Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

PS Administracji

PS Administracji – kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publiczne

PS Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

PS Podatków i Prawa Podatkowego

PS Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

PS Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

PS Prawa Spółek

PS Prawa Ubezpieczeniowego

PS Prawa Unii Europejskiej

PS Prawa Własności Intelektualnej

PS Prawo Karne Gospodarcze dla Sędziów i Prokuratorów

PS Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

PS Rachunkowości i Rewizji Finansowej

PS Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

PS Zagadnień Legislacyjnych

PS Zamówień Publicznych

PS Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

PS Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej

SP Cyberbezpieczeństwo

SP Pomocy Humanitarnej

SP Prawa Pracy

SP „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Podyplomowe Studia Zamówień publicznych

Studia podyplomowe, dwusemestralne, realizowane w trakcie jednego roku w formie niestacjonarnej ze zjazdami sobotnio-niedzielnymi. Słuchacze studium otrzymują merytoryczną wiedzę na temat form wydatkowania środków publicznych. Nauka obejmuje między innymi elementy prawa administracyjnego i przepisów prawa Unii Europejskiej oraz w dużej mierze zajęcia praktyczne, gdzie z problematyką przedmiotu, słuchacze zapoznają się w kancelariach prawnych prowadzących sprawy związane z zamówieniami publicznymi oraz na seminariach prowadzonych przez specjalistów realizujących zadania związane z reprezentacją Urzędu Zamówień Publicznych. Nieustannie aktualizowany program nauczania, pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie teraźniejszych przepisów i regulacji unijnych w dziedzinie norm prawa finansowego czy aktualnych przepisów kodeksu cywilnego związanych z instytucją przetargu czy wykonywania i zawierania umów. Specjaliści ds. Zamówień Publicznych zatrudniani są na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i państwowej oraz w organizacjach pozarządowych, kontrolując efektywność wydatkowania środków publicznych.

 Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Studia podyplomowe, jednoroczne, prowadzone w formie niestacjonarnej z weekendowymi zjazdami realizowanymi w trakcie dwóch semestrów. Nauka pozwala zaznajomić się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi spółek prawa handlowego i podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw. Słuchacze poznają Kodeks spółek handlowych z najnowszymi nowelizacjami, przepisy prawa upadłościowego, prawo pracy czy aspekty związane z rachunkowością i podatkami w spółce. Absolwenci posiadają szerokie kompetencje w dziedzinie znajomości przepisów i podstaw prawnych spółek handlowych, prawa pracy, odpowiedzialności cywilno-prawnej członków zarządu czy w dziedzinie pozyskiwania kapitału w spółkach publicznych oraz umiejętność elektronicznego sposobu rejestracji spółek, składania oświadczeń i wykonywania czynności prawnych. Absolwent studium podyplomowego może być cennym wsparciem w zarządach wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego, zasiadać w radach nadzorczych czy pełnią funkcje doradcze dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Studia podyplomowe pomocy humanitarnej

Nauka dwusemestralna na studiach podyplomowych, prowadzona jest w formie niestacjonarnej (zaocznej), realizowanej w trakcie jednego roku. Zgłębiając problematykę pomocy humanitarnej, słuchacze studium zdobywają wiedzę na temat sytuacji kryzysowych, w których udzielana jest pomoc humanitarna, genezy konfliktów zbrojnych i ich specyfikę, zostają wprowadzeni w tematykę prawa międzynarodowego, prawa uchodźców, prawa człowieka. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat ochrony ludności cywilnej, zarządzania tymczasowymi obozami dla uchodźców, logistyki związanej z zaopatrzeniem, podstaw prowadzenia negocjacji i etyki. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w terenie związanej z organizacja i udzielaniem pomocy humanitarnej, znają uwarunkowania prawne i polityczne pracy humanitarnej, dzięki czemu mogą wspomagać swoją pracą jednostki administracji państwowej, podejmować zatrudnienie w międzynarodowych organizacjach humanitarnych oraz organizacja pozarządowych związanych z pomocą humanitarną i prawami człowieka.

 

Kontakt do uczelni

00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45