Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - Warsaw Information Technology

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Akademia WIT

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania? Chcesz mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia przyniosą spodziewane korzyści?

We współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o. oraz ALTKOM Akademia przygotowujemy szereg akredytowanych szkoleń.


Zapraszamy do WIT Akademii.

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

 • Szkolenia certyfikowane:

 • zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30),
 • zarządzania programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP),
 • zarządzania ryzykiem (M_o_R),
 • zarządzania zmianami (Change Management)
 • zarządzania serwisem IT (ITIL)
 • testowania systemów informatycznych (ISTQB)
 • budowy architektury korporacyjnej (TOGAF)
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation
 • Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I (1Z0-80)
 • Querying Microsoft SQL Server (MS 20461)
 • Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410)

 • Szkolenia niecertyfikowane:

 • Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2
 • Enterprise Architect dla znających UML
 • Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika
 • Aplikacje internetowe w języku Java
 • Programowanie w języku Java
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Zaawansowane techniki programowania w języku C++
 • Programowanie wielowątkowe w języku C++
 • Oracle SQL - wprowadzenie 11g XE Wprowadzenie do Oracle SQL

 • Powyższe szkolenia realizowane będą na bardzo konkurencyjnych - w stosunku do cen rynkowych - warunkach.

   

  O Uczelni

  Uczelnie.pl

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

  Stale unowocześniamy programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania.

  Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

  Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

  Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

   

  Od Rektora

  Uczelnie.pl

  Szanowni Państwo,

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

  Chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem - co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana jako jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.

  Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.

  W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

  Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.

  Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania oferuje naukę zawodów przyszłości.

  Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.

  W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów - twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

  Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

  Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.

  prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
  Rektor

   

  Rekrutacja

  REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17 ROZPOCZNIE SIĘ 1 CZERWCA 2016 R.

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Jeśli jesteś zdecydowany na studia podyplomowe w WIT:

  1. Zarejestruj się on-line

  Po rejestracji on-line i wstępnej weryfikacji danych stworzymy dla Ciebie konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT (indywidualną nazwę użytkownika i hasło), pozwalające na zapisanie się na Twój kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
  W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji).

  Załóż konto w UBI: ubik.wit.edu.pl


  2. Wypełnij kwestionariusz osobowy w UBI

  Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz indywidualne konto do wpłat.


  3. Złóż lub prześlij wymagane dokumenty

  Dokumenty możesz przesłać w wersji elektronicznej za pomocą systemu UBI.
  Oryginały dokumentów do wglądu są nam potrzebne do potwierdzenia zgodności - możesz złożyć je osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
  W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez osoby trzecie niezbędne jest wydrukowanie i podpisanie kwestionariusza zgłoszeniowego – do pobrania w UBIK / Mój profil / Zgłoszenia [Pobierz kwestionariusz]. Po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać wyżej wymienione oryginały dokumentów.


  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcie o wymiarze 3,5 x 4,5 cm.

 • Dodatkowe dokumenty - wyłącznie dla kandydatów na studium „Grafika komputerowa” :
 • ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym
 • CV i list motywacyjny
 • portfolio w wersji elektronicznej (dla tych, którzy posiadają).
  Dodatkowe dokumenty należy przesłać na adres e-mail rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl.

 • Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan na podstawie kompletu złożonych dokumentów.

  Po otrzymaniu (drogą e-mailową) decyzji o przyjęciu na studia i informacji, że wybrana edycja studiów podyplomowych będzie uruchomiona należy wpłacić wpisowe zgodne z cennikiem oraz podpisać umowę, która jest gwarancją miejsca na wybranych studiach podyplomowych.

  ANKIETA do pobrania

  INFORMACJA:

 • telefonicznie: 22 3486-544
 • osobiście: w Biurze Rekrutacyjnym (Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226)
 • e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

 • Biuro rekrutacyjne, Warszawa, ul. Newelska 6, pok. 226; tel. 22 3486-544

   

  Baza dydaktyczno-naukowa

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Siedziba WIT mieści się w budynku Instytutu Badań Systemowych PAN przy ul. Newelskiej 6. W budynku znajduje się Rektorat, Dziekanaty, Kwestura, Biuro Rekrutacji, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP), Samorząd studentów, Biblioteka, Czytelnia komputerowa, Bufet, Ksero.


  WIT dysponuje aulą wykładową - w której może przebywać ok. 180 studentów, 4 salami audytoryjnymi mieszczącymi ok. 80 studentów każda, 11 salami ćwiczeniowymi mieszczącymi 24 studentów każda, 18 laboratoriami komputerowymi (w tym 4 laboratoriami grafiki komputerowej).


  WIT ma łącznie ponad 500 komputerów, w tym 387 przeznaczone wyłącznie do kształcenia studentów, 6 komputerów w czytelniach komputerowych oraz komputery przeznaczone do pracy w dziekanatach i innych komórkach organizacyjnych szkoły. Każde laboratorium jest podłączone do sieci WIT i za jej pośrednictwem do ogólnoświatowej sieci Internet. Łącza internetowe są realizowane wyłącznie za pomocą światłowodów. Od 2006 r. uczelnia dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. WIT ma 5 niezależnych łącz do Internetu, ich łączna przepustowość wynosi ponad 1000 Mb/s. Sieć jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB.

  Biblioteka

  Uczelnia posiada własną bibliotekę i czytelnię oraz czytelnię komputerową. Mieści się ona w budynku przy ulicy Newelskiej 6.

  Ponadto, w ramach porozumienia z Instytutem Badań Systemowych PAN, studenci WIT mogą korzystać z biblioteki Instytutu.

  Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje: zarządzanie i marketing, ekonomię, ekonometrię, analizę systemową, modelowanie matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologię i socjologię, bankowość i finanse, statystykę, informatykę i jej zastosowania. Zbiory obydwu bibliotek liczą łącznie ponad 47000 woluminów; w tym: 28700 książek, 8700 roczników czasopism.

  W bibliotece znajduje się także punkt sprzedaży, w którym można kupić książki publikowane przez uczelnię i inne wydawnictwa.

   

  Współpraca zagraniczna

  WIT współpracuje z uczelniami i instytutami zagranicznymi na bazie umów dwustronnych i w ramach programów Unii Europejskiej.

  Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.

 • Z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w roku 1987 został powołany Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

   

  Kierunki studiów WIT z certyfikatami

  16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.


  Certyfikatami „Studia z Przyszłością" Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością" otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

  Wśród wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością" kierunków WIT są:

  Wydział Informatycznych Technik Zarządzania, kierunek:

 • Informatyczne techniki zarządzania – studia I stopnia

 • Wydział Informatyki, kierunki:

 • Grafika – studia I stopnia
 • Informatyka – studia I stopnia

 • Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".