w kontekście historycznym.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi, komunikacyjnymi oraz identyfikacji wizualnej – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. 

UMCS dla wszystkich

UMCS rozpoczyna kampanię społeczną
„UMCS dla wszystkich” - tym hasłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna kampanię społeczną z udziałem studentów polskich i zagranicznych. Poruszamy w niej ważny aspekt stereotypów i barier dotyczących innych narodowości.

Bohaterowie filmu to młodzi ludzie - studenci UMCS spontanicznie odpowiadający na pytania o funkcjonujące w społeczeństwie wyobrażenia na temat ich rodzimych krajów. Dowiadujemy się m.in., że w opinii publicznej pojawiają się stereotypy o mieszkańcach Bahrajnu - milionerach, o tym, że Turcy mówią po arabsku i jeżdżą tylko na wielbłądach, czy że w Zimbabwe nie znają nowoczesnych technologii. Studenci przekonują, że nie jest to prawda, a w tle pojawiają się przyciągające uwagę animacje pomagające zobrazować poruszaną problematykę.

Konwencja może wydawać się humorystyczna, jednak przedstawia ważny i ciągle aktualny problem społeczny. W sposób otwarty młodzież porusza tak ważne tematy jak bezpieczeństwo, obyczaje czy relacje międzyludzkie.

Rozpoczynająca się kampania społeczna z jednej strony zwraca uwagę na kulturowe zróżnicowanie świata w dobie migracji edukacyjnej, z drugiej zaś pokazuje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i głębsze zrozumienie innych kultur. Nie rozpowszechniajmy więc utartych frazesów - poznajmy się najpierw i spróbujmy zrozumieć nawzajem!

Kampania promuje otwartość kulturową zarówno w społeczności akademickiej Uczelni, jak i wśród mieszkańców Lublina, ukazuje także otwartość młodzieży do poruszania trudnych tematów, a tym samym może przyczynić się do niwelowania funkcjonujących w świadomości społecznej uproszczonych i zabarwionych wartościująco obrazów dotyczących obcokrajowców.

Wkrótce opinii publicznej zostaną udostępnione kolejne filmy z tej serii. Najbliższy dotyczyć będzie najtrudniejszych polskich słów, z którymi zmagają się na co dzień studenci zagraniczni.

Zachęcam Państwa do zapoznania się i udostępniania zamieszczonego poniżej pierwszego z serii filmu rozpoczynającego kampanię społeczną z udziałem studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.*

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%.

W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.


 

Film promujący Uczelnię


UMCS jest niezwykłym miejscem, w którym spotykają się młodzi ludzie pełni pasji. Każdy z nich ma swoją szczególną historię. Każdy z nich podąża inną drogą, podczas której podejmuje różne decyzje. Dla jednych wybór własnej ścieżki był oczywisty, dla innych mniej, a są też tacy, którzy wciąż szukają. Nie ma w tym nic złego - okres studiów powinien służyć ciągłemu rozwijaniu się.

Wyzwania i komplikacje są nieodłączną częścią tej podróży. Kiedy młodzi bohaterowie potrzebują przerwy, zawsze mogą się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, a potem wrócić na swoją drogę lub zmienić ją na inną. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby pozostać sobą i czerpać satysfakcję z tego, co się robi. UMCS daje tę szansę i to właśnie chcemy przekazać filmem promocyjnym pt. „UMCS – zmieniamy się z Tobą”.

Scenariusz to historia kilku bohaterów, której rozwój śledzimy od etapu dzieciństwa, aż po ten studencki. Film pokazuje związek młodych ludzi z naszym Uniwersytetem, a także przedstawia w interesujący sposób rolę, jaką odgrywa w ich życiu uczelnia i społeczność akademicka. Zdjęcia były realizowane w kilku jednostkach UMCS, m.in. w ECOTECH-COMPLEX, Pracowni Technologii Światłowodów czy Centrum Kultury Fizycznej. Film niejako „przy okazji” promuje potencjał naukowy, badawczy, artystyczny i sportowy uczelni. Główną osią jest bowiem historia i „droga” bohaterów.

Naszym zamiarem było także, aby film przedstawił UMCS jako uczelnię z tradycją, która jednocześnie podąża za dynamicznie zmieniającym się światem i jest otwarta zarówno na młodych ludzi, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Poprzez przedstawienie różnorodności oraz wszechstronności społeczności akademickiej, pokazujemy UMCS jako miejsce wielu szans i możliwości, a także jako uczelnię kompletną, w której studenci mogą uzyskać wiedzę i dobre wykształcenie, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poznaj nasze media społecznościowe

............
............

 

O Uczelni...

Studenci


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 235 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 35 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarunarodowej
 • Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia: www.irk.umcs.pl

  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! Wejdź na www.hello.umcs.pl!


   

  Rekrutacja krok po kroku  UWAGA KANDYDACI!!
  1 kwietnia 2019 r. rusza rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

  Przewodnik Kandydata  JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS:

  Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na
  www.kandydat.umcs.pl


  Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

  Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

  Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
  Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

  Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
  Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

  Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

  Kalendarz rekrutacyjny znajduje się tutaj: Kalendarz

  Nie zwlekaj! Zarejestruj się juz dziś!


  Każdy student przyjęty na I rok studiów, podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

   

  Zapisz się do newslettera dla Kandydatów!

  Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się na UMCS?
  A może interesuje Cię udział w naszych najważniejszych wydarzeniach?
  Nie zwlekaj! Dołącz do newslettera!
  www.hello.umcs.pl

   

  Studenci

  Blisko 28 tysięcy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie podejmuje inicjatywy m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich.

  Ich zaangażowanie w działalność naukową i kulturalną cieszy się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Co roku najaktywniejsi studenci uczestniczą w programach stypendialnych i wymianie międzynarodowej. Organizują panele dyskusyjne, wykłady, konferencje naukowe oraz imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym. Przygotowują wystawy, warsztaty, pokazy, kabarety, koncerty, imprezy otrzęsinowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

  Centrum działań artystycznych społeczności studenckiej jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

  Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym są Kozienalia. Studenckie Dni Kultury to okazja dla całego środowiska żaków do zaprezentowania osiągnięć własnych, wydziałowych i ogólnouniwersyteckich.

  Studenci UMCS mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Poradni psychologicznej.

   

  A może Puławy...?

  Zachęcamy do obejrzenia nowego spotu promocyjnego, który prezentuje walory studiowania oraz bogatą ofertę kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach.

  Zobacz jak fajne może być studiowanie w Puławach!  Wychowanie fizyczne – nowy kierunek studiów na UMCS

  Kandydacie! Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

   WF UMCS Puławy


  Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

  Inne atuty
  Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.
  Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!

  Co możesz robić po studiach?

  Ukończenie kierunku przygotuje cię do:
  • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,
  • prowadzenia innych zajęć ruchowych,
  • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,
  • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

  Zasady kwalifikacji
  Studia pierwszego stopnia stacjonarne:
  • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

  Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:
  • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Ważne! Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
  Sprawdź pełną ofertę na stronie: IRK UMCS

   

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja

  Kandydaci na studia! Zarejestrowaliście się już na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów i potrzebujecie mobilnego dostępu do swojego konta? Wypróbujcie naszą nową aplikację mobilną „UMCS – rekrutacja”!

  Aplikacja mobilna ✯ UMCS - rekrutacja

  Aplikacja mobilna „UMCS – rekrutacja” to narzędzie zaprojektowane na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ułatwiające Kandydatom przejście przez proces rekrutacji na studia. Umożliwia otrzymywanie najistotniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia za pośrednictwem telefonu komórkowego wyposażonego w system Android 4.0 (lub nowszy).

  Za pomocą aplikacji będziesz mógł na bieżąco monitorować wyniki kwalifikacji na studia oraz poznasz szczegółowe informacje o rekrutacji, np. dowiesz się, jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać wpisanym na listę studentów.

  Podstawową zaletą aplikacji jest możliwość oderwania się od ekranu komputera w oczekiwaniu na informacje o wyznaczonym terminie składania dokumentów lub zaproszeniach na rozmowy kwalifikacyjne. Możesz spokojnie wyjść w domu – my zadbamy o to, abyś był na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji. Nie musisz się już martwić, że przegapisz termin składania dokumentów na konkretnym Wydziale – aplikacja poinformuje Cię, jakie działania musisz podjąć, żeby dostać się na studia na UMCS.

  Jednym z walorów aplikacji jest możliwość ustawienia częstotliwości powiadomień i wiadomości przychodzących – aktualizacja informacji może następować nawet co godzinę!

  Aplikacja umożliwia śledzenie profilu UMCS na Facebooku oraz Instagramie, dzięki czemu dowiesz się, co obecnie dzieje się na Uniwersytecie, jakie organizujemy wydarzenia oraz czym zajmują się nasi studenci. Jest to również szansa na wzięcie udziału w licznych konkursach organizowanych przez UMCS!

  Co zrobić żeby mieć mobilny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia?

  To proste – wystarczy założyć konto na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.lublin.pl), pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” i zalogować się. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje się z Twoim kontem założonym w IRK i będzie przesyłała Ci spersonalizowane wiadomości dotyczące Twoich wymarzonych studiów na UMCS.

  Aby pobrać aplikację „UMCS – rekrutacja” możesz:
  1) kliknąć tutaj,
  2) odwiedzić sklep GooglePlay i wpisać w wyszukiwarkę hasło „UMCS”,
  3) zeskanować QR Kod ze strony wwww.irk.umcs.pl.

  Pobierz aplikację „UMCS – rekrutacja” już dziś!

  UWAGA!

  Rejestracja na studia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.irk.umcs.lublin.pl. Aplikacja mobilna została stworzona, aby powiadamiać Cię o kolejnych krokach rekrutacji oraz wynikach kwalifikacji na studia.

  Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.

   

  Inżynieria nowoczesnych materiałów na UMCS

  Kierunek realizowany wraz z Wydziałem Chemii

  Studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów to międzyobszarowe studia, które rozwijają wiedzę studenta w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów oraz wprowadzają na rynek pracy jako specjalistę z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów.

  Studia oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia).

  Na tych studiach student zdobędzie ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdzie przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapozna się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędzie też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów.

  Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Student może skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesuje się chemią czy biotechnologią, ma wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Pozna biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych.

  Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

  Podczas studiów student będzie miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiąże kontakty w branży.

  Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów student uzyska wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują go do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed absolwentami pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Absolwent może zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych.

  Kończąc studia na tym kierunku absolwent wejdzie na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

  Sprawdź pełną ofertę na irk.umcs.pl.

   

  Kontakt

  20-031 Lublin

  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

  tel.:

  81 537 58 80