Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy


Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy


1. Filologia Angielska – 3,26 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Stacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie oraz studia magisterskie uzupełniające II stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej (zaocznej-odpłatnej). Studenci filologii angielskiej zdobywają szerokie kompetencje językowe, włącznie z europejskim certyfikatem znajomości językowej na poziomie C1, uczą się tworzenia fachowej korespondencji urzędowej czy z wykorzystaniem języka handlowego i branżowego, poznają zasady translacji, studiują kulturę, sztukę i literaturę krajów anglojęzycznych, zjawiska społeczne, film, popkulturę i współczesną telewizję. Wybierając drogę specjalizacyjną, absolwenci kierunku mogą wybrać karierę zawodową związaną z nauczaniem języka, obsługę biur podróży i wycieczek zagranicznych, pracę korespondenta zagranicznego, pracownika placówek dyplomatycznych lub tłumacza przysięgłego. Doskonała znajomość języka zarówno w mowie jak i piśmie, daje absolwentem wiele możliwości nie tylko na krajowym rynku pracy. Studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone są w formie zaocznej, na których opłata wynosi obecnie 2800zł/semestr.

2. Pedagogika resocjalizacyjna – 3,07 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, to studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej (dziennej) jak i niestacjonarnej (zaocznej – płatnej), nauka na kierunku realizowana jest trakcie 7 semestrów i trwa 3,5 roku. Studia skierowana do osób odpowiedzialnych i obdarzonych empatią, mających świadomość odpowiedzialności związanej z przyszłą pracą. Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat patologii społecznych, metod resocjalizacyjnych, diagnostyki zaburzeń społecznych, metod pracy z osobami wykluczonymi i niedostosowanymi do życia w społeczności. Nauka na kierunku opiera się zarówno na zdobywaniu wiedzy teoretycznej jak i na licznych praktykach odbywanych w zakładach opiekuńczych i penitencjarnych. Studenci wybierając moduły specjalizacyjne mogą zapoznać się ze zjawiskiem cyberprzemocy, modelem pracy z uczniem wykazującym trudności wychowawcze czy profilaktyki i resocjalizacji w zamkniętym środowisku. Absolwenci kierunku podejmują pracę w szkołach, ośrodkach penitencjarnych i wychowawczych, poradniach i ośrodkach socjoterapii. Płatna forma studiów zaocznych, to koszt w wysokości 1800zł/semestr.

3. Ochrona środowiska - 3 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Licencjackie studia I-ego stopnia, na kierunku Ochrona środowiska, trwają 3,5 roku, realizowane są w trakcie 7 semestrów, w formie stacjonarnej i zaocznej. Nowatorski program studiów realizowany jest w formie wykładów, zajęć praktycznych realizowanych w terenie i specjalistycznych laboratoriach oraz podczas projektów edukacyjnych i badawczych. Absolwent kierunku posiada szeroką wiedzę ekologiczną, zna metody projektowania systemów oczyszczania wód i gazów oraz zarządzania odpadami, zna przepisy prawne związane z ochroną środowiska, potrafi zarządzać i planować rekultywację środowiska naturalnego. Dzięki możliwości wybrania modułów specjalizacyjnych, studenci kształtują swoją przyszłą karierę wiążąc ją z ekoturystyką, ochroną i kształtowaniem środowiska lub pracą nauczyciela w szkole podstawowej w klasach 4-6. Dla kończących studia na tym kierunku istnieje wiele możliwości zatrudnienia, między innymi w szkolnictwie, zakładach przemysłowych, stacjach epidemiologicznych, administracji publicznej, laboratoriach badawczych czy na terenie parków narodowych. Płatna forma studiów wymaga opłaty czesnego w wysokości 1900zł/semestr.

Pełny ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Bydgoszczy zobacz tutaj.

Data publikacji: 13.09.2021