Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu

Poznań

61-874 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Computer Science – BSc. degree program
Engineering Management- BSc. degree program
Filologia angielska
St. I stopnia - Administracja
St. I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne
St. I stopnia - Finanse i rachunkowość
St. I stopnia - Handel międzynarodowy
St. I stopnia - Prawo w biznesie
Cena za semestr od 2425zł od od od
St. I stopnia - Psychologia w biznesie
St. I stopnia - Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 2275zł od od od
St. I stopnia - Zarządzanie
Cena za semestr od 2425zł od od od 2425zł
St. II stopnia - Finanse i rachunkowość
St. II stopnia - Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od od od od 2325zł
St. II stopnia - Zarządzanie
Cena za semestr od od od od 2475zł
St. II stopnia ze studiami podyplomowymi - Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od od od od 2975 złzł
St. II stopnia ze studiami podyplomowymi - Zarządzanie
Cena za semestr od od od od 2975 złzł
St. inżynierskie - Informatyka
Cena za semestr od od 2925zł od od
St. inżynierskie - Inżynieria zarządzania
Cena za semestr od od 2475zł od od
St. inżynierskie - Logistyka
Cena za semestr od od 2375zł od od
St. jednolite magisterskie - Prawo
Cena za semestr od od od 2475zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

-Zarządzanie to kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, którzy myślą strategicznie i są gotowi do podejmowania ryzyka.
-Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż
-Kierunek Zarządzanie objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. Partnerami biznesowymi kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolski, International Project Management Polska, Wielkopolski Związek Pracodawców
-Jako student WSB będziesz miał okazję wziąć udział w Targach Pracy -
-Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego, darmowego coachingu dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

-zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem
-pełnić role menedżerskie w przyszłej pracy zawodowej
-rozpoznawać przyczyny i reakcję na sytuacje trudne w organizacji
-podejmować właściwe decyzje w zakresie skutecznego wykorzystywania różnych instrumentów: finansowych, administracyjnych, marketingowych, służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu na danym obszarze.

Sprawdź szczegóły kierunku na stronie WSB w Poznaniu

 

Dlaczego uczelnia biznesu?

W szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania, warto zainwestować w swoją przyszłość i nie pozwolić pozostawić się w tyle. Uczelnia biznesu umożliwia zrozumienie procesów gospodarczych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wyrabia umiejętność interpretacji zjawisk biznesowych i społecznych, co jest jedną z podstawowych kompetencji zawodowych każdego człowieka sukcesu.

Uczelnię biznesu wyróżnia:

- biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Logistyka, Administracja) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Stosunki Międzynarodowe, Politologię)
- oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
- praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
- wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
- wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
- bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
- praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
- uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.

 

Władze uczelni

Władze Uczelni
- Rektor - prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
- Rektor Senior - prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki
- Prorektor - dr Piotr Dawidziak
- Kanclerz - mgr Rafał Kaszta

Władze Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

Dziekan
dr Roman Łosiński

Prodziekan
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz

Prodziekan
dr Katarzyna Walkowiak

Prodziekan
dr Magdalena Szyszko

Prodziekan
dr Jacek Połczyński


Dyrektor Generalny
mgr Karol Cyrulik

Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

- Wicekanclerz - mgr Andrzej Janiak
- Dziekan - dr Krzysztof Koj
- Prodziekan - dr Krzysztof Krysieniel
- Prodziekan - dr Łukasz Makowski
- Prodziekan - dr inż. Michalina Kulesza

Władze Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie
- Dziekan - dr Magdalena Majchrzak
- Prodziekan ds Nauki i Jakości Kształcenia - dr Włodzimierz Zasadzki
- Prodziekan ds Studenckich i Dydaktyki - dr Tomasz Ordysiński
- Wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – dr Magdalena Majchrzak.
- Konwent jest najwyższym organem kolegialnym regulującym funkcjonowanie Uczelni, powołanym przez Założyciela – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Do kompetencji Konwentu należy uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad całokształtem działalności dydaktyczno-naukowej Uczelni. Tworzą go samodzielni pracownicy naukowi, Władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele Założyciela Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych aspektach działalności Wydziału, uchwala np. programy nauczania i plany studiów.

 

Biuro Karier

Wyższe Szkoły Bankowe wspierają swoich absolwentów na rynku pracy, poprzez działalność Biur Karier. Wsparcie udzielane jest poprzez organizację praktyk zawodowych, warsztatów i szkoleń, dzięki którym studenci już w trakcie nauki zdobywają pierwsze doświadczenia i umiejętności zawodowe. Biuro Karier gromadzi także oferty pracy i przekazuje je zainteresowanym studentom i absolwentom.

