Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie


Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie


1) 11,95 kandydata na jedno miejsce, Kierunek: Lekarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

zdjecieKierunek Lekarski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wykładany jest w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (płatnej), w formie jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa 6 lat. Kończąc studia absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Nauka na kierunku lekarskim, obejmuje zarówno teoretyczną wiedzę z dyscyplin nauk medycznych jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu. Studenci uczą się procedur diagnostycznych, sposobu pracy z pacjentem, podejmowania szybkich decyzji, a także etycznych, prawnych i moralnych aspektów pracy lekarza. Przyszli medycy odbywają liczne praktyki na oddziałach szpitalnych i klinikach, gdzie uczą się prawdziwej specyfiki zawodu podczas zabiegów, operacji i pracy z pacjentem na oddziałach chirurgicznych, pediatrii czy oddziałach psychiatrycznych. Po uzyskaniu dyplomu, absolwenci zdają egzamin państwowy – Lekarski Egzamin Państwowy, pozwalający na dalszą naukę specjalizacyjną w kilkudziesięciu dostępnych specjalizacjach takich jak ortopedia, kardiochirurgia czy okulistyka i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Wybierając formę studiów niestacjonarnych, trzeba pokryć koszty czesnego w wysokości 24500zł za semestr.

2) 5,54 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowatorski kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia, nauka na tym kierunku realizowana jest podczas studiów dziennych (stacjonarnych), studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dwuletnie studia magisterskie II-ego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym.. Nowatorski kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, pozwala w trakcie studiów poznać anatomię i fizjologię człowieka i zwierząt wykorzystywanych w terapii uzupełniającej, zgłębić wiedzę na temat chowu i hodowli zwierząt oraz ich najczęstsze choroby, nauczą się zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi, diagnozowania zaburzeń rozwojowych, będą potrafili opracować plan terapeutyczny i wprowadzić go w życie podczas pracy z pacjentem. W programie nauczania pojawiają się przedmioty weterynaryjne, społeczne, psychologiczne, medyczne i nauk o zdrowiu. Dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy i nabytym kompetencjom, absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, na oddziałach terapeutycznych czy ośrodkach edukacyjno-rekreacyjnych, ogrodach zoologicznych i jako trenerzy i opiekunowie zwierząt wykorzystywanych w terapii.

3) 4,47 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Weterynaria - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej (dziennej), na których nauka trwa 5,5 roku (11 semestrów). Studenci w trakcie nauki zgłębiają przedmioty ogólno naukowe, zgłębiają nauki biologiczne i medyczne oraz kierunkowe przedmioty weterynaryjne pozwalające poznać anatomię i fizjologię zwierząt, farmację weterynaryjną czy weterynarie sądową. Studenci odbywają również praktyki kliniczne, podczas których poznają specyfikę pracy weterynarza, ucząc się podstaw diagnostyki i przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych, odbywają też praktyki hodowlane i sanitarne. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę na temat hodowli i chowu zwierząt, potrafią rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, znają zasady nadzoru sanitarnego podczas produkcji żywności czy problematykę związaną z ochroną zdrowia publicznego. Studenci decydujący się na konkretną ścieżkę kariery zawodowej, wybierają specjalizacje takie jak choroby zwierząt futerkowych, choroby psów i kotów, weterynaryjną diagnostykę laboratoryjną, radiologię weterynaryjną czy inną z 17 dostępnych specjalizacji weterynaryjnych. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują zatrudnienie w szpitalach i lecznicach dla zwierząt lub otwierają prywatne kliniki weterynaryjne. Opłatna forma studiów, to obecnie koszt w wysokości 17290zł/semestr.

4) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 4,3 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim to studia dwustopniowe, w których skład wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są dwie specjalizacje: nowe media oraz dokumentalistyka medialna. Studia drugiego stopnia pozwalają na wybór specjalizacji: komunikacja wizerunkowa oraz dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, która jest bezpłatna. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu różnych działów dziennikarstwa, funkcjonowania nowych mediów, kreowania wizerunku, public relations, komunikacji marketingowej, a także podstawową wiedzę psychologiczną, socjologiczną czy z zakresu politologii. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, zarówno wykładowców akademickich, jak i dziennikarzy praktyków. Dużym atutem są nowocześnie wyposażone pracownie multimedialne, a także możliwość odbywania praktyk studenckich w największych mediach w regionie.

5) Mikrobiologia – 3,58 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to trzyletnie studia licencjackie realizowane na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Studia trwają 6 semestrów, w trakcie których studenci poznają najpierw podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych, a następnie bardziej szczegółowe zagadnienia. W programie kształcenia są takie przedmioty, jak taksonomia, fizjologia, morfologia, zajęcia z technik badawczych i diagnostycznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci uczą się obsługi mikroskopów i zaawansowanej aparatury laboratoryjnej. Kształcenie łączy w sobie rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość zatrudnienia w laboratoriach badawczych, służbach medycznych i weterynaryjnych, przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Jest również możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym wydziale na studiach drugiego stopnia na pokrewnych kierunkach

Pełny ranking najpopularniejszych kierunków w Olsztynie zobacz tutaj.

Data publikacji: 03.12.2021