Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Administracja Zobacz wiecej

Grafika komputerowa

Cena za semestr od 2300zł

Informatyka Zobacz wiecej

Studia dla nauczycieli

Cena za semestr od od 1300zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2300zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia WIT

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania? Chcesz mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia przyniosą spodziewane korzyści?

We współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o. oraz ALTKOM Akademia przygotowujemy szereg akredytowanych szkoleń.


Zapraszamy do WIT Akademii.

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

 • Szkolenia certyfikowane:

 • zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30),
 • zarządzania programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP),
 • zarządzania ryzykiem (M_o_R),
 • zarządzania zmianami (Change Management)
 • zarządzania serwisem IT (ITIL)
 • testowania systemów informatycznych (ISTQB)
 • budowy architektury korporacyjnej (TOGAF)
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation
 • Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I (1Z0-80)
 • Querying Microsoft SQL Server (MS 20461)
 • Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410)

 • Szkolenia niecertyfikowane:

 • Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2
 • Enterprise Architect dla znających UML
 • Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika
 • Aplikacje internetowe w języku Java
 • Programowanie w języku Java
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Zaawansowane techniki programowania w języku C++
 • Programowanie wielowątkowe w języku C++
 • Oracle SQL - wprowadzenie 11g XE Wprowadzenie do Oracle SQL

 • Powyższe szkolenia realizowane będą na bardzo konkurencyjnych - w stosunku do cen rynkowych - warunkach.

   

  O Uczelni

  Uczelnie.pl

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

  Stale unowocześniamy programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania.

  Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

  Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

  Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

   

  Od Rektora

  Uczelnie.pl

  Szanowni Państwo,

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

  Chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem - co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana jako jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.

  Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.

  W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

  Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.

  Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania oferuje naukę zawodów przyszłości.

  Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.

  W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów - twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

  Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

  Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.

  prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
  Rektor

   

  Rekrutacja

  REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17 ROZPOCZNIE SIĘ 1 CZERWCA 2016 R.

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Jeśli jesteś zdecydowany na studia podyplomowe w WIT:

  1. Zarejestruj się on-line

  Po rejestracji on-line i wstępnej weryfikacji danych stworzymy dla Ciebie konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT (indywidualną nazwę użytkownika i hasło), pozwalające na zapisanie się na Twój kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
  W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji).

  Załóż konto w UBI: ubik.wit.edu.pl


  2. Wypełnij kwestionariusz osobowy w UBI

  Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz indywidualne konto do wpłat.


  3. Złóż lub prześlij wymagane dokumenty

  Dokumenty możesz przesłać w wersji elektronicznej za pomocą systemu UBI.
  Oryginały dokumentów do wglądu są nam potrzebne do potwierdzenia zgodności - możesz złożyć je osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
  W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez osoby trzecie niezbędne jest wydrukowanie i podpisanie kwestionariusza zgłoszeniowego – do pobrania w UBIK / Mój profil / Zgłoszenia [Pobierz kwestionariusz]. Po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać wyżej wymienione oryginały dokumentów.


  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcie o wymiarze 3,5 x 4,5 cm.

 • Dodatkowe dokumenty - wyłącznie dla kandydatów na studium „Grafika komputerowa” :
 • ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym
 • CV i list motywacyjny
 • portfolio w wersji elektronicznej (dla tych, którzy posiadają).
  Dodatkowe dokumenty należy przesłać na adres e-mail rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl.

 • Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan na podstawie kompletu złożonych dokumentów.

  Po otrzymaniu (drogą e-mailową) decyzji o przyjęciu na studia i informacji, że wybrana edycja studiów podyplomowych będzie uruchomiona należy wpłacić wpisowe zgodne z cennikiem oraz podpisać umowę, która jest gwarancją miejsca na wybranych studiach podyplomowych.

  ANKIETA do pobrania

  INFORMACJA:

 • telefonicznie: 22 3486-544
 • osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
 • e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

 • Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226; tel. 22 3486-544

   

  Baza dydaktyczno-naukowa

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Siedziba WIT mieści się w budynku Instytutu Badań Systemowych PAN przy ul. Newelskiej 6. W budynku znajduje się Rektorat, Dziekanaty, Kwestura, Biuro Rekrutacji, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP), Samorząd studentów, Biblioteka, Czytelnia komputerowa, Bufet, Ksero.


  WIT dysponuje aulą wykładową - w której może przebywać ok. 180 studentów, 4 salami audytoryjnymi mieszczącymi ok. 80 studentów każda, 11 salami ćwiczeniowymi mieszczącymi 24 studentów każda, 18 laboratoriami komputerowymi (w tym 4 laboratoriami grafiki komputerowej).


  WIT ma łącznie ponad 500 komputerów, w tym 387 przeznaczone wyłącznie do kształcenia studentów, 6 komputerów w czytelniach komputerowych oraz komputery przeznaczone do pracy w dziekanatach i innych komórkach organizacyjnych szkoły. Każde laboratorium jest podłączone do sieci WIT i za jej pośrednictwem do ogólnoświatowej sieci Internet. Łącza internetowe są realizowane wyłącznie za pomocą światłowodów. Od 2006 r. uczelnia dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. WIT ma 5 niezależnych łącz do Internetu, ich łączna przepustowość wynosi ponad 1000 Mb/s. Sieć jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB.

  Biblioteka

  Uczelnia posiada własną bibliotekę i czytelnię oraz czytelnię komputerową. Mieści się ona w budynku przy ulicy Newelskiej 6.

  Ponadto, w ramach porozumienia z Instytutem Badań Systemowych PAN, studenci WIT mogą korzystać z biblioteki Instytutu.

  Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje: zarządzanie i marketing, ekonomię, ekonometrię, analizę systemową, modelowanie matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologię i socjologię, bankowość i finanse, statystykę, informatykę i jej zastosowania. Zbiory obydwu bibliotek liczą łącznie ponad 47000 woluminów; w tym: 28700 książek, 8700 roczników czasopism.

  W bibliotece znajduje się także punkt sprzedaży, w którym można kupić książki publikowane przez uczelnię i inne wydawnictwa.

   

  Współpraca zagraniczna

  WIT współpracuje z uczelniami i instytutami zagranicznymi na bazie umów dwustronnych i w ramach programów Unii Europejskiej.

  Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.

 • Z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w roku 1987 został powołany Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

   

  Kierunki studiów WIT z certyfikatami

  16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.


  Certyfikatami „Studia z Przyszłością" Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością" otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

  Wśród wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością" kierunków WIT są:

  Wydział Informatycznych Technik Zarządzania, kierunek:

 • Informatyczne techniki zarządzania – studia I stopnia

 • Wydział Informatyki, kierunki:

 • Grafika – studia I stopnia
 • Informatyka – studia I stopnia

 • Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

   

  Kontakt

  01-447 Warszawa

  ul. Newelska 6

  tel.:

  22 348 65 44