Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Administracja

Zobacz więcej

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem

Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo

Audyt energetyczny budynków i instalacji

Audyt i kontrola wewnętrzna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

Bezpieczeństwo ruchu drogowego-metody i środki

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

Diagnostyka w ochronie roślin

Zobacz więcej

Dla nauczycieli przysposobienia obronnego

Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe

Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edytorstwo tekstów

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

Cena za semestr od 2200zł

Ekonomiczne skutki planowania miejscowego

Eksploatacja dróg

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Emisja głosu i retoryka funkcyjna

Energetyka i odnawialne źródła energii

Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli

Eurokody w budownictwie

Filologia polska

Cena za semestr od 1800zł

Filozofia i etyka

Finanse i bankowość

Fizyka z astronomią

Geodezja numeryczna

Geografia

Gospodarka komunalna

Gospodarowanie na obszarach chronionych

Guwernantka – profesjonalna opieka i edukacja dziecka

Higiena pasz

Historia

Ichtiologia i akwakultura

Informatyka dla Nauczycieli

Informatyka i statystyka w dydaktyce

Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cywilnym

Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele

Komputery i nanotechnologia

Komunikacja międzykulturowa

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

Kształcenie i higiena głosu

Kształcenie pedagogiczne

Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycznych

Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista

Kulturoznawstwo

Zobacz więcej

Kuratela sądowa

Logopedia

Marketingowe zarządzanie oświatą

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Marketingowe zarządzanie sprzedażą

Matematyka

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe

Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Menedżer jakości

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Menedżerskie studia podyplomowe

Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej

Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS

Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej

Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Cena za semestr od 2025zł

Nauczanie chemii w gimnazjum

Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość

Nauczenie przyrody w szkole podstawowej

Nowoczesne metody zarządzania

Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie

Ochrona przyrody zarządzanie obszarami Natura 2000

Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej

Organizacja pomocy społecznej

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej

Pedagogika kultury zdrowotnej

Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz ich rodzin

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Podstawy modelowania informacji geograficznej

Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Polityka rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia”

Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość

Pomoc publiczna i fundusze unijne

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka

Prawne aspekty inwestycji budowlanych

Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji

Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

Prawo administracyjne i samorządowe

Prawo europejskie

Prawo finansów publicznych

Prawo gospodarcze

Prawo podatkowe i skarbowość

Prawo pracy

Prawo zamówień publicznych

Problematyki ubezpieczeń

Produkcja i marketing pasz przemysłowych

Cena za semestr od 1800zł

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Przedsiębiorczość i nowoczesne zarządzanie firmą

Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy

Psychoprofilaktyka życia rodzinnego

Rachunkowość

Rachunkowość dla nauczycieli

Rachunkowość przedsiębiorstw

Regionalna turystyka historyczna

Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny

Socjoterapia

Szkolny doradca zawodowy

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

Techniki kreatywne w nauczaniu

Teologia

Terapia pedagogiczna

Ubezpieczeń zdrowotnych

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

Wiedza religijna

Współczesne aspekty duszpasterstwa

Wycena nieruchomości

Cena za semestr od 1800zł

Wychowanie w szkole

Zaawansowane technologie informatyczne

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie funduszami unijnymi

Zarządzanie i marketing w oświacie

Zarządzanie jakością w administracji

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia

Zintegrowana wczesna edukacja

Żywienie człowieka i dietetyka

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniezostał powołany 1 września 1999 roku (Dz. U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Na uniwersytecie pracuje ponad 3300 osób, w tym ok. 2000 nauczycieli akademickich, z których 214 posiada tytuły profesora, a kolejnych 279 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się 33 tys. studentów, ok. 500 doktorantów i ok. 5 tys. osób na studiach podyplomowych.

Naszym studentom oferujemy możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia m.in. w naukach: humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, artystycznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych i matematycznych, a od roku akademickiego 2008/2009 także na kierunku lekarskim.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu proponuje kandydatom 53 kierunki kształcenia (w tym 3 makrokierunki), studia doktoranckie w 15 dyscyplinach naukowych oraz 130 form studiów podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych. Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna piłki siatkowej mężczyzn AZS UWM Olsztyn (wcześniej Mlekpol AZS Olsztyn) - to wielokrotni mistrzowie, wicemistrzowie i brązowi medaliści polskiej ekstraklasy. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale) w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w Kortowie - dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus uniwersytecki zarządzany przez Fundację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „ŻAK" ) zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

 

Władze uczelni

Rektor:

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prorektor ds. rozwoju uczelni:

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

Prorektor ds. kształcenia:

dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką:

dr hab. Władysław Kordan

Prorektor ds. kadr:

prof. dr hab. Rawa Tadeusz

Prorektor ds. studenckich:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

 

Rekrutacja

W sprawach rekrutacji należy zgłaszać się do:

Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 1a 10-719 Olsztyn

Tel.:

89 524 52 29,

89 524 51 51,

89 523 38 35,

89 523 43 35,

89 523 45 09

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

 

Kontakt

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 2

tel.:

89 523-33-12, 89 523-33-60