Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Najpopularniejsze kierunki studiów w BiałymstokuNajpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku 2021/2022

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 18 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Czas trwania studiów: 6 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 22 000 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Kierunek Lekarsko – Dentystycznym składa się z dwóch grup przedmiotów, tj. przedmioty teoretyczne i ogólnomedyczne (np. chemia, anatomia i fizjologia człowieka czy biofizyka) oraz przedmioty treści kierunkowych (np. ortodoncja, protetyka, mikrobiologia jamy ustnej). Dzięki temu absolwent zyskuje zarówno podstawową wiedzę z zakresu medycyny jak i tę zaawansowaną z zakresu stomatologii.

Ponadto jest on przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej oraz działania w zakresie promocji zdrowia. Po studiach absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub instytutach naukowo-badawczych. 

 

2. Kierunek lekarski - 17 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Czas trwania studiów: 6 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 20 000 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które są niezbędne w trakcie wykonywania zawodu lekarza, np. w zakresie profilaktyki i leczenia. Potencjalny absolwent kierunku lekarskiego nabywają wiele umiejętności, m.in. porozumiewania się z pacjentem oraz jego bliskimi, badania chorego, odpowiedniego doboru badań, stawiania diagnozy czy udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub pozostałych instytucjach związanych z badaniami i promocją zdrowia. 

 

3. Fizjoterapia - 7 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Studenci zyskują pełne przygotowanie zawodowe pod kątem teoretycznym oraz praktycznym, w tym m.in. wiedzę z zakresu praktyki i metodyki fizjoterapii, a także umiejętności wykonywania różnorodnych zabiegów, masaży, kinezyterapii czy stosowania zaopatrzenia ortopedycznego.

Dodatkowo w przyszłych fizjoterapeutach kształtowana jest właściwa postawa tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności czy postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności. Absolwenci są również przygotowywani pod katem językowym, to znaczy – potrafią posługiwać się specjalistycznym językiem obcym w razie potrzeby

 

4. Bezpieczeństwo i prawo - 7 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet w Białymstoku

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 3 000 zł/semestr 
Nabywane umiejętności:

Absolwent zyskuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk prawnych. Ponadto student w sposób praktyczny oraz teoretyczny jest przygotowywany do podjęcia pracy w m.in. wymiarze sprawiedliwości, notariacie, administracji państwowej i samorządowej i innych.

Po ukończeniu studiów, absolwent jest gotowy do podjęcia konkretnej aplikacji ściśle związanej z wykonywaniem zawodów prawniczych. Co więcej studenci udoskonalają wybrany przez siebie język obcy specjalistyczny, obejmujący zagadnienia z prawa, administracji czy ekonomii. 

 

5. Administracja - 7 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet w Białymstoku

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia pierwszego stopnia), 2 lata (studia drugiego stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 3 100 zł/semestr (I stopnia), 3 200 zł/semestr (II stopnia)
Nabywane umiejętności:

Studenci nabywają praktyczne umiejętności posługiwania się zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nauk społecznych, w tym przede wszystkim prawa i administracji. Ponadto są oni przygotowywani do sprawnego posługiwania się środkami informacji, techniki biurowej, a także użycia obcego języka specjalistycznego.

Absolwenci osiągają także kompleksowe umiejętności do podjęcia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możliwe jest także dalsze systematyzowanie wiedzy i umiejętności na studiach III stopnia (doktoranckich).

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Białymstoku 2021.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

1. Kierunek Lekarsko-dentystyczny - 17.51 kandydata na miejsce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym, na jednolitych studiach magisterskich, nauka trwa 10 semestrów – 5 lat, a po zakończeniu nauki studenci odbywają roczny staż podyplomowy, po którym trzeba podejść do Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego, uprawniającego do wystąpienia o prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Pierwsza część studiów skupia się na przedmiotach ogólnych takich jak chemia, fizyka czy biologia oraz przedmiotach nauk medycznych takich jak anatomia człowieka, farmakologia, okulistyka czy psychiatria.

W 2 części studiów Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wprowadza naukę kierunkowych przedmiotów stomatologicznych takich jak ortodoncja, chirurgia stomatologiczna czy stomatologia zachowawcza, studenci próbują swoich sił podczas pracy na fantomach, a w ostatnim etapie studiów pracują podczas praktyk z pacjentami. Po zdaniu egzaminu państwowego, absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego rozpoczynają pracę w prywatnych i publicznych gabinetach stomatologicznych, rozpoczynają własną praktykę lub kontynuują naukę podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie specjalizacji takich jak ortodoncja, pedodoncja protetyka czy chirurgia stomatologiczna.