Zastanawiasz się nad swoją karierą? Odwiedź Biuro Karier i Praktyk. Pomożemy wybrać Ci ścieżkę kariery, umożliwimy odbycie praktyki zawodowej, a także pomożemy znaleźć pracę na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

W ramach oferty Biura Karier i Praktyk możesz skorzystać z:

Pośrednictwa pracy i staży dla studentów i absolwentów WSB
- Jeśli szukasz pracy, złożyłeś kwestionariusz w Biurze Karier możesz na bieżąco śledzić oferty zamieszczone w Extranecie lub dostępne bezpośrednio w Biurze. W roku akademickim 2012/2013 Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów około 820 miejsc pracy
Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
- Poszukując pracy lub zastanawiając się nad wyborem ścieżki kariery zawodowej, jako student WSB, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego
Konsultacji na każdym etapie procesu poszukiwania pracy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, dostęp do ofert pracy, dobór odpowiednich ofert pracy dla danej osoby
Bezpłatnych szkoleń w dwóch obszarach tematycznych:
- przygotowanie i poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, prawo pracy, projektowanie assessment center itp.)
- doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, trening umiejętności menedżerskich, przygotowywanie prezentacji, zarządzanie czasem itp.)
Bezpłatne sesje coachingowe
- Wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, które przekładają się na blokady w uczeniu, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń to kluczowe cele coachingu dla studentów.

 

Baza dydaktyczna

Budynek gmachu głównego
W gmachu głównym przy al. Niepodległości 2 w Poznaniu mieści się:

siedziba Władz rektorskich i administracji Uczelni
- Kancelaria
- Dział Współpracy z Zagranicą
- Wydawnictwo
- Budynek CP

Zabytkowy budynek dawnych koszar pruskich przy ul. Ratajczaka 5/7 kryje w swoim wnętrzu nowoczesny obiekt dydaktyczny. Studenci i pracownicy nazywają go CP, gdyż jego oryginalny wygląd kojarzy się z paryskim Centrum Pompidou. Mieści on aulę na 270 miejsc, bibliotekę, sale wykładowe, dziekanat, sale dydaktyczne i komputerowe, Dział Studiów Podyplomowych oraz kawiarnia Evelyn Cafe. Tam też mieści się Biuro Rekrutacji, w którym można otrzymać wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Budynek CR
To budynek przy ul. Różanej. Na jego pięciu kondygnacjach znajduje się 26 nowoczesnych sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz aula na 400 osób. W budynku znajdują się również punkt ksero oraz bufet.

Budynek PW
W budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 mieszczą się sale wykładowe, językowe i seminaryjne, Studium Języków Obcych, gabinet psychologa oraz Zakład Informatyki i pracownie komputerowe, Biuro Karier i Praktyk, Centrum Edukacji Ekonomicznej oraz Centrum Językowe Forward. W budynku znajduje się również punkt ksero.

Budynek BR
Nowoczesny budynek oddany do dyspozycji studentów w 2011 roku. Podobnie jak pozostałe budynki WSB, również ten znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a. Powstał w wyniku gruntownego remontu koszar z czasów pruskich, przeprowadzonego z poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego zabytkowych budowli. W budynku znajdują się bogato wyposażone pomieszczenia dydaktyczne oraz cztery aule z możliwością dowolnego łączenia ich w większe segmenty. Budynek jest pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pracownie komputerowe
Wyższa Szkoła Bankowa ma 8 nowoczesnych pracowni komputerowych oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe w czytelni. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną, podłączoną do sieci miejskiej. Dzięki temu studenci mogą korzystać z internetowych łączy o bardzo dużej przepustowości. Każdy student WSB może otrzymać własne konto e-mailowe oraz miejsce na serwerze na własną stronę WWW. Stały i swobodny dostęp do zasobów internetu zmienia sposób postrzegania tej rozproszonej skarbnicy wiedzy.

Studenci wykorzystują internet nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz również jako doskonałą pomoc naukową.

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy porozumienia o współpracy i wsparciu informatycznym z firmą PC Guard SA korzystają z edukacyjnych wersji zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami – Graffiti.

 

Uniwersytet Każdego Wieku

Uniwersytet Każdego Wieku powstał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w 2005 r. Jego program wpisuje się w tendencje europejskie, gdzie uczenie się przez całe życie, które służy zarówno realizacji celów zawodowych, jak i osobistych, jest rzeczą naturalną i bardzo powszechną.

Słuchaczem Uniwersytetu Każdego Wieku może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i emerytów oraz osoby niepracujące z różnych powodów.

Dziewięć lat działania Uniwersytetu to historia ponad 1000 słuchaczy, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach kilkunastu różnych sekcji, w wycieczkach, spektaklach teatralnych, zabawach tanecznych, a przede wszystkim w 96 wykładach.

Wśród naszych znamienitych gości znaleźli się m.in.:
- gen. Sławomir Petelicki
- prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
- prof. dr hab. Janusz Czapiński
- Sławomir Pietraskwasniewska.jpg
- prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski
- prof. dr hab. Ryszard Cichocki
- Jacek Żakowski
- Jolanta Kwaśniewska
- Zenon Laskowik
- Prezydent Ryszard Grobelny
- Wojciech Kruk
- prof. dr hab. Henryk Mruk
- prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
- Barbara Wachowicz
- Kazimiera Szczukauniwersytet_kazdego_wieku_kruk.jpg
- Henryka Krzywonos-Strycharska
- Zbigniew Bujak
- prof. dr hab. Jan Miodek.
- Dorota Zawadzka
- Piotr Mosak

Zapisz się już dziś i poznaj z nami świat oraz fascynujących ludzi biznesu, kultury i nauki.

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły