Progi Punktowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych 168
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 142
Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne 115
Liberal Arts and Sciences 100
Reżyseria dźwięku 98
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies 90
Filologia angielska 87
Lingwistyka stosowana 85
Filologia angielsko-celtycka 84
Filologia koreańska 83
Filologia arabska 81
English Studies: Literature and Culture 80
Filologia skandynawska 78
Psychologia 78
Prawo 77
Japonistyka 75
Zarządzanie i prawo w biznesie 75
Językoznawstwo i zarządzanie informacją 72
Biotechnologia 71
Sinologia 68
Geodezja i kartografia 68
Kognitywistyka 64
Groznawstwo 60
Bioinformatyka 60
Filologia germańska 60
Prawo europejskie 58
Filologie regionów 58
Etnolingwistyka 57
Akustyka 57
Filologia włoska 56
Filologia hiszpańska 55
Biologia 54
Administracja 53
Astronomia 53
Historia sztuki 52
Filozofia 52
Filologia wschodniosłowiańska 52
Studia niderlandystyczne 50
Socjologia 50
Technologie komputerowe 49
Turystyka i rekreacja 48
Informatyka 48
Filologia angielska z pedagogiką 45
Ochrona środowiska 44
Zintegrowane planowanie rozwoju 44
Filmoznawstwo i kultura mediów 43
Biologia i zdrowie człowieka 43
Biofizyka 42
Matematyka 42
Filologia polska 42
Dialog i doradztwo społeczne 41
Nauczanie matematyki i informatyki 40
Nauczanie biologii i przyrody 40
Turkologia 40
Geologia 39
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 37
Gospodarka przestrzenna 37
Pedagogika 36
Filologia klasyczna 33
Pedagogika specjalna 33
Bezpieczeństwo narodowe 31
Geoinformacja 30
Studia slawistyczne 29
Chemistry 29
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie 28
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 27
Zarządzanie państwem 27
Praca socjalna 26
Etnologia 25
Studia śródziemnomorskie 24
Gospodarka i ekonomia w dziejach 21
Wiedza o teatrze 20
Hebraistyka 20
Archeologia 20
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie 20
Bałkanistyka 18
Chemia aplikacyjna 18
Wschodnioznawstwo 17
Komunikacja europejska 16
Zarządzanie w administracji lokalnej 16
Ochrona dóbr kultury 16
Muzykologia 14
Projektowanie kultury 13
Technologie informatyczne 12
Filologia polska jako obca 11

Progi punktowe na UAM w Poznaniu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to renomowana uczelnia, która co roku przyciąga tłumy kandydatów. Oferowanych jest wiele przyszłościowych kierunków, po których ukończeniu można otrzymać wymarzoną pracę. 

Jednak, aby dostać się na wybrany kierunek, trzeba zdać na odpowiednim poziomie egzamin maturalny. Pod uwagę brane są wyniki z konkretnych przedmiotów. W zależności od wybranego kierunku wpływ na punktację ma wynik z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z biologii, fizyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz chemii zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Lista rankingowa zakwalifikowanych osób na studia jest tworzona na podstawie odpowiednich przeliczników i wzorów rankingowych. Szczegółowe informacje warto sprawdzić na stronie uniwersytetu.

Progi punktowe - Czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływa na progi punktowe?


Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia naukę wielu osobom. Uczelnia ta chętnie wybierana jest przez osoby z Polski i z zagranicy

Podchodząc do procesu rekrutacyjnego, warto mieć na uwadze, że uniwersytet ten przyjmuje kandydatów nie tylko na podstawie wyników matur. Na poszczególnych kierunkach prowadzone są również egzaminy, testy sprawnościowe oraz testy predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymaganiach podczas rekrutacji należy sprawdzić na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Na dodatkowe punkty podczas rekrutacji mogą liczyć laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Wybór jest bardzo duży, dlatego osoby z ogromną wiedzą mogą próbować swoich sił w wybranym przez siebie konkursie. Laureatom i finalistom przyznawana jest maksymalna liczba punktów rankingowych, jedynym warunkiem jest zdanie na maturze pozostałych, obowiązkowych przedmiotów.

Kiedy Uniwersytet Adama Mickiewicza podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas rekrutacji nie wyznacza progów punktowych, które zapewniają miejsce na wybranym wydziale. Proces rekrutacji na tej uczelni oparty jest na podstawie list rankingowych, które tworzone są na podstawie otrzymanych wyników maturalnych.

Kandydaci z najlepszymi wynikami matur przyjmowani są do czasu, aż zostaną wyczerpane wszystkie wolne miejsca. Uczelnia po zakończeniu rekrutacji na studia umieszcza na swojej stronie internetowej listy z limitem punktów rankingowych, które umożliwiły przyjęcie na wybrany kierunek w danym roku akademickim. 

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023

 

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych – minimalny próg: 168 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to studia najczęściej wybierane przez osoby, chcą otrzymać wykształcenie związane ze sztuką i pedagogiką. Absolwenci kierunku EASM uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych.

Studenci, którzy ukończyli kierunek na tej uczelni, mogą również podjąć pracę w różnych instytucjach muzycznych oraz placówkach edukacyjnych, jak szkoły podstawowe. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na tym kierunku oferuje cztery specjalności: Dyrygentura chóralna, Muzyka organowa i sakralna, Muzyka estradowa wokalna, Muzyka estradowa instrumentalna.

Zobacz więcej: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych na UAM.

2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - minimalny próg: 142 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zdobywają wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz umiejętności animatora kultury współczesnej.

Po ukończeniu fakultatywnego Modułu Dodatkowego Kształcenia absolwent otrzymuje uprawnienia nauczycielskie do nauczania przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół. Absolwent tego kierunku może również pracować w instytucjach kultury, realizować wystawy i imprezy kulturalne oraz projekty artystyczne.

Zobacz więcej: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UAM.

3. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne – minimalny próg: 115 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi (na kierunku wiodącym prawo i teologia), który prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Podstawową zasadą funkcjonowania tego kierunku jest relacja mistrz-uczeń. Student otrzymuj stałą opiekę tutora (opiekuna naukowego), którego wybiera spośród pracowników naukowych uczelni. Co semestr student, wraz z tutorem, ustala indywidualny plan zajęć i przedkłada go Dyrektorowi MISHiS.

Zobacz więcej: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na UAM.

4. Liberal Arts and Sciences – minimalny próg: 100 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Liberal Arts and Sciences jest to kierunek polecany osobom, które mają wszechstronne zainteresowania i nie mogą wybrać jednej specjalizacji. Na kierunku można zdobyć wiedzę z wielu dyscyplin m.in.: z biotechnologii, prawa i systemów politycznych, sztuki, a nawet religii.

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences oferują pozyskanie szerokiej wiedzy oraz rozwinięcie licznych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w różnych obszarach zawodowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury i placówkach oświatowych.

Zobacz więcej: Liberal Arts and Sciences na UAM.

5. Reżyseria dźwięku – minimalny próg: 98 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Reżyseria dźwięku to studia, które wybierają osoby chcące w przyszłości profesjonalnie pracować z dźwiękiem. Absolwenci zajmują się jego nagrywaniem, montażem i zgrywaniem materiału muzycznego, kształtowaniem akustyki pomieszczenia.

Osoby, które ukończą ten kierunek znają narzędzia i techniki wspierające nagłośnienie koncertów oraz podstawy programowania. Absolwenci znajdą zatrudnienie w studiu nagraniowym, postprodukcyjnym i filmowym oraz w teatrach, domach kultury i rozgłośniach radiowych.

Zobacz więcej: Reżyseria dźwięku na UAM.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Poznaniu