 

2. Kierunek Lekarski - 16.2 kandydata na miejsce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Studia na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzone są w trakcie 12 semestrów (6 lat), wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia mają formę jednolitych studiów magisterskich, absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza, który jest równoważny z tytułem magistra. Przyszli medycy w początkowej fazie studiów zgłębiają teoretyczną wiedzę z dziedzin nauk ogólnych i medycznych, takich jak fizyka, biologia, chemia, anatomia i fizjologia człowieka, biochemia czy farmacja oraz nauk kierunkowych medycznych z takich dziedzin jak okulistyka, pediatria, chirurgia czy onkologia. Od IV roku studiów, studenci poznają praktyczną stronę przyszłego zawodu podczas praktyk na klinikach i oddziałach szpitalnych, w tym na przykład praktyki pielęgniarskie, w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych czy położnictwa i ginekologii.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy lekarza, potrafią prawidłowo zdiagnozować pacjenta, zlecić odpowiednie badania laboratoryjne, rozpocząć leczenie i reagować w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Kończąc studia, absolwenci kierunku lekarskiego podchodzą do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – egzaminu państwowego uprawniającego do wystąpienia o prawo do wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci gotowi są do podjęcia pracy w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach i klinikach oraz prowadzić własną praktykę lekarską, lub specjalizować się w kilkudziesięciu dziedzinach takich jak kardiologia, chirurgia ogólna czy transplantologia.

 

3. Administracja - 8,88 kandydata na miejsce, Uniwersytet w Białymstoku


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Studia na kierunku Administracja prowadzone SA w trybie stacjonarnym w ramach studiów wyższych I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata (trzyletnie), jak i na studiach II-ego stopnia uzupełniających (dwuletnie), kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W trakcie nauki studenci uzyskują rozległą wiedzę kierunków interdyscyplinarnych. Program studiów obejmuje naukę elementów prawa administracyjnego, zarządzania, studenci poznają zasady funkcjonowania wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, elementy prawa międzynarodowego, finansów publicznych czy socjologii.

Absolwenci kierunku znają zależności wynikające ze współdziałania władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej, poznają nowoczesne technologie wspierające e-administrację, poznają znaczenie służb mundurowych i procesy rekrutacyjne służby publicznej. Popularność kierunku związana jest z szerokimi perspektywami przyszłego zatrudnienia. Kończąc kierunek Administracja, student przygotowany jest do pracy w stowarzyszeniach czy fundacjach pozarządowych, administracji publicznej, prywatnych korporacjach na stanowiskach związanych z finansami i kadrami, a nawet w administracji rządowej, kancelariach, urzędach marszałkowskich, miejskich i gminnych.

Studia niestacjonarne na tym kierunku na Uniwersytecie Białostockim kosztują 4 900 zł/rok.

 

4. Bezpieczeństwo i prawo – 7,64 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet w Białymstoku


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Kierunek Bezpieczeństwo i prawo mają formę studiów I-ego stopnia licencjackich i studiów II-ego stopnia magisterskich, z nauką prowadzoną w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i realizowane są odpowiednio w trakcie 3 lat (licencjackie) i 2 lat (magisterskie II-ego stopnia). Nauka na kierunku obejmuje zagadnienia związane z naukami prawnymi, terminologią, instrumentami i zasadami prawnymi związanymi z obszarem bezpieczeństwa i działalnością podmiotów zapewniających ochronę, elementy prawa procesowego, ustrojowego i procesowego, poznanie strategii i bezpieczeństwa narodowego itp.

Studenci decydują się na wybranie specjalizacji związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym lub bezpieczeństwem narodowym. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują zatrudnienie w służbach mundurowych, prokuraturze, sądownictwie i administracji publicznej w działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Płatna forma studiów niestacjonarnych to obecnie koszt 4 900 zł/rok.

 

5. Filologia angielska z językiem hiszpańskim - 6,3 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet w Białymstoku


Najpopularniejsze kierunki studiów w Białymstoku

Stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Filologia angielska z językiem hiszpańskim, realizowane są w trakcie 3 lat (6 semestrów). Studia pozwalają w zawansowanym stopniu poznać dwa języki obce, uzyskując certyfikat znajomości językowej na poziomie C1 z języka angielskiego, wraz ze znajomością kultury, historii i literatury krajów anglojęzycznych oraz swobodnie posługiwać się w przyszłej pracy zawodowej językiem hiszpańskim na poziomie B1+/B2. Nauka poszerza umiejętności lingwistyczne o zaawansowaną znajomość gramatyki, podstawy zasad tłumaczenia i naukę języka branżowego i specjalistycznego.

Wybierając moduły specjalizacyjne, studenci zdobywają umiejętności wykorzystania języka obcego w działalności zawodowej związanej z usługami, prawem, turystyką i komunikacją, biznesem czy działalnością internetową. Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia w korporacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych, jako obsługa biznesu i handlu zagranicznego, pracownicy biur podróży i piloci wycieczek zagranicznych, kancelariach prawnych, biurach tłumaczeń czy szkolnictwie.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków w Białymstoku 2020.


Data publikacji: 29.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Białymstoku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok