ikonka kierunki studiów

Rodzaje kierunków - Łódź

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 15

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania to jedna z najlepszych jednostek naukowo – badawczych z zakresu finansów i rachunkowości w Polsce. To, co wyróżnia ten kierunek to, że został on opracowany w konsultacji z partnerami biznesowymi - aby studenci byli praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu. Wykłady są interaktywne, co oznacza, że prowadzone są dyskusje, prezentacje czy też gry symulacyjne. Taki sposób edukowania pozwala na zdobycie wiedzy, ale i konkretnych umiejętności. Kandydaci po ukończeniu studiów mają możliwość podjęcia pracy u partnerów uczelni. 

Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oferuje w swoim programie między innymi techniki komunikacyjne i meandry zarządzania czasem. Warto też zaznaczyć, że Kierunek Finanse i Rachunkowość otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), która zwalnia absolwentów z wybranych egzaminów zdawanych w ramach tych kwalifikacji ACCA - jest to pierwsza akredytacja w Polsce dla studiów w języku polskim.


Uczelnie Publiczne Łódź

Dni otwarte

Łódzkie uczelnie posiadają bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Żeby je lepiej poznać zachęcamy do pójścia na dni otwarte w szkołach wyższych i zapoznać się z nimi „od kuchni”.

Uniwersytet Łódzki


Uczelnia UŁ


Uniwersytet Łódzki został utworzony dekretem z dnia 24 maja 1945. W momencie powstania uniwersytet liczył 3 wydziały: prawno-ekonomiczny, matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny. W roku akademickim 1945/1946 zostały utworzone kolejne wydziały: Wydział Stomatologiczny, Wydział Prawno-Ekonomiczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Humanistyczny. Zatrudnionych było wtedy 530 pracowników, a studia w tym czasie rozpoczęło 7147 studentów.
UŁ obecnie zatrudnia 3983 osób, a w tym doktoranci, profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni.
Na Uniwersytecie Łódzkim obecnie studiuje 32617 osób z Polski, jak i z całego świata.
Uniwersytet ten uchodzi za największy w Polsce. Posiada 12 wydziałów, 80 kierunków studiów i 167 specjalizacji.

Uczelnia realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Do tej liczby zaliczymy: 62 to umowy wydziałowe, a 35 to umowy ogólnouniwersyteckie. Pracownicy biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Program Uniwersytetu Bałtyckiego, Jean Monnet, CAMPUS EUROPAE, ERASMUS+, LEONARDO DA VINCI.

Misją tej uczelni jest budowanie doskonałości naukowej poprzez doskonałość dydaktyczną oraz umożliwienie osiągnięcia sukcesu swoim studentom.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi


Akademia Sztuk Pięknych


Akademia Sztuk Pięknych została założona w 1945 roku, jak publiczna uczelnia artystyczna. Jest jedną z 7 akademii w Polsce. Bardzo duży wpływ na kształt uczelni wywarł Władysław Strzemiński, który był wykładowcą na PWSSP w latach 1945–1950. Jego koncepcja dydaktyczna i sztuka określiły ówczesny charakter szkoły. Akademia przyjęła jego imię w 1988 roku, a w 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.
Na Akademii wykłada 63 profesorów i doktorantów.
Każdego roku kształci się tutaj 1287 studentów.
Uczelnia posiada 7 wydziałów oraz 17 kierunków.
Akademia Sztuk Pięknych bierze udział w programie Erasmus +, dzięki któremu studenci mogą się kształci na uczelniach na całym świecie.

Tworząc program kształcenia studentów, założyciele uczelni szukali inspiracji w dydaktycznym i artystycznym dorobku Bauhausu i doświadczeniach pedagogicznych Kazimierza Malewicza. Duży nacisk położono również na rozwój świadomości wizualnej w kontekście najnowszych dzieł w sztuce.

Politechnika Łódzka


Uczelnia PŁ


Politechnika Łódzka powstała za raz po II wojnie światowej, 24 maja 1945 roku. Na początku działania uczelni powstały trzy wydziały: Mechaniczny, Chemiczny, Elektryczny oraz Oddział Włókienniczy. Na pierwszy rok studiów przyjęto 525 studentów. W uczelni istniały 33 katedry, w których pracowało 33 profesorów, 15 adiunktów i 53 asystentów. Politechnika rozwijała się bardzo dynamicznie. W miarę upływu czasu rosła liczba studentów oraz przybywało kadry akademickiej.

