Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi punktowe na UM w Łodzi - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje kandydatom możliwość studiowania na kilkunastu prestiżowych kierunkach. Aby podjąć naukę na wymarzonym wydziale trzeba podejść do procesu rekrutacji.

Chętnych jest bardzo dużo osób, często na jedno miejsce jest kilku kandydatów. W procesie rekrutacji, w zależności od wybranego kierunku, pod uwagę brane są wyniki z biologii, chemii, matematyki, fizyki, języka polskiego, języka obcego czy też informatyki. W zależności od wybranego kierunku należy wykazać się egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Uczelnia ma swój system przeliczania punktów rekrutacyjnych: poziom podstawowy 1 % = 1 punkt ; poziom rozszerzony 1 % = 2 punkty. Uwaga: inny przelicznik dla kierunków Biotechnologia i Elektroradiologia.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Osoby decydujące się na podjęcie nauki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi muszą spełnić szereg wymagań, jakie stawia uczelnia swoim kandydatom. Najważniejszym kryterium jest wynik egzaminu maturalnego. Odpowiednia ilość punktów z matury w dużej mierze gwarantuje dobrą lokatę na liście rankingowej.

Wpływ na punktację w procesie rekrutacyjnym mają również wyniki olimpiad przedmiotowych. Osoby będące laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego otrzymają maksymalną liczbę punktów z przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Pod uwagę brane są również olimpiady tematyczne, lecz ich wynik musi rozpatrzyć komisja rekrutacyjna. Na niektórych kierunkach na Uniwersytecie Medycznym prowadzone są również egzaminy i testy predyspozycji. To z ich pomocą uczelnia wyłania najlepszych kandydatów.

Kiedy Uniwersytet Medyczny w Łodzi podaje informację o progach punktowych?


Podczas rekrutacji brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego. Na jego podstawie tworzone są listy rankingowe. Uniwersytet Medyczny w Łodzi w oparciu o listy rankingowe oraz limity przyjęć określone dla danego kierunku studiów określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Przyjmowani są kandydaci z maksymalną liczbą punktów, aż do momentu, gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte. Co roku uczelnia podaje progi punktowe z poprzednich lat, lecz nie jest to żaden wyznacznik, który gwarantuje przyjęcie na studia w tegorocznej edycji.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w poprzednich latach mieli bardzo dobre wyniki z matury, bądź byli laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Zobacz więcej: Listy rankingowe na UM w Łodzi.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku 2023/2024

 

1. Kierunek lekarski - próg minimalny: 340 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (280 punktów)
Poziom studiów: studia jednolite.

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru), na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Studia na kierunku lekarskim umożliwiają absolwentom uzyskanie tytułu lekarza. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów przedklinicznych oraz przedmiotów klinicznych. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Mogą oni podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, w pogotowiu ratunkowym czy też mogą otwierać własne gabinety lekarskie.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UM w Łodzi.

 

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny - próg minimalny: 336 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (280 punktów)
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie.

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru), na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Na kierunku Lekarsko-dentystycznym studenci zdobywają wiedzę z zakresu stomatologii, medycyny i nauk o zdrowiu. Pełne prawa zawodowe przyznawane są po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz otrzymaniu pozytywnego wyniku z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę jako lekarze dentyści we własnych gabinetach lub w wielu przychodniach i klinikach zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Po tym kierunku można również otrzymać zatrudnienie w instytucjach badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UM w Łodzi.

3. Dietetyka - próg minimalny: 320 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne.
Poziom studiów: studia licencjackie, magisterskie.

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty na poziomie min. podstawowym: matematyka, język polski, język obcy oraz do wyboru biologia lub chemia.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dietetyka to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności obejmujące nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Studia uczą żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych i technologii przygotowywania potraw.

Po ukończeniu kierunku Dietetyka, absolwenci mogą podjąć pracę w poradniach chorób metabolicznych, szpitalach, sanatoriach oraz innych jednostkach podstawowej ochrony zdrowia.

Zobacz więcej: Dietetyka na UM w Łodzi.


4. Elektroradiologia - próg minimalny: 310 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie, magisterskie.

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty na poziomie min. podstawowym (% x 2): biologia, chemia, fizyka, matematyka; inny przedmiot - % x 1. Poziom rozszerzony powyżej 50% - biologia, chemia, fizyka, matematyka (% x 4), inny przedmiot - % x 1.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Elektroradiologia to kierunek, po którym studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, a także w wielu innych firmach z branży medycznej, które trudnią się dystrybucją urządzeń radiologicznych.

Od III semestru studenci Elektroradiologii I stopnia rozpoczynają naukę zgodnie z wybraną specjalnością, tj. rentgenodiagnostyka (RTG), medycyna nuklearna, pola elektromagnetyczne i ultradźwięki (MN i EMUS), radioterapia (RTH).

Zobacz więcej: Elektroradiologia na UM w Łodzi.


5. Kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej (wojskowy) - próg minimalny: 260 punktów

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie.

W procesie rekrutacji wymagana jest dwuetapowa rekrutacja:

I Etap – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – więcej o rekrutacji w AWL

II Etap – Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru), na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi odpowiada za kształcenie medyczne przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza kandydatów na żołnierzy zawodowych. Jednak, aby podjąć naukę na kierunku lekarskim w ramach Ministra Obrony Narodowej trzeba mieć odpowiednie predyspozycje.

Muszą oni posiadać odpowiednie zdolności psychiczne i fizyczne do zawodowej służby wojskowej. Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach wojskowych i wojskowych szpitalach polowych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski wojskowy na UM w Łodzi.

Statystyki progów punktowych

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Łodzi