Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Europeistyka - Lista 22 uczelnie w Polsce


Europeistyka

Interdyscyplinarny i ciekawy program studiów, możliwość praktyk oraz staży w strukturach Unii Europejskiej – europeistyka przygotowuje do interesującej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Kogo? – Otwarte na świat, zainteresowane europejską polityką, gospodarką i kulturą osoby.

Europeistyka, jako kierunek, wzięła swój początek w dziedzinie nazwanej „studia europejskie” (ang. European Studies), która ex cathedra pojawiła się jako odpowiedź na potrzeby rynku. Nowo powstające, prężnie rozwijające się struktury europejskie potrzebowały bowiem wykwalifikowanych specjalistów – reprezentantów kadry zarządzającej i administracyjnej. Europeistyka, oprócz tego, że jest kierunkiem nowoczesnym, jest równocześnie kierunkiem interdyscyplinarnym, a przez to jednocześnie wymagającym szerokich horyzontów i ciekawym. W Polsce, w kraju najpierw kandydującym, a teraz członkowskim Unii Europejskiej, europeistyka szybko stała się popularnym kierunkiem.
Europeistyka


Czy to studia dla mnie?


Czy jednak każdy przejawia predyspozycje do studiów na tym kierunku? Student europeistyki powinien wykazywać żywe zainteresowanie życiem społecznym, politycznym i kulturowym Europy (nie tylko państw Unii Europejskiej, ale też państw znajdujących się poza jej terytorium, szczególnie kandydujących), a także procesami integracyjnymi w ramach tej rozbudowanej i ciągle rozbudowującej się organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Nie bez znaczenia okaże się także otwartość na inne kultury oraz znajomość języków obcych (co najmniej dwóch języków urzędowych, najlepiej – oprócz angielskiego – francuskiego lub niemieckiego).

Organizacja studiów, specjalizacje


Europeistykę można studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo); na studiach I i II stopnia; na uczelniach państwowych i prywatnych. Studenci tego kierunku mają do wyboru – najczęściej już po I roku studiów – wiele interesujących specjalności, między innymi:

- polityka i instytucje UE;
- społeczeństwo i kultura UE;
- administracja europejska;
- projekty i fundusze europejskie;
- dyplomacja i negocjacje międzynarodowe;
- media i komunikowanie społeczne w UE;
- marketing terytorialny;
- ekologia i ochrona środowiska w Europie;
- federalizm i polityka regionalna;
- integracja gospodarcza;
- sektor publiczny w Europie.

Program studiów, praktyki


Program studiów na kierunku europeistyka obejmuje między innymi przedmioty podstawowe (m.in. społeczeństwo i kultura Europy, nauka o polityce, prawo europejskie, ekonomia); przedmioty pomocnicze (m.in. filozofia, socjologia, administracja, geografia polityczna i gospodarcza Europy, problematyka narodowościowa w Europie, statystyka i demografia, gospodarka światowa, historia myśli politycznej, system polityczny RP, partie i systemy partyjne); przedmioty kierunkowe (m.in. historia społeczna Europy, systemy polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza w Europie, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe) oraz przedmioty fakultatywne.

Szczególnie ciekawym doświadczeniem dla studenta lub absolwenta europeistyki może być staż lub praktyki w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli, Luxemburgu lub Strasburgu. Możliwość praktyk i płatnych staży daje bowiem Komisja Europejska i Parlament Europejski. Ale to nie wszystko – praktykantów przyjmuje także Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Perspektywy zatrudnienia


Absolwent europeistyki może podjąć zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy (pod warunkiem, że posługuje się biegle dwoma językami). W kraju znajdzie pracę między innymi w instytucjach i organizacjach gospodarczych i publicznych oraz na stanowiskach związanych z współpracą europejską, a także w stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach zajmujących się integracją europejską. Wielu absolwentów europeistyki zajmuje się także pozyskiwaniem środków unijnych i pisaniem projektów.

Są też i tacy absolwenci, którzy decydują się na wyjazd za granicę i na pracę jako polscy przedstawiciele w komórkach administracyjnych UE lub jako dyplomaci. Ogólnie rzecz biorąc, europeistyka przygotowuje do pracy w instytucjach rządowych, urzędach, organizacjach kulturalnych oraz społecznych, a także w mediach.

Rekrutacja


Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rekrutacja na europeistykę przebiega w oparciu o listę rankingową. Podstawą utworzenia tej listy są wyniki z dwóch przedmiotów. Pierwszym z nich może być język polski lub matematyka, drugim – geografia, historia, WOS lub język obcy nowożytny. Na Uniwersytecie Warszawskim brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego (do wyboru: historia, geografia, wos, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny, informatyka). Uniwersytet Adama Mickiewicza w Toruniu rekrutuje z kolei na podstawie wyników z trzech przedmiotów – języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego lub francuskiego.
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Europeistyka

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska (PG) 1 900
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1700 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2040 zł /Semestr
Uniwersytet Wrocławski (UWR) od 3 200 zł / rok
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej (WSSMiKS) 285 zł 285 zł