Każdego roku kształci się tutaj 14 936 studentów z Polski, jak i z całego świata.
Wykładają tutaj również 2 705 wybitni profesorowie oraz doktoranci ze swoich dziedzin.
Uczelnia posiada 53 kierunki kształcenia, a w tym 9 wydziałów.
Misją i zadaniem uczelni jest wspieranie rozwoju kultury studenckiej i aktywnie włączanie się w proces wychowania studentów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Uczelnia Uni MEd


Uniwersytet Medyczny jest publiczna uczelnia, która rozpoczęła działalność w 2002. Powstała z połączenia 2 łódzkich uczelni: Wojskowej Akademii Medycznej (1957) i Akademii Medycznej (1950), a tym samym kontynuując kilkudziesięcioletnią historię obu akademii.
Uniwersytet każdego roku kształci ponad 8 tysięcy studentów, a w tym przyszłych lekarzy, farmaceutów, kosmetologów, biotechnologów, ratowników medycznych, pielęgniarzy, dietetyków, itp.
O poziom wykształcenia przyszłych specjalistów dba grono wykwalifikowanych doktorów oraz profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Uczelnia posiada 5 wydziałów, a w tym 16 kierunków, 9500 studentów i 849 studentów obcojęzycznych.
Uczelnia stale podnosi swój potencjał w zdobywaniu środków na prowadzenie badań podstawowych, ale także projektów badawczo-rozwojowych. Każdego roku jest realizowane ponad 100 różnych projektów naukowych, a także liczne umowy badawcze.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Łódzka Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów powstała na początku XX wieku jako Konserwatorium Muzyczne. Przez ponad sto lat funkcjonowania uczelnia wykształciła setki znakomitych muzyków, którzy na stałe zapisali się na kartach historii muzyki. Wielu z nich po latach wróciło na uczelnię jako wykładowcy przygotowujący kolejne pokolenia adeptów sztuk muzycznych. Posiada doskonałą kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzi ponad 50 pracowników naukowych i utytułowanych artystów. Na uczelni kształci się co roku ponad 600 studentów. W strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej funkcjonują cztery wydziały: instrumentalny, wokalno-aktorski, fortepianu, organów, klawesynu, muzyki dawnej i jazzu, a także wydział kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej.

Akademia Muzyczna posiada doskonale wyposażoną siedzibę główną oraz kampus dla studentów, którzy mogą korzystać także z wielu jednostek ogólnouczelnianych. Kształcenie na Akademii Muzycznej w Łodzi odbywa się na wysokim poziomie, a studenci poza głównym programem kształcenia mogą uczestniczyć także w wielu formach dokształcania, kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych oraz stażach i praktykach zawodowych. Absolwenci uczelni są kompleksowo przygotowani do wykonywania swojego zawodu i odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Adres: ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi


Uczelnia Filmówka


Łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna powstała w 1948 roku i od początku swojego istnienia skupia się na kształceniu przyszłych adeptów sztuki filmowej. Co roku na uczelni kształci się około tysiąca studentów. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzą cztery wydziały: aktorski, operatorski i realizacji telewizyjnej, organizacji sztuki filmowej, reżyserii filmowej i telewizyjnej. Kształcenie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich, wszyscy absolwenci po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów końcowych otrzymują tytuł magistra.

Siedzibą uczelni od samego początku jest zabytkowy pałacyk przy ulicy Targowej, wokół którego na potrzeby uczelni zaadaptowano wiele budynków przemysłowych i po dawnych fabrykach. Studenci mają doskonałą bazę lokalową, świetną kadrę dydaktyczną oraz wiele możliwości rozwoju zarówno w ramach wybranego kierunku, jak i na zajęciach dodatkowych. Przy uczelni działa między innymi Teatr Studyjny, Dział Wydawniczy, Internetowa Baza teatru Polskiego, a także Studio teatru Telewizji. Studenci w trakcie nauki mogą brać udział w dodatkowych warsztatach, kursach, szkoleniach, wymianach studenckich czy ciekawych projektach. Dzięki temu już w trakcie studiów mają możliwość poznania w praktyce swojego zawodu. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Adres: ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Łódzkie Centrum Kształcenia Międzynarodowego jest międzywydziałową jednostką Politechniki Łódzkiej, która została powołana do życia w 1992 roku. Jednostka organizuje kształcenie w językach obcych, w szczególności francuskim i angielskim na tych kierunkach, które są prowadzone na Politechnice Łódzkiej. Studia prowadzone są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, po dwuletnich studiach uzupełniających uzyskuje się natomiast tytuł magistra.

