Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kraków

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

tel.:

12 293 55 60

Studia podyplomowe

O uczelni

Krakowska Szkoła Biznesu to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), założona w 1991 roku. Jest jednostką pozakolegialną UEK, której przedmiotem działalności jest realizacja studiów podyplomowych, studiów MBA, kursów i szkoleń oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza. Krakowska Szkoła Biznesu UEK prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem biznesowym, jednostkami samorządów lokalnych oraz ośrodkami akademickimi na świecie. Od początku swojego powstania Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni, jak i współpracuje z innymi placówkami i instytucjami zewnętrznymi.

Obecnie KSB UEK oferuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 900 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż KSB UEK zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Jest również członkiem wielu organizacji międzynarodowych tj.: EFMD, CEEMAN, IACBE, AAPBS, ASPIRE. Posiada akredytację międzynarodową EPAS dla Program Executive MBA, która przyczynia się do wzrostu uznania KSB UEK na arenie międzynarodowej.

Poza działalnością dydaktyczno-naukową Szkoła prowadzi także działalność wydawniczą dopasowaną do potrzeb realizowanych zadań edukacyjno-badawczych o różnym charakterze. Są to prace o profilu informacyjnym oraz książkowym.

 

Programy MBA oferowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK

Executive MBA

Studia MBA spełniają najwyższe standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education, bazujące na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu. Realizowane są w formule konsorcjum trzech europejskich uczelni: UEK, EM Normandie oraz AESE. Wykładowcy to profesorowie renomowanych uczelni, wysokiej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy, pełniący najwyższe funkcje zarządcze. Głównym celem programu jest wykształcenie skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają szeroką międzynarodową perspektywę, potrafią generować twórcze i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania. Program Executive MBA jest skierowany do właścicieli firm, wyższej kadry menedżerskiej, w tym obecnych i przyszłych członków zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (60%) i polskim (40%).

International MBA

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to całkowicie międzynarodowe studia MBA, prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu – St. Gallen Business School, który zapewnia blisko połowę kadry wykładowców – praktyków biznesu oraz naukowców. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich. Zaprojektowany został w taki sposób, aby studenci rozwijali zarówno wiedzę z zakresu procesów ekonomicznych jak i biznesowych.
Studia International MBA skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

MBA KSB + Master

MBA KSB + Master to innowacyjne studia prowadzone we współpracy z Clark University w Worcester (USA). Stanowi unikalne połączenie akademickich studiów na poziomie Master realizowanych według programu Clark University oraz praktycznego podejścia biznesowego typowego dla studiów MBA. Program oferuje kursy pozwalające zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, public relations, przywództwa oraz komunikacji w organizacjach. W programie uczestniczą studenci z różnorodnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem biznesowym, a plan studiów umożliwia wykorzystanie i poszerzenie nabytej przez nich wcześniej wiedzy. MBA KSB + Master skierowane jest przede wszystkim do osób rozpoczynających karierę zawodową (junior management), aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

Informacje organizacyjne dotyczące programów Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB + Master:

Studia MBA trwają 2 lata (4 semestry), w trakcie których odbywają się zajęcia. Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:

 • w piątki w godz. 15.00–21.00,
 • w soboty i niedziele w godz. 9.00–16.00.

W roku akademickim organizowanych jest około 10 zjazdów (spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu).

Forma zajęć obejmuje: wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, studia przypadków biznesowych, prezentacje, projekty zespołowe, wizyty w firmach, gry symulacyjne wspomagające networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu. Kursy są prowadzone przez jednego lub kilku wykładowców, w zależności od tematu i danych wymagań.

Udział w programach MBA KSB UEK umożliwia networking w środowisku biznesowym, spotkania w ramach Klubu KSB Alumni MBA, uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie MBA, wizytach w firmach, warsztatach biznesowych, międzynarodowych seminariach biznesowych, wspiera wymianę doświadczeń z profesjonalistami z różnych obszarów.

Studia MBA KSB UEK przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tabela z porównaniem programów MBA:

https://www.ksb.biz.pl/pl-PL/text/studia-mba

 

Rekrutacja

Kandydat na studia MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim (zróżnicowane w zależności od programu MBA).

Etapy rekrutacji do programów Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB + Master:

I etap – rejestracja

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły.

II etap – złożenie kompletnych dokumentów w Biurze MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

 • podanie, list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • podpisany kwestionariusz kandydata,
 • aktualne CV,
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń,
 • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika
  przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN,
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego,
 • 2 listy rekomendujące na studia MBA od kandydatów biznesowych.

III etap – egzamin rekrutacyjny

 • egzamin rekrutacyjny (wzorowany na amerykańskim teście GMAT).

IV etap – rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK. Jej głównym założeniem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

Kontakt:

Biuro Studiów MBA
Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon E, parter, pokój 079
tel. 12 293 55 68, 12 293 75 51, 12 293 75 53
e-mail: emba@uek.krakow.pl, imba@uek.krakow.pl, cmba@uek.krakow.pl
www.ksb.uek.krakow.pl

 

Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe oferowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych. Programy studiów podyplomowych łączą ze sobą treści merytoryczne związane zarówno z wieloaspektowym procesem zarządzania w organizacjach, jak i osobistym rozwojem pozwalającym na wielopłaszczyznowe doskonalenie się i podnoszenie efektywności zarządzania poprzez wykorzystanie metod, technik i koncepcji w praktyce funkcjonowania organizacji.

Najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych KSB UEK:

 • Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne
 • Bankowość
 • Controlling i finanse przedsiębiorstw
 • Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania
 • Europejskie studia menedżerskie typu MBA
 • Handel i zarządzanie sprzedażą
 • Kadry i płace
 • Marketing
 • Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia UE
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i finanse dla początkujących
 • Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych
 • Rachunkowość i podatki
 • Systemy logistyczne przedsiębiorstw
 • Szacowanie nieruchomości
 • Zarządzanie małymi i średnimi firmami
 • Zarządzanie i marketing w usługach stomatologicznych i ortodontycznych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Studia menedżerskie typu MBA
 • Zarządzanie sferą usług medycznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kierunków na stronie:

https://www.ksb.biz.pl/pl-PL/catalog/studia-podyplomowe

Informacje organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych KSB UEK:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza Uczelnią:

 • w piątki w godz. 16.30–21.00,
 • w soboty w godz. 8.30–15.10,
 • w niedziele w godz. 8.00–15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości).

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godz. 13.00–19.00,
 • w niedziele w godz. 8.30–15.00.

Kryteria przyjęć:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

I etap – rejestracja

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 200 zł na konto KSB UEK,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

II etap – złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych KSB UEK

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (osoby płacące indywidualnie),
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

Studia MBA dla firm

Studia MBA dedykowane dla firm:

 • MBA in Community Management
 • MBA in General Management
 • MBA in Public Management

Kryteria przyjęć:

 • słuchaczami studiów MBA mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • posiadające doświadczenie zawodowe (minimum 3-letni staż pracy na stanowisku menedżerskim).

Etapy rekrutacji:

I etap – rejestracja

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na konto KSB UEK,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

II etap – złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych KSB UEK

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (osoby płacące indywidualnie),
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

III etap – rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi oraz Tychach. Jej głównym założeniem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

Kontakt:

Biuro Studiów Podyplomowych
Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon E, parter, pokój 078
tel. 12 293 75 96, 12 293 50 29, 12 293 55 61, 12 293 75 98,
e-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl, karolina.dabek@uek.krakow.pl, damian.dziewa@uek.krakow.pl
www.ksb.uek.krakow.pl