Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Pedagogika - 5 uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

dnuam@amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu ( zobacz więcej )

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel.:

61 670-33-11, 61 851-05-18

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.net.pl

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) ( zobacz więcej )

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cdv.pl

Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) ( zobacz więcej )

61-527 Poznań

ul. Generała Prądzyńskiego 53

tel.:

+48618330530

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsuniterra.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1950 zł / rok
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu 1750 zł 1650 zł
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 330-370 zł 300-350 zł
Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) 4200 zł 3500 zł

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Poznaniu

Planujesz studia w Poznaniu na kierunku pedagogika? Dowiedz się, które poznańskie uczelnie rekrutują na ten kierunek i sprawdź, na jakich zasadach – przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie kompendium wiedzy na ten temat!

Pedagogika, ars educandi (z łac. sztuka wychowania), jest to nauka badająca i opisująca procesy edukacyjne i wychowawcze w kontekście całego życia człowieka. Choć źródeł pedagogiki należy szukać w filozofii, to związana jest również silnie z socjologią, psychologią i innymi dziedzinami humanistycznymi. Zalicza się ją najczęściej do nauk społecznych.

Przyszli pedagodzy w toku studiów zgłębiają teorię z zakresu metodyki nauczania osób w różnym wieku – dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów i osób w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, dlatego też studenci odbywają praktyki w różnych placówkach edukacyjnych.

Wybór ścieżki edukacyjnej związanej z pedagogiką powinien się wiązać z określonymi predyspozycjami. Aby być dobrym pedagogiem, trzeba lubić kontakt z ludźmi. Idealny kandydat na pedagogikę jest osobą godną zaufania, odpowiedzialną, tolerancyjną i otwartą na innych. Praca pedagoga wymaga również umiejętności panowania nad stresem oraz własnymi emocjami.

Pedagogika jest od lat jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów wśród maturzystów – sprawdźmy, które uczelnie w Poznaniu oferują studia pedagogiczne kandydatom na studia wyższe.

Państwowe Uczelnie w Poznaniu, na których można studiować pedagogikę

Maturzyści, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku pedagogika na państwowej uczelni, mogą aplikować na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładnie na Wydział Studiów Edukacyjnych. W ofercie tej uczelni znajdują się studia pedagogiczne I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci mogą wybrać specjalność z szerokiej palety i tym samym ukierunkować edukację zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Na studiach I stopnia (licencjackich) studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności:
•doradztwo zawodowe i personalne,
•edukacja elementarna i język angielski – nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe,
•edukacja elementarna i język niemiecki – nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe,
•edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe,
•edukacja elementarna i wychowanie fizyczne,
•edukacja medialna i zajęcia komputerowe,
•pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
•pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych,
•resocjalizacja,
•socjoterapia i promocja zdrowia,
•wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe.

Z kolei na studiach II stopnia dostępne są takie specjalności:
•animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa,
•edukacja dorosłych i zarządzanie karierą,
•edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka,
•edukacja elementarna i terapia pedagogiczna,
•media i promocja edukacji,
•pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną,
•poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna,
•profilaktyka i interwencja kryzysowa,
•projektowanie edukacyjne,
•resocjalizacja nieletnich,
•resocjalizacja z elementami kryminologii,
•socjoterapia i promocja zdrowia,
•terapia pedagogiczna z arteterapią,
•wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
•wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
•zarządzanie oświatą.

Prywatne uczelnie w Poznaniu, na których można studiować pedagogikę

Tak prezentuje się z kolei oferta uczelni prywatnych w poznaniu:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
W ofercie tej uczelni znajdują się studia licencjackie na kierunku pedagogika. W ramach studiów licencjackich realizowane są następujące specjalności:
•doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
•edukacja europejska – fundusze unijne,
•pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią,
•pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem,
•pedagogika pracy z BHP,
•pedagogika rodziny – asystent rodziny,
•pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym,
•psychopedagogika z detektywistyką,
•resocjalizacja,
•terapia zajęciowa.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji imienia Mieszka I w Poznaniu

Ta szkoła wyższa prowadzi studia z zakresu pedagogiki w ramach licencjatu oraz magisterium.
Na studiach licencjackich dostępne są specjalności:
•edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
•edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego,
•doradztwo personalno-zawodowe z podstawami coachingu,
•pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna,
•pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Na studiach magisterskich z kolei:
•resocjalizacja i praca penitencjarna,
•zarządzanie oświatą,
•edukacja prozdrowotna,
•zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
•gerontologia społeczna,
•praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•doradztwo personalno-zawodowe z elementami coachingu.

Uni Terra Wyższa Szkoła w Poznaniu

To kolejna uczelnia, która kształci przyszłych pedagogów w ramach studiów licencjackich. Podobnie jak w innych uczelniach, także i tutaj istnieje wiele możliwości specjalizacji, na przykład:
•pedagogika specjalna,
•logopedia z terapią pedagogiczną,
•oligofrenopedagogika z edukacją elementarną,
•oligofrenopedagogika z terapią autyzmu,
•oligofrenopedagogika i wczesne wspomaganiem rozwoju z integracją sensoryczną
•i inne.

Zasady rekrutacji na pedagogikę

Sprawdźmy, jak przebiega rekrutacja na stacjonarne licencjackie studia pedagogiczne w Poznaniu – na przykładzie kierunku pedagogika ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne:

zdjecie
Źródło: https://kandydaci.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Pedagogika-specjalnosc-doradztwo-zawodowe-i-personalne,393

Wybrane przedmioty wykładane na pedagogice

A oto lista przedmiotów, które składają się na program studiów z zakresu pedagogiki:
•filozofia,
•psychologia ogólna,
•pedagogika ogólna,
•socjologia,
•podstawy biologicznego rozwoju człowieka,
•historia wychowania,
•warsztat komunikacji interpersonalnej,
•psychologia rozwoju człowieka,
•socjologia edukacji,
•dydaktyka ogólna,
•teoria wychowania,
•etyka,
•teorie środowisk wychowawczych,
•pedagogika społeczna,
•psychologia społeczna,
•pedagogika specjalna,
•problemy współczesnej kultury i edukacji,
•planowanie karier edukacyjno-zawodowych,
•podstawy prawa i organizacji oświaty,
•edukacja ekologiczna,
•edukacja zdrowotna,
•metody badań pedagogicznych,
•polityka oświatowa,
•pedagogika młodzieży
•i inne...


Autor: Martyna Konieczna