Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Cena za semestr od 1850zł

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Cena za semestr od 1600zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

Cena za semestr od 2500zł

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie

Cena za semestr od 1500zł

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Cena za semestr od 2000zł

Edukacja integracyjna i włączająca

Cena za semestr od 1850zł

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Grafika Komputerowa i Multimedialna

Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)

Cena za semestr od 1700zł

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Cena za semestr od 1950zł

Logopedia

Cena za semestr od 2230zł

Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Cena za semestr od 1300zł

Mediacja sądowa i pozasądowa

Cena za semestr od 1850zł

Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Cena za semestr od 1450zł

Neuropsychologia kliniczna

Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami neopenologii

Plastyka w Szkole Podstawowej

Cena za semestr od 1730zł

Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa

Cena za semestr od 1800zł

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Cena za semestr od 2000zł

Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych

Cena za semestr od 2630zł

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Cena za semestr od 2460zł

Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych

Cena za semestr od 2460zł

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cena za semestr od 2400zł

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

Cena za semestr od 1650zł

Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących

Cena za semestr od 2600zł

Socjoterapia

Cena za semestr od 2300zł

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego

Cena za semestr od 1450zł

Studium coachingu

Cena za semestr od 2500zł

Surdopedagogika

Cena za semestr od 1650zł

Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori

Cena za semestr od 1950zł

Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Cena za semestr od 1850zł

Tyflopedagogika

Cena za semestr od 2000zł

Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Cena za semestr od 1500zł

Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem

Cena za semestr od 1950zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin

Cena za semestr od 1800zł

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Cena za semestr od 1700zł

Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach

Cena za semestr od 1800zł

Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna

Cena za semestr od 1680zł

Zarządzanie w systemie oświaty

Cena za semestr od 1500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Zarządzanie w systemie oświaty – niestacjonarne studia podyplomowe, realizowane w trakcie 2 semestrów (1 rok). Nauka na kierunku pozwala zdobyć umiejętności i kompetencje w kierunku zarządzania placówkami oświatowymi, wykorzystywania w procesie zarządzania nowoczesnych narzędzi informatycznych, planowania rozwoju szkoły, uczestniczenia w procesie tworzenia programów edukacyjnych czy pozyskiwania finansowania z wykorzystaniem projektów Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada umiejętności kierownicze, potrafi promować rozwój kompetencji ucznia, potrafi zidentyfikować specjalne potrzeby edukacyjne, współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym, potrafi zachowywać poprawne relacje interpersonalne, umiejętnie wykorzystuje nowe technologie, posiada wiedzę na temat przepisów prawnych związanych z zarządzaniem szkołą i systemem oświaty. Doskonalenie menadżerskie pozwoli podjąć pracę na stanowiskach dyrektorskich w szkole, szczeblach kierowniczych w placówkach oświatowych i na decyzyjnych szczeblach administracji systemu oświaty.

2. Studium coachingu – dwusemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe. Słuchacze kierunku mogą poznać nowoczesne techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, zdobyć umiejętności interpersonalne, poznać współczesne mechanizmy przemian społecznych, kulturalnych i egzystencjalnych człowieka, umiejętnie wykorzystywać podstawy psychologii, filozofii, socjologii czy umiejętności pedagogiczne. Poznając naukowe podstawy coachingu i aspekty psychologiczne kontaktu z klientem, można w przyszłej pracy wprowadzać odpowiednie modele i techniki, mając do dyspozycji narzędzia używane przez coaching kariery, rozwoju osobistego czy menadżerski. Dzięki zdobytym kompetencjom, absolwenci kierunku mogą podjąć prace menadżera personalnego, trenera biznesu, zajmować kierownicze stanowiska w korporacjach i przedsiębiorstwach w działach zarządzających rozwojem personelu i kadrami czy wykorzystać zdobyte umiejętności prowadząc prywatną działalność gospodarczą związaną z coachingiem personalnym i coachingiem w biznesie.

3. Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji– podyplomowe studia niestacjonarne, nauka na kierunku trwa 1 rok i prowadzona jest trakcie 2 semestrów. Studia pomagają zgłębić naukowe podstawy i zastosowanie coachingu, zasad projektowania i tutoringu – systemu pracy nauczyciela z uczniem indywidualnym. Nauka pozwala poznać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane podczas relacji nauczyciela z uczniem lub grupą uczniów, wykorzystać różnorodne modele coachingu przy współpracy z grupą i pojedynczym uczniem, dostrzegać indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia planując jego rozwój, tworzenie autorskich planów motywacyjnych, poznać podstawy psychologiczne i socjologiczne wykorzystywane w coachingu i tutoringu, umiejętnie przygotowywać i wdrażać plany krótko i długoterminowej pracy z uczniem. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pomagają wzbogacić kompetencje społeczne w pracy nauczyciela-wychowawcy, podnieść kompetencje zawodowe cenione w placówkach edukacyjnych i jednostkach administracyjnych systemu oświaty.

 

Kontakt

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69