Z oferty Centrum Kształcenia Międzynarodowego korzystają zarówno polskojęzyczni studenci, jak i obcokrajowcy. Oferta kształcenia jest niezwykle wysoka, dopasowana do międzynarodowych standardów. Programy i plany nauczania są konsultowane nie tylko ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, ale również z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci centrum mogą mieć pewność, że kształcą się w tych zawodach, które są obecnie popularne i poszukiwane na rynku pracy. Centrum Kształcenia Międzynarodowego posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Oprócz głównego kierunku kształcenia, studenci mogą uczestniczyć w ciekawych programach, projektach, stażach i praktykach, a także w wymianach międzynarodowych. Absolwenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego są doskonale przygotowani do pracy w swoim zawodzie w środowisku międzynarodowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Adres: ul. Żwirki 36, 90-924 Łódź

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoniniePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią publiczną o profilu zawodowym. Powstała w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie zapewnienia kształcenia wyższego mieszkańcom mniejszych miejscowości. Naukę na uczelni wybierają osoby, które z wielu względów nie mogą studiować w większych ośrodkach akademickich. Od samego początku szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. W ciągu 20 lat funkcjonowania wykształciła ponad 10 tysięcy osób. Kształcenie na uczelni jest bezpłatne. W ofercie znajdują się kierunki studiów pierwszego stopnia, zarówno licencjackich, jak i inżynierskich.

W strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej funkcjonują trzy wydziały: Wydział Techniczny, Wydział Społeczno-Ekonomiczny oraz Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Do wyboru są między innymi takie kierunki, jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, praca socjalna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia, wychowanie fizyczne. Wszystkie kierunki realizowane są z dbałością o naukę praktycznych umiejętności. Studenci mogą korzystać z wielu szkoleń, stażów i praktyk zawodowych w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią. Mają do dyspozycji doskonałe warunki lokalowe. Uczelnia realizuje wiele projektów, ciekawych szkoleń i kursów doszkalających. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie są kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie.

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim to propozycja kształcenia dla osób, które nie mają możliwości studiowania w głównym oddziale uczelni w Łodzi, a jednocześnie chcą zdobyć wyższe wykształcenie i nowe możliwości zawodowe. Jednostka powstała w 1998 roku i od tamtej pory prężnie działa i cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Z oferty edukacyjnej korzysta obecnie około 1000 osób, które kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pracowników naukowych i w świetnych warunkach lokalowych. Studenci, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Łódzkim, ale w Tomaszowie mazowieckim, mają do wyboru takie kierunki, jak: administracja I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), leśnictwo stacjonarne i niestacjonarne, zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne, a także studia stacjonarne z turystyki i rekreacji.

W ofercie uczelni znajdziemy również ofertę dla osób, które mają wyższe wykształcenie, a chcą uzupełnić kwalifikacje. Można bowiem w Tomaszowie Mazowieckim zapisać się na Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Eventami. Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się na wysokim poziomie z uwzględnieniem nauki umiejętności praktycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, kursach i szkoleniach, a także praktykach zawodowych w firmach i instytucjach współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim. Absolwenci kierunków realizowanych w filii w Tomaszowie Mazowieckim są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranych przez siebie zawodach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Batorego w SkierniewicachPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach powstała w 2005 roku, jest publiczną uczelnią o profilu zawodowym. Oferta kształcenia skierowana jest do osób, które chcą rozwinąć umiejętności zawodowe na poziomie uczelni wyższej, a jednocześnie nie mają możliwości studiowania w bardziej odległych ośrodkach akademickich. Wybór kierunków jest na tyle duży, że większość kandydatów bez problemu znajduje takie, które odpowiadają ich planom na przyszłość. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Administracji oraz Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, a także Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Biuro Karier i Biuro Promocji.

Oferta kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej obejmuje 11 kierunków studiów licencjackich i inżynierskich. Do wyboru są: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pedagogika, zarządzanie, dietetyka, informatyka, kosmetologia, ogrodnictwo, pielęgniarstwo oraz zarządzanie obszarami wiejskimi. Kształcenie odbywa się w świetnych warunkach lokalowych. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, pomoce naukowe oraz wsparcie profesjonalnej kadry naukowej. Na wszystkich kierunkach kładzie się duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach prowadzonych w instytucjach i firmach, które współpracują z uczelnią. Programy studiów są tworzone z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku pracy, dzięki czemu studenci mają pewność, że kształcą się w kierunkach, po których bez problemu znajdą zatrudnienie.