Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Radomiu


Najpopularniejsze kierunki studiów w Radomiu


1.Kierunek lekarski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Studia medyczne na kierunku lekarskim mają formę jednolitych studiów magisterskich z sześcioletnią nauką prowadzoną w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (z opłatą za czesne). Bardzo ciężkie i prestiżowe studia, w pierwszych latach uczące przedmiotów tzw. Przedklinicznych, których zadaniem jest przygotowanie studentów do kontaktu z rzeczywistym pacjentem. Od połowy studiów pojawia się coraz więcej zajęć praktycznych, na których studenci z bliska poznają specyfikę przyszłego zawodu, zbierając wywiad od pacjenta, diagnozując go, wykonując niezbędne zabiegi medyczne czy biorąc udział w operacjach. Kończąc studia, absolwenci odbywają staż podyplomowy i podchodzą do egzaminu państwowego, którego wynik umożliwia kontynuację nauki na ponad 70 specjalizacjach lekarskich, dlatego wielu absolwentów nie spoczywa na laurach wybierając jedną lub kilka specjalizacji takich jak okulistyka, pediatria, choroby wewnętrzne, kardiologia czy transplantologia. Studenci decydujący się na wybranie niestacjonarnej formy studiowania kierunku, opłacają czesne w wysokości 15000zł/semestr.

2. Ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Ekonomia to kierunek studiów I-ego licencjackich i II-ego stopnia magisterskich uzupełniających, na których nauka trwa odpowiednio 3 i 2 lata w zależności od stopnia studiów i prowadzona jest w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (studia płatne). Studenci w sposób praktyczny zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, problematyki prowadzenia działalności gospodarczych, praw rządzących rynkiem, zdobywają wiedzę makroekonomiczną i mikroekonomiczną, poznają narzędzia ekonomiczne i sposoby wykorzystania narzędzi informatycznych we współczesnej ekonomii. W toku studiów można wybrać specjalność rozwijającą zainteresowania związane z przyszłym zawodem, decydując się na biznes międzynarodowy, bankowość i finanse, podatki czy zagadnienia związane z analityką gospodarczą oraz ekonomią menadżerską. Studenci wybierający studia niestacjonarne, wnoszą opłatę za czesne w wysokości 1700zł/semestr na studiach licencjackich i 2000zł/semestr na studiach magisterskich.

3. Fizjoterapia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Fizjoterapia – kierunek jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich z nauką prowadzoną w trybie stacjonarnym – dziennym. Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzbogaconą o zagadnienia nauk społecznych i humanistycznych. Korzystając z nowoczesnych laboratoriów i pracowni poznają najnowsze techniki rehabilitacyjne, a podczas zajęć praktycznych uczą się przeprowadzania poprawnej diagnozy fizjoterapeutycznej i planowania zabiegów, nabywają umiejętności pielęgniarskie, uczą się obsługi sprzętu i urządzeń terapeutycznych, uczą się technik masażu, kinezyterapii, przeprowadzają terapię manualną i fizykoterapię. Zdobywając kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne, po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, absolwenci podchodzą do egzaminu państwowego i uzyskując prawo do wykonywania zawodu fizykoterapeuty mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, oddziałach rehabilitacyjnych lub prowadzić własną działalność oferującą usługi fizjoterapeutyczne.

Data publikacji: 17.09.2021