Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

         

E-administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Filologia niemiecka

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Graphic design i technologie wizualne

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria Produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lekarski

Zobacz

         

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka praktyczna

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów

Zobacz

Zobacz

         

Public Relations i Reklama

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

         

Transport i Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu powstała w 1998 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Uczelnia, decyzją Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r., zmieniła nazwę na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia na trwałe wpisała się w region Sądecczyzny. Dotychczas studia pierwszego lub drugiego stopnia ukończyło ponad 22 tysiące osób. ANS oferuje także różne formy kształcenia ustawicznego: studia podyplomowe, kursy, szkolenia.

Obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu prowadzi studia stacjonarne oraz niestacjonarne na 6 wydziałach: Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, Wydziale Nauk Inżynieryjnych, Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie oraz Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

 

Priorytety Uczelni

Uczelnia konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej. Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk. Akademia Nauk Stosowanych realizuje z powodzeniem wiele projektów naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych, w tym także projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę, Uczelnia przywiązuje do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które we współczesnym świecie składają się na ogólny wizerunek pracownika i odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji prowadzonej przez pracodawców.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to Uczelnia, która posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz bogatą ofertę dydaktyczną. Różnorodność oferowanych kierunków kształcenia pozwala każdemu kandydatowi znaleźć kierunek studiów odpowiedni do swoich zainteresowań, pasji i talentów.

 

Koła naukowe

Koła naukowe działające przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, pozwalają studentom zgłębiać wiedzę studiowanego kierunku, brać udział w dyskusjach naukowych, dzielić się wiedzą z innymi studentami, korzystać z doświadczeń specjalistów i poszerzać horyzonty. Koła naukowe nie skupiają się jedynie na działalności związanej ze studiowanymi kierunkami, są okazją do ciekawego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie dotychczasowych pasji kulturalnych, artystycznych czy sportowych. Niektóre koła zostały powołane z inicjatywy wykładowców, którzy często obejmują pieczę nad ich działalnością, jednak wiele inicjatyw wychodzi bezpośrednio od studentów, którzy dzięki pomocy uczelni tworzą interesujące koła studenckie.

Jeżeli kilku studentów zgłasza się z inicjatywą utworzenia nowego koła, mogą liczyć na pomoc kierowników instytutów podczas tworzenia, rejestracji i całego okresu działalności koła. Wszelkich informacji pomocnych przy tworzeniu nowych inicjatyw udzielają członkowie działających już kół naukowych oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Każdy student może znaleźć miejsce gdzie może rozwijać swoje pasje, zgłębiać studiowane kierunki, rozwijać się kulturalnie, sportowo i artystycznie, lub tworzyć nowe obszary zainteresowań dla szerszej grupy entuzjastów danego tematu czy działalności zrzeszającej studentów.

 

Biuro karier

Przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, bardzo aktywnie działa powołane przez uczelnię Biuro karier, którego zadaniem jest pomoc zarówno studentom jak i absolwentom uczelni w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pośrednictwo i działalność doradczą związaną z rozpoczęciem kariery zawodowej. Biuro karier naszej uczelni pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aplikacji i udziela wszystkich porad związanych z rozpoczęciem samodzielnej kariery zawodowej, gromadząc również najciekawsze ofert z regionu, będąc w stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami pracodawców.

Z uczelnianego Biura karier chętnie korzystają również pracodawcy poszukujący pracowników o konkretnych predyspozycjach i kompetencjach wśród studentów i absolwentów uczelni.

 

Program Erasmus+

Głównymi założeniami programu Erasmus+ jest pomoc finansowa udzielana instytucjom i organizacjom, które prowadzą działalność edukacyjną i sportową dla młodzieży na terenie Europy. Polityka programu Erasmus+ zakłada zwiększenia szans na przyszłe zatrudnienie, umiędzynarodowienie systemów edukacyjnych i podnoszenie kompetencji językowych. Zarówno studenci jak i pracownicy naukowi Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studentów, okazji do odbycia ciekawych praktyk i staży zawodowych w krajach europejskich oraz studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Studenci studiów licencjackich oraz realizujący praktyki, mogą ubiegać się o maksymalnie 12 miesięczny okres pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+. Studentom studiów magisterskich przysługuje 24 miesięczny pobyt. Do tego okresu wliczane są wszystkie dotychczasowe wyjazdy realizowane w ramach programu, zgodnie z dewizą „Uczenie się przez całe życie”. W skład programu wchodzą również projekty LLP Erasmus – z uprawnieniami Karty Uczelni Erasmusa nadanej przez Komisję Europejską z możliwością ubiegania się o fundusze na konkretne działania oraz działający od 2014r. program Erasmus Mundus – „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus”.

Międzynarodowa działalność Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, pozwoliła nawiązać szereg kontaktów z prestiżowymi ośrodkami akademickimi z całego świata i zawarcie wielu umów dwustronnych o współpracy i wymianie doświadczeń. W programie biorą udział wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Turcja, Lichtenstein, Serbia, Norwegia, Islandia czy Macedonia.

Korzystając z programu Erasmus+, studenci mają okazję zapoznać się z kulturą i językiem innego kraju, w ramach toku studiów odbyć część nauki poza krajem, zapoznać się z europejskim rynkiem pracy i wymogami potencjalnych pracodawców.

 

Kontakt do uczelni

33-300 Nowy Sącz

ul. Staszica 1

tel.:

(18) 443 45 45,
547 56 02,
547 56 03