Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka 432
Architektura Krajobrazu 358
Geodezja i kartografia 350
Biotechnologia 300
Budownictwo 231
Technologia i organizacja gastronomii 209
Ekonomia 198
Biologia człowieka 192
Gospodarka Przestrzenna 191
Zarządzanie i inżynieria produkcji 189
Biologia 186
Inżynieria i gospodarka wodna 175
Bioinformatyka 175
Agroinżynieria 170
Rolnictwo 170
Ogrodnictwo 168
Inżynieria środowiska 165
Inżynieria bezpieczeństwa 165
Zootechnika 164
Technologia żywności i żywienie człowieka 160
Zarządzanie jakością i analiza żywności 160
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 155
Weterynaria 125
Ochrona środowiska 98

Progi punktowe na UPWr we Wrocławiu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jak każda uczelnia publiczna w Polsce, stawia przed kandydatami na studia konieczność przejścia procesu rekrutacyjnego.

Pod uwagę przede wszystkim brane są wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak np. obcy język nowożytny, matematyka bądź język polski. Punktacja jest wzmocniona dzięki wynikom maturalnym z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Są to, np. biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, język polski, inny język obcy nowożytny czy fizyka.

Wszystko zależy od specyfikacji i wymagań danego kierunku studiów. Punkty rekrutacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Kiepski wynik z matury nie musi oznaczać rezygnacji kandydata z wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów. Dlatego też o dodatkowe punkty kwalifikacyjne warto zadbać jeszcze na etapie edukacji w szkole średniej.

Wysoko punktowane są m.in. znaczące wyróżnienia w wydarzeniach sportowych czy wzięcie udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych lub naukowych. Laureat lub finalista takiego konkursu uzyskuje maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danej olimpiadzie.

Niemniej jednak nie zwalnia to kandydata z pisania egzaminu maturalnego. Należy przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz zdobyć minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Przyrodniczy podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nigdy nie ustala progów punktowych z góry. Są one ustalane dopiero w momencie ogłaszania pierwszych list rankingowych. Natomiast ostatnia zakwalifikowana osoba, która mieści się w limicie miejsc jest wyznacznikiem progu punktowego.

Progi punktowe i ich wysokości są uzależnione, m.in. od: specyfikacji danego kierunku, określonego limitu miejsc, liczby chętnych kandydatów czy też ich wyników maturalnych. Co jakiś czas zmianie ulega również wzór, który służy obliczeniu punktów kwalifikacyjnych, dlatego przy rekrutacji trzeba mieć to na uwadze.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UPWr.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w roku 2023

 

1. Żywienie człowieka i dietetyka – minimalny próg: 432 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwent tego kierunku dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także polityki wyżywienia ludności.

Potrafi również trafnie ocenić stan odżywienia i zdrowia człowieka oraz ryzyko zdrowotne, które jest związane z nietolerancjami składników pokarmowych czy chorobami dietozależnymi.

Zobacz więcej: Żywienie człowieka i dietetyka na UPWr.

2. Architektura krajobrazu – minimalny próg: 358 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia (inżynierskie), Studia II stopnia

Przedmiotem studiów jest zaawansowana wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych, a także prawnych w kwestii gospodarowania krajobrazem. Studia uprawniają do podjęcia pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu itp.

Do wyboru studenci mają 2 specjalności: Kształtowanie i ochrona krajobrazu, Architektura zieleni we wnętrzach.

Zobacz więcej: Architektura krajobrazu na UPWr.

3. Geodezja i kartografia – minimalny próg: 350 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia (inżynierskie), Studia II stopnia

Studenci poznają współczesne metody obserwacji, modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Do wyboru studenci mają 3 specjalizacje: Geodezja i gospodarka nieruchomościami, Geodezja i geoinformatyka, Geodezja inżynieryjna.

Zobacz więcej: Geodezja i kartografia na UPWr.

4. Biotechnologia – minimalny próg: 300 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia (inżynierskie), Studia II stopnia

Studenci oprócz wiedzy teoretycznej, zdobywają umiejętności izolowania, dobierania, a także genetycznego modyfikowania drobnoustrojów do prowadzenia i optymalizacji procesów biotechnologicznych oraz otrzymywania i oczyszczania bioproduktów.

Do wyboru studenci mają jedną specjalność, tj. Biotechnologia żywności.

Zobacz więcej: Biotechnologia na UPWr.

5. Budownictwo – minimalny próg: 231 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (4-letnie)
Poziom studiów: Studia I stopnia (inżynierskie), Studia II stopnia

Student na tym kierunku nabywa cenną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne stanowiące fundament do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Na studiach II stopnia dostępna jest jedna specjalizacja: Konstrukcje budowlane.

Zobacz więcej: Budownictwo na UPWr.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu