Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

Zobacz

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz

Edukacja integracyjna i włączająca

Zobacz

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów

Zobacz

Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie

Zobacz

Socjoterapia

Zobacz

Studium coachingu

Zobacz

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego

Zobacz

Terapia pedagogiczna

Zobacz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

Zobacz

Zarządzanie w systemie oświaty

Zobacz

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli

Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych

Zobacz

Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli

Zobacz

Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kursy na APS w Warszawie

 

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Zarządzanie w systemie oświaty – niestacjonarne studia podyplomowe, realizowane w trakcie 2 semestrów (1 rok). Nauka na kierunku pozwala zdobyć umiejętności i kompetencje w kierunku zarządzania placówkami oświatowymi, wykorzystywania w procesie zarządzania nowoczesnych narzędzi informatycznych, planowania rozwoju szkoły, uczestniczenia w procesie tworzenia programów edukacyjnych czy pozyskiwania finansowania z wykorzystaniem projektów Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada umiejętności kierownicze, potrafi promować rozwój kompetencji ucznia, potrafi zidentyfikować specjalne potrzeby edukacyjne, współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym, potrafi zachowywać poprawne relacje interpersonalne, umiejętnie wykorzystuje nowe technologie, posiada wiedzę na temat przepisów prawnych związanych z zarządzaniem szkołą i systemem oświaty. Doskonalenie menadżerskie pozwoli podjąć pracę na stanowiskach dyrektorskich w szkole, szczeblach kierowniczych w placówkach oświatowych i na decyzyjnych szczeblach administracji systemu oświaty.

2. Studium coachingu – dwusemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe. Słuchacze kierunku mogą poznać nowoczesne techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, zdobyć umiejętności interpersonalne, poznać współczesne mechanizmy przemian społecznych, kulturalnych i egzystencjalnych człowieka, umiejętnie wykorzystywać podstawy psychologii, filozofii, socjologii czy umiejętności pedagogiczne. Poznając naukowe podstawy coachingu i aspekty psychologiczne kontaktu z klientem, można w przyszłej pracy wprowadzać odpowiednie modele i techniki, mając do dyspozycji narzędzia używane przez coaching kariery, rozwoju osobistego czy menadżerski. Dzięki zdobytym kompetencjom, absolwenci kierunku mogą podjąć prace menadżera personalnego, trenera biznesu, zajmować kierownicze stanowiska w korporacjach i przedsiębiorstwach w działach zarządzających rozwojem personelu i kadrami czy wykorzystać zdobyte umiejętności prowadząc prywatną działalność gospodarczą związaną z coachingiem personalnym i coachingiem w biznesie.

3. Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji– podyplomowe studia niestacjonarne, nauka na kierunku trwa 1 rok i prowadzona jest trakcie 2 semestrów. Studia pomagają zgłębić naukowe podstawy i zastosowanie coachingu, zasad projektowania i tutoringu – systemu pracy nauczyciela z uczniem indywidualnym. Nauka pozwala poznać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane podczas relacji nauczyciela z uczniem lub grupą uczniów, wykorzystać różnorodne modele coachingu przy współpracy z grupą i pojedynczym uczniem, dostrzegać indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia planując jego rozwój, tworzenie autorskich planów motywacyjnych, poznać podstawy psychologiczne i socjologiczne wykorzystywane w coachingu i tutoringu, umiejętnie przygotowywać i wdrażać plany krótko i długoterminowej pracy z uczniem. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pomagają wzbogacić kompetencje społeczne w pracy nauczyciela-wychowawcy, podnieść kompetencje zawodowe cenione w placówkach edukacyjnych i jednostkach administracyjnych systemu oświaty.

 

Kontakt do uczelni

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69