Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"
Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości
Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją
Studia podyplomowe w zakresie etnologii
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych
Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Gender
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

O Uczelni

obrazek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

UMK w liczbach:

STUDENCI
prawie 27 tysięcy studentów (w tym ponad 22 tysiące na studiach stacjonarnych);
ponad 9 tysięcy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w tym ponad 8 tysięcy na studia stacjonarne); ponad 900 doktorantów (na UMK w Toruniu i w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy);
269 studentów obcokrajowców (w tym 177 w Collegium Medicum);
303 osoby zakwalifikowane (w tym 29 z Collegium Medicum oraz 274 z kampusu toruńskiego) na wyjazdy na studia na uczelniach zagranicznych oraz 53 osoby zakwalifikowane (w tym: 9 osób z Collegium Medicum oraz 44 z kampusu toruńskiego) na praktyki zagraniczne (w ramach programu Erasmus+)
28 z ww. praktyk zagranicznych to praktyki absolwenckie;
983 osoby na studiach podyplomowych.

PRACOWNICY
4 190 wszystkich pracowników (z tego w Collegium Medicum – 1 318 osób);
2 166 nauczycieli akademickich (z tego Collegium Medicum – 752);
707 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 132);
1 059 doktorów (z tego w Collegium Medicum - 402);
583 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum - 216).

KSZTAŁCENIE
17 wydziałów;
92 kierunki studiów;
7 nowych kierunków studiów: sztuka mediów i edukacja wizualna (studia jednolite magisterskie); studia menedżersko-finansowe (I stopnia); filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I stopnia); chemia i technologia żywności (I stopnia); inżynieria biomedyczna I stopnia (Collegium Medicum) oraz doradztwo podatkowe (studia II stopnia) i pedagogika specjalna (studia II stopnia);
ponad 100 specjalności;
41 studiów podyplomowych;
17 kursów dokształcających;
4 Wydziały UMK w Toruniu (Biologii i Ochrony Środowiska, Filologiczny, Nauk Historycznych oraz Sztuk Pięknych) uzyskały akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
49 kierunków akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (więcej szczegółów);
21 rodzajów studiów doktoranckich.

 

Misja Uczelni

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:
-prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
-nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
-kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich. Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.

 

Studia podyplomowe

 

Życie Uczelni

Targi PROMOCJA EDUKACYJNA

Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA są cykliczną imprezą adresowaną do młodzieży szkół średnich, zwłaszcza do kandydatów na studia. Celem organizowanych na UMK Targów jest zaprezentowanie pełnej oferty dydaktycznej toruńskiej uczelni oraz innych szkół wyższych, zasad naboru na poszczególne kierunki studiów oraz form promocji zawodowej absolwentów. Corocznie Targi odwiedza ok. 20 tys. osób z całej Polski północnej.
Wiecej o tegorocznych targach.

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, budynek rektoratu, pokój: 408, 409 (IV piętro)
numer telefonu: 56 611-45-15, 42-36
fax 56 611 4821
e-mail: rekrutacja@umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
(rozpocznie pracę 2 lutego)

adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, budynek rektoratu, pokój 306 (III piętro)
numer telefonu: 56 611 4691
fax 56 611 4821
e-mail: rekrutacja@umk.pl