Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu (Niepubliczna)

Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 9

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu jest niepaństwową uczelnią, która rozpoczęła działalność na rynku edukacyjnym w 2007 roku. EUST prowadzi kształcenie na kierunkach: Psychologia i Prawo (jednolite magisterskie) oraz Zdrowie Publiczne (studia I stopnia oraz II stopnia). Do wyboru zainteresowanych pozostaje także szereg specjalistycznych kierunków studiów podyplomowych. 

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną bazę edukacyjną, w tym nowoczesne laboratoria do zajęć: z anatomii i fizjologii, chemii budowlane, biochemii oraz gabinet kosmetyczny i masażu. Studenci EUST mają do dyspozycji również możliwość zapisania się do międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus+ czy koła naukowego o tematyce zdrowotnej.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Radom

Wyższa Szkoła Biznesu w RadomiuWyższa Szkoła Biznesu została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 roku, a 18 sierpnia 1998 r. została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni. Władze uczelni wypełniają powierzone im funkcje, a tym samym dbają o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, a w tym dalsze rozwijanie kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozbudowę bazy materialnej. Uczelnia kształci studentów na wyższych na studiach podyplomowych, studiach zawodowych oraz na różnego rodzaju kursach. Kadrę naukową Uniwersytetu stanowią pracownicy m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL. Uczelnia organizuje konferencje naukowe, podejmuje inicjatywy na rzecz regionu i prowadzi działalność wydawniczą. Uniwersytet oferuje model edukacji, który jest wzbogacony działalnością formacyjną oraz gwarantuje nie tylko uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy, lecz również rozwoju osobowości. WSB została ukształtowana na bazie doświadczeń edukacyjnych Patrona uczelni, a tym samym kreująca ludzi stosujących w życiu wartości chrześcijańskie. Szkoła nastawiona jest na praktyczne przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie m.in., poprzez praktyki studenckie, szkolenia, warsztaty oraz wiele różnorodnych form pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna została utworzona na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 sierpnia 2007 roku, a kilka dni później została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych. Założycielem oraz rektorem uczelni jest dr Maria Pierzchalska. Uczelni realizuje misję oraz rozpoczyna działalność naukowo-dydaktyczną, a tym samym odwołuje się do wizji szkolnictwa wyższego, które jest realizowane w duchu europejskiej myśli uniwersyteckiej. Główną misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest zdobycie nowoczesnego wykształcenia poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych, technicznych i medycznych, a tym samym umożliwiających elastyczne i efektywne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej, a w szczególności na rynku europejskim. Zadaniem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie kulturowe, naukowe, ale też w ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej. Uczelnia stawia na kształcenie praktyczne, a szczególny nacisk kładzie na bardzo istotny aspekt jaką jest lokalność. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony ŚrodowiskaPrywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska została założona w 1993 roku przez Krzysztofa Ostrowskiego i Zofię Czempińską-Świtalską. Program kształcenia obejmuje pierwszy stopień (absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera) oraz drugi stopień (studia magisterskie). Ponadto prowadzone są studia podyplomowe. Językiem wykładowym jest język polski, lecz wykłady na niektórych kierunkach są prowadzone w języku angielskim. Uczelnia posiada również 3 własne budynki na terenie Radomia, ośrodek dydaktyczno-rekreacyjny w Zakopanem, stację pomiarowo-badawczą w Gzówce oraz dom studenta w Jedlni Letnisko. PWSOS kilkakrotnie została uznana pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, posiada też certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska posiada stałe kontakty z uczelniami za granicą, m.in. z najstarszym na świecie Uniwersytetem w Bolonii, Państwowym Uniwersytetem w Tomsku oraz Uniwersytetem w Innsbrucku. Posiada również porozumienie z władzami Wiednia, gdzie odbywają się zajęcia szkoleniowe w terenowe dla studentów studiów magisterskich.Radomska Szkoła Wyższa
Radomska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczna, która została założona 4 sierpnia 1995 rokujako Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu. Na samym początku działania, uczelnia kształciła na jednym kierunku studiów – finanse i bankowość (Wydział Ekonomiczny). W roku akademickim 2005/2006 roku powołano Wydział Nauk o Zdrowiu, a w 2007 roku uczelnia przyjęła nazwę Radomska Szkoła Wyższa. Misja Radomskiej Szkoły Wyższej jest, kształcenie wysoko twórczych, przedsiębiorczych oraz wykwalifikowanych oraz kadr, które są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej, oraz upowszechnić nowoczesne metody gospodarowania i zarządzania, wzbogacić wiedzę z dziedziny ekonomii, nauk medycznych oraz nauk o finansach. Uczelni dba o wartości, jakie przekazują młodym ludziom, jak: szacunek dla wiedzy i umiejętności, dążenie do prawdy oraz rzetelność w ich upowszechnianiu. Radomska Szkoła Wyższa swoja działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy przekazanej studentom.Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w RadomiuWyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu została założona w 2002 roku, dzięki decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz wpisania do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych. Uczelnia ta jest najprawdopodobniej jedyna w kraju, która posiada zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na kształcenie w zakresie "bezpieczeństwa i higieny pracy" w postaci decyzji administracyjnej. Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje, które są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. Uczelnia bierze również udział w programie Socrates, w ramach którego otrzymała Kartę Erasmusa, umożliwiającą organizacje wymian wykładowców oraz studentów pomiędzy współpracującymi uczelniami w Europie oraz bierze udział w programie Leonardo da Vinci, który umożliwia organizacje międzynarodowych wymian oraz staży dla absolwentów, studentów i kadry.