Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia angielska 34
Psychologia 33 27
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 20
Pedagogika 20 13
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 19 12
Filozofia 15
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej 13
Nauki o polityce 13
Kulturoznawstwo 13
Administracja i polityka publiczna 12 14
Turystyka i rekreacja 11

Progi punktowe na AI w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Akademii Ignatianum w Krakowie standardowo rozpoczynają się od procesu rekrutacyjnego, który musi przejść każdy kandydat. Podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów na poziomie podstawowym.

Głównie pod uwagę są brane następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Następnie uwzględniane są wyniki z przedmiotu/ów zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym. Zalicza się do nich, m.in. język polski, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, fizyka czy matematyka.

Wszystko zależy od specyfikacji danego kierunku studiów. Punkty kwalifikacyjne są przeliczane w następujący sposób: uwzględniany jest poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Kiepski wynik maturalny nie powinien stanowić przeszkody dla kandydata we wzięciu udziału w rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Takiej sytuacji można uniknąć, zdobywając dodatkowe punkty rekrutacyjne już w szkole średniej, m.in. odnosząc znaczące sukcesy w eventach sportowych lub biorąc udział w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach naukowych. Laureat bądź finalista takiego konkursu ma szansę uzyskać 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest mu przypisany.

Wówczas uczeń nie musi podchodzić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i przystępuje jedynie do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, przy czym musi zdobyć wymaganą do zdania ilość punktów.

Kiedy Akademia Ignatianum podaje informację o progach punktowych?


Akademia Ignatianum w Krakowie podaje informację o progach punktowych po przeliczeniu punktów i utworzeniu list rankingowych. Osoby zainteresowane wysokością progów z zeszłego roku, mogą w tym celu odwiedzić stronę internetową uczelni. Punkty kwalifikacyjne są przeliczane według określonych wzorów, które Akademia podaje do wiadomości publicznej.

Finalne limity przyjęć również pojawiają się na stronie uczelni po przeprowadzonej rekrutacji. Wówczas kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego są przyjmowani do momentu całkowitego lub większościowego zapełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach.

Zobacz więcej: Warunki rekrutacji na AI.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Akademii Ignatianum w roku 2023

 

1. Filologia angielska – minimalny próg: 34 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwenci dysponują podstawową wiedzą o języku, literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego, a także posiadają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sposób etyczny w przyszłej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów absolwent zna język angielski na poziomie C1 oraz włada drugim językiem obcym na poziomie B2.

Do wyboru studenci mają 3 specjalności: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, Redakcja tekstów anglojęzycznych, Komunikacja międzykulturowa w biznesie.

Zobacz więcej: Filologia angielska na AI.

2. Psychologia – minimalny próg: 33 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Studenci na tym kierunku są kształceni z zakresu teorii psychologicznych, metodologii badań psychologicznych oraz etyki zawodowej psychologa. Zostają oni również zapoznani z teoretycznymi podstawami psychoterapii i jej rodzajami, a także szczegółowymi zastosowaniami.

Do wyboru są 4 specjalizacje: Wspomaganie rozwoju, Psychokryminologia, Psychologia kliniczna oraz Psychologia zarządzania.

Zobacz więcej: Psychologia na AI.

3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – minimalny próg: 20 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Studia charakteryzują się profilem praktycznym i są ukierunkowane humanistycznie. Studenci są kształceni w taki sposób, aby wypracować sobie swój własny, profesjonalny warsztat dziennikarski.

Do wyboru są 2 specjalności/zakresy kształcenia: Dziennikarstwo audiowizualne oraz Redagowanie tekstów dziennikarskich. Dalsze kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na AI.

4. Pedagogika – minimalny próg: 20/13 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia mają za zadanie zapoznać studentów z podstawami wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej. Ponadto studenci nabywają umiejętności niekonwencjonalnego radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się w trakcie studiów, a tym samym w ich przyszłej pracy zawodowej.

Do wyboru są 4 specjalizacje: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu, Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz Resocjalizacja kreująca.

Zobacz więcej: Pedagogika na AI.

5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – minimalny próg: 12 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i aksjologii dot. procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się.

To wszystko ma za zadanie przygotować ich do efektywnego realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela. Kierunek nie posiada specjalizacji.

Zobacz więcej: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na AI.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie