Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 0zł od

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Wydział Leśny Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2400zł od od 2400zł

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Wydział Technologii Żywności Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest obecnie pierwszym i jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Uczelnia specjalizuje się w kształceniu ekspertów w dziedzinach takich jak: technika i inżynieria produkcji, biotechnologia, technologia żywności, geodezja, inżynieria środowiska, ekonomika, marketing oraz ochrona środowiska.

Siedem Wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR kształci aktualnie blisko 13 tysięcy studentów. Uniwersytet prowadzi studia I, II i III stopnia oraz jednolite magisterskie. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje 24 różnorodne kierunki, wzbogacone o 50 specjalności.

UR oferuje studia w zakresie: Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zarządzania, Ekonomii, Leśnictwa, Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym, Zootechniki, Rybactwa, Biologii, Inżynierii Środowiska, Geodezji i Kartografii, Gospodarki Przestrzennej, Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Architektury Krajobrazu, Biotechnologii, Ogrodnictwa, Techniki Rolniczej i Leśnej, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa, Dietetyki, Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz Weterynarii.

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie prowadzona jest na zasadzie konkursu świadectw. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Sztukę Ogrodową, Architekturę Krajobrazu objęci się dodatkowo egzaminem z rysunku odręcznego. Uczelnia umożliwia kształcenia na studiach doktoranckich w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Uzupełnienie oferty UR stanowi 31 kierunków na studiach podyplomowych.

Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego mają możliwość podjęcia zatrudnienia w: przedsiębiorstwach oraz instytucjach i organizacjach pracujących na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa. Ich miejscem pracy może być również administracja państwowa i samorządowa, przemysł rolno-spożywczy, handel, instytucje doradcze i konsultingowe, działy produkcji roślinnej, ochrony środowiska, biologii i ekonomiki rolnictwa, laboratoria, działy produkcji zwierzęcej, ogrodnictwo, melioracja i mechanizacja rolnictwa, biura projektowe oraz zajmujące się zagospodarowywaniem obiektów architektury krajobrazu oraz instytucje związane z przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie umożliwi strona internetowa uczelni: www.ur.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi elektroniczną rekrutację kandydatów na studia. Uproszczona procedura rekrutacyjna eliminuje konieczność dostarczenia w pierwszej fazie dokumentów w wersji papierowej. Wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas dokonywania wpisu na studia, zobowiązane są dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem internetu w specjalnym systemie ERK. Proces rejestracji obejmuje dwa główne etapy. Są to:

ETAP I – Dokonanie rejestracji elektronicznej w systemie

Rejestracja na wybrany kierunek studiów rozpoczyna się od założenia Indywidualnego Konta ERK Kandydata. Służy temu opcja "Załóż konto”. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się według wskazanych danych i postępowanie zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie. Poniżej przedstawione są kolejne czynności, jakich należy dokonać po zalogowaniu się na Indywidualnym Koncie ERK. Wszystkie zadania należy zrealizować w czasie trwania procesu rejestracyjnego na wybrany kierunek studiów.

- Sprawdzenie poprawności informacji zawartych w formularzu danych osobowych i ich ewentualne poprawienie lub uzupełnienie.
- Zatwierdzenie poprawnych danych osobowych.
- Wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji do formularza dotychczasowego wykształcenia – w przypadku dokonywania rejestracji na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia będą to dane o szkole średniej i maturze, zaś w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia wprowadzić należy dane o szkole średniej oraz wykształceniu wyższym.
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wszystkich wpisanych danych o dotychczasowym wykształceniu, a następnie ich zatwierdzenie.
- Odnalezienie w Elektronicznym Informatorze karty interesującego nas kierunku studiów i wybór opcji "Zarejestruj się".
- Uzupełnienie danych w formularzu karty rejestracji oraz ich zatwierdzenie.

ETAP II – Potwierdzenie rejestracji, dokonanie opłaty oraz przesłanie dokumentów

Wszystkie wymienione poniżej czynności kandydat musi wykonać w ustalonym terminie rejestracji na wybranym kierunku studiów. Ważność potwierdzenia rejestracji dokonywana jest na podstawie daty uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

- Odczytanie i zanotowania numeru indywidualnego konta bankowego oraz wpłacenie na nie opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez system. Z uwagi na szybszy przepływ informacji zaleca się uregulowanie wpłaty bezpośrednio przy pomocy przelewu bankowego. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem placówek pocztowych widoczne są w systemie ERK ze znacznym opóźnieniem.
- Regularne sprawdzanie informacji na indywidualnym koncie ERK w czasie oczekiwania na potwierdzenie rejestracji.
- Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona przez kilka kolejnych dni od terminowego wniesienia opłaty – skontaktowanie się z oddziałem jednostki prowadzącej nabór i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
- Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrany kierunek studiów należy pobrać i wydrukować podanie na studia, które wyświetli się w odpowiedniej karcie systemu ERK. Podpisane podanie oraz pozostałe wymagane dokumenty należy dostarczyć na uczelnię.

Rekrutację na kierunek WETERYNARIA prowadzi Uniwersytet Jagielloński

 

Kontakt

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

tel.:

12 662 48 60,
12 662 48 62