Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Rolnictwo - Lista 24 uczelnie w Polsce


Rolnictwo

Modernizacja rolnictwa i jego stały rozwój wymagają, aby osoby, które chcą się nim zawodowo trudnić, posiadały rozbudowane kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę. Właśnie dlatego wiele z nich wybiera studia rolnicze I i II stopnia!

Każdy z nas wie, czym jest rolnictwo i czym trudni się rolnik. Profesję tę utożsamia się zazwyczaj z tradycyjnie rozumianą uprawą roli, jest to jednak spore uproszczenie, zwłaszcza jeśli mowa o wykwalifikowanych rolnikach, a więc absolwentach studiów rolniczych I lub II stopnia. Kierunek „rolnictwo” ma charakter przyrodniczo-techniczny, a student zdobywa w toku studiów szeroką wiedzę biologiczną, chemiczną, a także ekologiczną.

Interdyscyplinarne wykształcenie jest konieczne z uwagi na fakt, że współczesne rolnictwo wymaga rozbudowanych kompetencji – obejmuje bowiem między innymi produkcję roślinną i zwierzęcą, ochronę środowiska, biologię oraz ekonomikę rolnictwa, a także działy „współpracujące”, takie jak ogrodnictwo czy przemysł spożywczy. Studia rolnicze przygotowują do pracy w rozmaitych „branżach” i na wielu stanowiskach, a student – wybierając specjalność – ma realny wpływ na zaprojektowanie swojej drogi zawodowej.

Idealny kandydat na studia rolniczeKandydat na studia rolnicze powinien przejawiać zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, takimi jak biologia, chemia czy matematyka, a także techniką i ekonomią. Powinien lubić przyrodę i zwierzęta, być cierpliwy i z dokładnością realizować powierzone mu zadania. Z pewnością nie jest to kierunek dla osób, które na myśl o chwilach spędzonych na wsi wzdrygają się z irytacją i którym praca na łonie natury wydaje się nieciekawa. Mimo że absolwent studiów rolniczych nie jest „skazany” na pracę w gospodarstwie, to jednak – ze względu na program studiów i ich tematykę – zamiłowanie do szeroko rozumianej przyrody znacznie ułatwi studiowanie. Przyszły student rolnictwa powinien być również osobą samodzielną, odpowiedzialną i potrafiącą organizować własną pracę.

Organizacja studiów, specjalnościStudia rolnicze organizowane są dwustopniowo. Studia I stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia II stopnia trwają zaś nie krócej niż 3 semestry (1,5 roku), a ich absolwent otrzymuje tytuł magistra. Naukę podjąć można zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo), przede wszystkim na uczelniach publicznych o przyrodniczym lub rolniczym profilu kształcenia (np. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie itp.).

Studenci kierunku „rolnictwo” mają – w toku studiów lub jeszcze podczas rekrutacji – możliwość wyboru specjalności, która pozwoli im ukierunkować nie tylko ścieżkę edukacyjną, ale i zawodową. Wybierając specjalność, student niejako projektuje swoją przyszłość i określa swoje zawodowe zainteresowania. Oto przykłady specjalności:
- agrobiologia;
- agroekonomia;
- agroturystyka;
- doradztwo rolne;
- rolnictwo ekologiczne;
- ochrona roślin;
- produkcja ogrodnicza;
- hodowla roślin i nasiennictwo;
- bioinżynieria rolnicza;
- konsulting ekonomiczno-rolniczy;
- nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
- nowoczesne systemy produkcji rolniczej
i inne.

Program studiów – czego się nauczę?Program studiów na kierunku „rolnictwo” opiera się na przedmiotach ogólnych (podstawowych) i przedmiotach kierunkowych. Na studiach I stopnia są to następujące przedmioty:
- botanika i genetyka;
- chemia i biochemia;
- fizjologia roślin i mikrobiologia;
- ekonomia;
- statystka matematyczna;
- agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska;
- gleboznawstwo i chemia rolnicza;
- hodowla roślin i nasiennictwo;
- produkcja roślinna;
- ochrona roślin;
- produkcja zwierzęca;
- technika rolnicza;
- organizacja i ekonomika rolnictwa.

W programie studiów II stopnia realizowane są z kolei przedmioty, takie jak:
- ekofilozofia;
- agrofizyka;
- analiza instrumentalna;
- agrobiotechnologia;
- kształtowanie środowiska;
- metody badań rolniczych;
- postęp rolnictwa.

Oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych, program studiów obejmuje – w zależności od wybranej specjalności – także przedmioty specjalnościowe. Studenci rolnictwa uczą się również języków obcych; podczas studiów muszą odbyć obowiązkowe praktyki studenckie.

Perspektywy zawodoweAbsolwent rolnictwa jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego lub pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, jednak nie jest to jedyna możliwość, jaką gwarantuje mu ukończenie takich studiów. Zatrudnienie podjąć może także w administracji publicznej związanej z rolnictwem, w szeroko rozumianym konsultingu (doradztwie) rolniczym, w przedsiębiorstwach trudniących się skupem i obrotem produktów roślinnych, w instytutach naukowo-badawczych czy jednostkach badawczo-rozwojowych.

Jeśli absolwent studiów rolniczych ukończy specjalność nauczycielską lub podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, pracować może także w oświacie (tu: technika rolnicze lub szkoły zawodowe). Inżynier lub magister rolnictwa ma również wiele możliwości doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, np. poprzez uczestnictwo w branżowych szkoleniach czy kursach albo w studiach podyplomowych.

RekrutacjaMaturzyści zainteresowani podjęciem studiów rolniczych rekrutowani są na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Pod uwagę brane są zazwyczaj wyniki z jednego lub dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi nabór studentów uwzględniając w procesie rekrutacji wynik z jednego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, informatyka); Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego podobnie – pod uwagę brany jest wynik z biologii albo chemii albo matematyki. Z kolei absolwenci studiów I stopnia rekrutowani są na II stopnień studiów na podstawie oceny z dyplomu i uzyskanej średniej ocen lub na podstawie egzaminu wstępnego.


Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Rolnictwo

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 1900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu 1 600
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) od 800 zł /Semestr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) od 2050 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (WSA) w Łomży od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (WSBiZ) w Ciechanowie 400 zł 400 zł