Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Olsztyn Studia podyplomowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

89 523-33-12, 89 523-33-60

fax.:

89 524-04-08

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Geodezja numeryczna
Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo
Filologia polska
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Informatyka dla Nauczycieli
Matematyka
Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Ekonomiczne skutki planowania miejscowego
Informatyka i statystyka w dydaktyce
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Nowoczesne metody zarządzania
Pedagogika kultury zdrowotnej
Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz ich rodzin
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
Audyt energetyczny budynków i instalacji
Eurokody w budownictwie
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cywilnym
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
Fizyka z astronomią
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej
Gospodarowanie na obszarach chronionych
Administracja
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Gospodarka komunalna
Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele
Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie
Pomoc publiczna i fundusze unijne
Prawo gospodarcze
Guwernantka – profesjonalna opieka i edukacja dziecka
Teologia
Wiedza religijna
Współczesne aspekty duszpasterstwa
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
Produkcja i marketing pasz przemysłowych
Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
Nauczanie chemii w gimnazjum
Ochrona przyrody zarządzanie obszarami Natura 2000
Geografia
Podstawy modelowania informacji geograficznej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Edytorstwo tekstów
Filozofia i etyka
Historia
Komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo
Regionalna turystyka historyczna
Diagnostyka w ochronie roślin
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Zaawansowane technologie informatyczne
Higiena pasz
Audyt i kontrola wewnętrzna
Finanse i bankowość
Marketingowe zarządzanie oświatą
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Marketingowe zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości
Menedżerskie studia podyplomowe
Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
Problematyki ubezpieczeń
Przedsiębiorczość i nowoczesne zarządzanie firmą
Rachunkowość
Rachunkowość dla nauczycieli
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Dla nauczycieli przysposobienia obronnego
Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa
Doradztwo zawodowe
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Kształcenie i higiena głosu
Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego
Logopedia
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Pośrednictwo pracy
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
Socjoterapia
Techniki kreatywne w nauczaniu
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wychowanie w szkole
Zintegrowana wczesna edukacja
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Kształcenie pedagogiczne
Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycznych
Szkolny doradca zawodowy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bezpieczeństwo ruchu drogowego-metody i środki
Eksploatacja dróg
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Energetyka i odnawialne źródła energii
Komputery i nanotechnologia
Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej
Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich
Polityka rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia”
Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka
Żywienie człowieka i dietetyka
Ichtiologia i akwakultura
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
Kuratela sądowa
Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość
Prawne aspekty inwestycji budowlanych
Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji
Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Prawo administracyjne i samorządowe
Prawo europejskie
Prawo finansów publicznych
Prawo podatkowe i skarbowość
Prawo pracy
Prawo zamówień publicznych
Samorząd terytorialny
Ubezpieczeń zdrowotnych
Zarządzanie jakością w administracji
Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

10-243 Olsztyn

ul. Bydgoska 33

ikonka telefon do uczelni
tel.:

89 526 04 00, 89 526 87 22, 89 526 69 86, 89 535 84 29, 89 535 84 29

fax.:

89 526 04 00

ikonka email do uczelni

www.osw.olsztyn.pl

email:

www.osw.olsztyn.pl