Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Informatyka na PJATK - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Informatyka na PJATK - zasady rekrutacji na rok 2022/2023Wydział Informatyki PJATK 

STUDIA I STOPNIA
 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne polskojęzyczne i anglojęzyczne

 

Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

Kandydaci na studia anglojęzyczne dodatkowo powinni posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne lub odpowiednie certyfikaty.

Na kierunek Informatyka w PJATK nie obowiazują progi punktowe.
Przyjęcia odbywają się do wyczerpania limitu miejsc. 

Zasady rekrutacji - Informatyka na PJATK

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne polskojęzyczne

 

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe), polskojęzyczne i anglojęzyczne

 

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. 

 

STUDIA II STOPNIA

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 4 maja 2022 i prowadzona będzie na studia:

 • stacjonarne 4-semestralne (polsko i anglojęzyczne),
 • niestacjonarne (polskojęzyczne),
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (polskojęzyczne).

 

Studia stacjonarne trwają 3 lub 4 semestry, natomiast studia niestacjonarne 4 semestry. Rekrutacja na studia stacjonarne 4-semestralne prowadzona jest w obecnej rekrutacji (maj - wrzesień 2022), natomiast nabór na studia 3-semestralne będzie prowadzony w okresie (styczeń - luty 2023).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (pojedyncze przedmioty wcześniej), na studiach niestacjonarnych co drugi weekend (sobota-niedziele na terenie uczelni); zaś na studiach niestacjonarnych przez internet zajęcia realizowane są na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz uczelnianego systemu EDUX.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia wybierają sylwetkę absolwenta (specjalizację) przed rozpoczęciem studiów i już pierwszy semestr jest realizowany zgodnie z wybraną ścieżką. Natomiast w przypadku studiów niestacjonarnych przez internet sylwetkę absolwenta (specjalizację) studenci wybierają pod koniec I semestru studiów.

Kandydaci powinni być absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne.

Wymagana jest:

- podstawowa znajomość

 • teorii relacyjnych baz danych,
 • metod statystycznych,
 • podstaw programowania,
 • użytkowania systemów operacyjnych,
 • podstaw sieci komputerowych,

- znajomość przynajmniej na poziomie B2

 • języka angielskiego.

- W przypadku wyboru sylwetki "Data Science" od kandydata oczekuje się ponadto podstawowej znajomości:

 • podstaw programowania w języku Python
 • użytkowania systemów operacyjnych klasy UNIX 

 

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych prosimy o ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego (jeżeli praca jest związana z informatyką), dostarczenia CV, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, etc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowie Komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatem (preferowana forma zdalna).

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

Z procedury kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wydziałów: Informatyki oraz Zarządzania Informacją PJATK.

 

Pełny program nauczania na kierunku Informatyka w PJATK

Informatyka na 23 uczelniach w Warszawie

Grafika na 9 uczelniach w Warszawie


Data publikacji: 10.06.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach w Warszawie

Inne uczelnie z kierunkiem Informatyka w innych miastach