ARCHI:KULTURA
Badania i analiza architektury historycznej
BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
CSR Management
Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
Doradztwo zawodowe
Ekspertyza wypadku drogowego
Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Inżynieria ruchu drogowego
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji
Logistyka i transport drogowy
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
Planowanie przestrzenne
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)
Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
Przygotowanie Pedagogiczne
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych
Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
Systemy sieciowe i bazodanowe
Współrzędnościowa technika pomiarowa
Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie
Zaawansowane zagadnienia BIM w architekturze i budownictwie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami
Zarządzanie energią
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
Zieleń w układach historycznych
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Krakowie