Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)Progi Punktowe - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia, specjalność: filologia angielska 82
Kryminologia 65
Prawo 56
Bezpieczeństwo i prawo 52
Filologia angielska z językiem niemieckim 51
Administracja 48
Ekonomia 48
Język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy 45
Kognitywistka i komunikacja 38
Filologia, specjalność: filologia rosyjska 38
Fizyka, specjalność: fizyka ogólna 36
Socjologia 34
Historia 34
Matematyka 34
Pedagogika specjalna 31
Zarządzanie 31
Filologia, specjalność: filologia francuska 30
Filologia, specjalność: filologia polska 30
Chemia 29
Praca socjalna 29
Pedagogika resocjalizacyjna 29
Kulturoznawstwo 28
Biologia 25
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 24
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 24
Stosunki międzynarodowe 23
Informatyka 21
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 20
Filologia, specjalność: filologia rosyjska komunikacja w sferze biznesu 17
Mikrobiologia 10

Progi punktowe na UWB - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?Aby podjąć studia na Uniwersytecie w Białymstoku kandydaci muszą przejść rekrutację. Pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty podczas naboru przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym, z przedmiotów takich jak: historia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, filozofia czy inne języki obce.

Aby obliczyć punkty rekrutacyjne uwzględnia się poziom przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisane im wagi.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?Jeśli otrzymałeś mało satysfakcjonujący wynik z matury, również możesz spróbować aplikować na wymarzony kierunek.

Aby uzyskać dodatkowe punkty, warto brać udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Wówczas laureat bądź finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Warunkiem jest przystąpienie do matury i uzyskanie wymaganej do zdania ilości punktów z pozostałych przedmiotów obowiązkowych.

Dodatkowe punkty można również uzyskać za osiągnięcia sportowe.

Kiedy Uniwersytet w Białymstoku podaje informację o progach punktowych?Aby rozpocząć studia na Uniwersytecie w Białymstoku należy uzyskać jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminu maturalnego. Uczelnia, jak wiele innych w Polsce, tworzy listy rankingowe, a progi punktowe uzależnia od średniego wyniku polskich uczniów.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku.

Uniwersytet w Białymstoku nie upublicznia progów punktowych na studia. Szczegółowe informacje na temat przebiegu oraz zasad rekrutacji, w tym również o progach punktowych, można uzyskać, kontaktując się z Działem rekrutacji.

Zobacz więcej: Informacje o rekrutacji na UwB.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie w Białymstoku 2023

 

1. Filologia, specjalność: filologia angielska – minimalny próg: 82 punktyForma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia)

Studia pozwalają posiąść podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1.

Po ukończeniu studiów można uzyskać zatrudnienie w: szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej czy środkach masowego przekazu.

Zobacz więcej: Filologia angielska na UWB.

2. Kryminologia – minimalny próg: 65 punktówForma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Kształcenie na kierunku Kryminologii wpisuje się w zakres dziedziny nauk społecznych. Absolwent tego kierunku studiów będzie posiadał wiedzę m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawisku społecznym, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, instytucjach kontroli państwowej i mechanizmach kontroli społecznej.

W przyszłości będzie mógł podjąć pracę w: policji, służbie więziennej czy administracji publicznej. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Kryminologia mogą wybrać jedną z 2 specjalizacji: Przestępczość i patologie społeczne oraz Kryminalistyczna.

Zobacz więcej: Kryminologia na UWB.

3. Prawo - minimalny próg: 56 punktówForma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Absolwent posiada wiedzę o charakterze, zasadach, instytucjach i źródłach dogmatycznych działów prawa uzupełnioną o wiedzę z zakresu innych wybranych nauk społecznych, humanistycznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Dysponuje również umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających dysponowania wiedzą prawniczą.

Absolwent przygotowany jest zarówno do podjęcia studiów w szkole doktorskiej, jak również wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Zobacz więcej: Prawo na UWB.

4. Bezpieczeństwo i prawo - minimalny próg: 52 punktówForma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu nauk społecznych. Absolwenci potrafią analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Kończąc ten kierunek można starać się o pracę w: administracji publicznej, organach bezpieczeństwa oraz zespołach reagowania kryzysowego. Studenci mają do wyboru 2 specjalizacje: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo i prawo na UWB.

5. Filologia angielska z językiem niemieckim - minimalny próg: 51 punktówForma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia pozwalają zdobyć wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze oraz historii krajów języka głównego, czyli języka angielskiego, a także języka drugiego (niemieckiego) w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej.

W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego (języka niemieckiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).

Zobacz więcej: Filologia angielska z językiem niemieckim na UWB.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Białymstoku