Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

W Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – jedyne takie centrum badawcze w Polsce!

W Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – jedyne takie centrum badawcze w Polsce!25 sierpnia 2022 roku w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, połączone z symbolicznym wbiciem łopaty pod jego budowę. Centrum powstanie przy ulicy Cementowej w Krakowie.

List intencyjny został podpisany przez Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Józefa Gawrona, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, dr. hab. inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Piotra Dardzińskiego, Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także rektorów krakowskich uczelni: dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK, Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz mł. bryg. mgr. inż. poż. Marka Chwałę, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W wydarzeniu wzięli także udział znamienici goście: Profesor Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej,  Profesor Kazimierz Furtak były rektor Politechniki Krakowskiej, Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego oraz eksperci i liderzy grup badawczych Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Głównym celem inwestycji jest utworzenie w Małopolsce ośrodka badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z budownictwem, szczególnie ważne dla polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej państwa.

Nieustannie szukamy synergii, która wpływa na rozwój Małopolski. Tak było podczas podpisania porozumienia z rektorami uczelni wyższych z Małopolski i w ślad za tym stworzenia Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Dziś po raz kolejny ją znajdujemy. Jestem przekonany, że ten dokument będzie fundamentem dla budowania silnej gospodarki naszego regionu. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wydarzenia i liczę na dobrą współpracę – mówił marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

Jak powiedział JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr. hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK: - Innowacje obejmujące nowe lub ulepszone materiały i wyroby oraz technologie ich wytwarzania zostają wprowadzane w budownictwie nie tylko dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia surowców, ale także z myślą o ochronie środowiska. Dlatego w coraz większym stopniu wprowadzane są materiały biodegradowalne w postaci drewna i włókien naturalnych, czy odpowiednio przetworzonych produktów ubocznych i odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Znajdujemy je w strukturze materiałów i wyrobów termoizolacyjnych oraz materiałów izolacyjnych akustycznie, ale nie tylko, gdzie stanowią tzw. naturalne substytuty składników materiałów budowlanych. Wszystkie materiały muszą spełnić restrykcyjne normy ognioodporności i m.in. dla tych potrzeb wykorzystywane będzie Centrum. W związku z wprowadzaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w pracach dotyczących nowych naturalnych substytutów materiałów budowlanych uczestniczą także pracownicy Uniwersytetu Rolniczego, głównie specjaliści z zakresu biotechnologii i chemii oraz rolnictwa, leśnictwa i inżynierii mechanicznej.

Inwestycja zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku. Nowopowstałe Centrum umożliwi realizację projektów badawczych dotyczących kluczowej tematyki zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w tym m.in. budownictwa modułowego, które jest jednym z programów Łukasiewicza, czyli obszarem badawczym wokół, którego skupiają się  obecnie finansowane przez Sieć projekty badawczo – rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacji, realizowane na potrzeby polskich przedsiębiorców.

Jestem przekonany, że działalność Centrum przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie. Dziś pokazujemy, że możemy więcej, chcemy być Liderem na rynku i dostarczać dla przemysłu kompleksowe oraz najnowocześniejsze usługi. Obszar badawczy nowopowstającego Centrum umożliwi rozwój technologii materiałów budowlanych stosowanych w szeroko pojętym budownictwie, w tym również budownictwie modułowym, które jest jednym z programów badawczych Łukasiewicza – mówił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Centrum powstaje w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, który jest liderem Centrum Kompetencji Budownictwo w Sieci Badawczej Łukasiewicz.  W ramach działań inwestycyjnych rozpoczęto budowę hali do badań materiałowych obejmującą strefę badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych, a także budowę instalacji oczyszczania produktów spalania powstających podczas badań realizowanych w hali. Uzupełniona zostanie także posiadana infrastruktura do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych o budowę stanowiska do badań pochłaniania dźwięku.

Wierzę, że nowopowstałe Centrum Badawcze stanie się wizytówką Małopolski, która już jest jednym z ważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Jego działalność będzie się skupiać na najważniejszych wyzwaniach dla budownictwa pod kątem wdrażania innowacyjnych technologii i ochrony środowiska w myśl zrównoważonej gospodarki. Naszym celem jest przede wszystkim zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstw, również dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych projektów i partnerów gospodarczych. Inwestycja to jest  znaczącym dla nas wszystkich przedsięwzięciem, służącym rozwojowi Łukasiewicza, rozwojowi nauki i gospodarki, a także inicjatywą, która będzie transferować naukę i technologie do biznesu oraz sprzyjać rozwojowi polskich przedsiębiorców. Będzie również zapleczem dla dydaktyki i edukacji.  Dzisiaj wspólnie z najlepszymi krakowskimi uczelniami  rozpoczynamy nowy wymiar nauki i biznesu – mówił Paweł Pichniarczyk dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie w odniesieniu do badań ogniowych i akustycznych, co wpłynie na zwiększenie innowacyjnych wdrożeń przemysłowych, konkurencyjności i współpracy na linii przemysł-nauka. Planuje się aby Centrum było także miejscem współpracy dydaktycznej oraz miejscem gdzie kadra naukowa, będzie miała możliwość realizacji  badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Centrum będzie także zapleczem dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

To wydarzenie było również okazją do przedstawienia potencjału badawczego i możliwości rozwoju współpracy Biznesu z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest wiodącą jednostką naukową Sieci Badawczej Łukasiewicz w dziedzinie materiałów budowlanych. Jej wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrożeń przemysłowych procentuje postrzeganiem Instytutu jako wiarygodnego, rzetelnego partnera biznesowego. Za sprawą wysoko wykwalifikowanej kadry naukowców, specjalistów i inżynierów jest twórcą wielu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zostały opatentowane i wdrożone w przemyśle, w takich dziedzinach jak materiały budowlane, ceramika, szkło, materiały ogniotrwałe i ochrona środowiska. Jest właścicielem wielu prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii między innymi jako Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny Technicznej, jednocześnie posiada certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji AB 054 i AC 086. Instytut posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, których wyniki wdrażane są w przemyśle. Jednocześnie Instytut prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi, np.: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Lubelską, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Polską Akademią Nauk. Współpraca obejmuje prace naukowe i projekty badawcze oraz kształcenie kadry naukowej, w tym prowadzenie doktoratów wdrożeniowych i praktyk studenckich.


Data publikacji: 26.08.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków