Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Prawo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Zdrowie publiczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - EUST w Raodmiu


Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu jest uczelnią niepubliczną posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia licencjackich, II stopnia magisterskich, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na naukę języków obcych i współpracę z krajami z naszego regionu, zarówno z Unii Europejskiej, oraz Europy Środkowowschodniej.

Uczelnia, realizując nowoczesny program Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie ze standardami europejskimi. Ponadto realizując swoją działalność naukowo-dydaktyczną dąży do wychowania studentów zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy. Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: ”…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”– obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne wynikające z wartości europejskich. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia na zasadę subsydialności zgodnej z duchem europejskim.

Cele strategiczne uczelni obejmują:

 • poszerzanie oferty kształcenia i dostosowanie jej do zmieniających się warunków na konkurencyjnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku w jednoczącej się Europie;
 • zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej;
 • współpracę z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów;
 • wdrażanie zasady łączenia teorii z praktyką, poprzez praktyki zawodowe, konferencje i współpracę na poziomie państwowym i ponadpaństwowym;
 • zapewnienie mobilności studentów oraz kadry naukowej i administracyjnej w obrębie Unii Europejskiej jak i krajów- partnerów Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu;
 • rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej poprzez tworzenie laboratoriów warunkujących kształcenie i przeprowadzanie badań na wysokim poziomie;
 • umiędzynarodowienie uczelni, poprzez umiędzynaradawianie kadry, oraz otwarcia na studentów z zagranicy;
 • rozwój uczelni poprzez otwieranie nowych ośrodków dydaktycznych, współpracę biznes- nauka;
 • realizację projektów współfinasowanych z Unii Europejskiej, na rzecz środowiska lokalnego;
 • prowadzenie badań naukowych, będących motorem rozwoju środowiska lokalnego i wpisujących się w ogólnoświatowy nurt naukowy.

Relacje z otoczeniem:

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując przy tym szczególną wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne. EUST współpracuje z lokalnymi mediami, organizacjami społecznymi, władzami centralnymi i samorządowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Inicjatywy podejmowane przez EUST, które jednocześnie wpływają na kontakty z otoczeniem to przede wszystkim konferencje naukowe, wykłady otwarte i spotkania, na których poruszane są aktualne problemy z życia gospodarczego i społecznego. EUST prowadzi również we współpracy z licznymi partnerami szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Rekrutacja na EUST

Studia licencjackie, magisterskie oraz jednolite magisterskie

O przyjęcie na studia I stopnia licencjackie (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości (maturę). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie:

 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w Rektoracie,
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w Rektoracie.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjackich),
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w Rektoracie,
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w Rektoracie.

Wymagane dokumenty na studia jednolite magisterskie:

 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w Rektoracie,
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w Rektoracie.

 

Kontakt do uczelni

26-600 Radom

ul. Wodna 13/21

tel.:

+48 344 00 55,
784 910 547