Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpiękniejszy zawód świata nie dla wszystkich. Kto powinien wybrać Położnictwo.

Najpiękniejszy zawód świata nie dla wszystkich. Kto powinien wybrać Położnictwo.Najpiękniejszy zawód świata nie dla wszystkich. Kto powinien wybrać Położnictwo. – rozmowa z mgr Małgorzatą Kujko – Wiśniewską, położną, wykładowczynią Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Trwa rekrutacja do wyższych uczelni. Przyszli studenci stoją przed wyborem swojej drogi zawodowej. Czym zachęciłaby Pani nowe pokolenia do podjęcia studiów na kierunku położnictwo? 

Położnictwo to piękny zawód i tym jednym zdaniem mogłabym zamknąć odpowiedź na to pytanie. Ale samo słowo „piękny” nie wystarczy. Nasza praca to  rodzaj misji, a osoba wykonująca ten zawód musi charakteryzować się pewnymi cechami osobowości. Niezwykle ważne są: otwartość, chęć niesienia pomocy, empatia, kreatywność. Osoby decydujące się na studiowanie położnictwa na pewno mogą się liczyć się z tym , że ich praca będzie wymagająca, nie lekka ale, i  nie  nudna. Każdy dyżur to niewiadoma. Nowe przypadki,  inne pacjentki, pouczające doświadczenia. 

Studia na kierunku położnictwo są dwustopniowe. Jakie kompetencje absolwentka/ absolwent zyskuje po ukończeniu studiów licencjackich, a jakie magisterskich?

Ukończenie studiów I-go stopnia i uzyskanie tytułu licencjata daje pełne prawo do podjęcia pracy na stanowisku położnej, oczywiście po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu. Kończąc studia licencjackie możemy podjąć pracę i być w pełni uprawnioną położną/położnym. Dwustopniowy system nauczania na kierunku położnictwo jest bardzo korzystny dla studentów. Wielu z nich podejmuje pracę po obronie pracy licencjackiej, a kolejny poziom nauczanie kontynuuje na studiach magisterskich w trybie niestacjonarnym. Daje to możliwość jednoczesnego praktykowania zawodu oraz poszerzania swojej wiedzy. Studia II-go stopnia dają położnej kolejny stopień wtajemniczenia zawodowego. Wraz z ukończeniem studiów II stopnia poszerza się zakres kompetencji położnej. Dotyczy to  przede wszystkim samodzielnej specjalistycznej opieki nad pacjentką i jej dzieckiem w aspekcie rozpoznawania nieprawidłowości przebiegu porodu i połogu. Polecam również studia licencjackie pomostowe dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu położnej, chcących podnieść swoje kompetencje.

Ważnym jest wybór uczelni, w której podejmiemy te niezwykłe studia.

Nie przypadkowo zdecydowałam się na współpracę z Warszawską Uczelnią Medyczną, której priorytetem jest praktyczna nauka zawodów medycznych i tych z zakresu nauk o zdrowiu. Jako wykładowca WUMed mogę być realizatorem  procesu nauczania, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie wprost z sali porodowej. Na zajęciach staram się przekazać studentom przede wszystkim tajniki praktyki położniczej - jak pracować z pacjentką w porodzie, jak wykorzystywać niefarmakologiczne metody zmniejszania bólu porodowego, jak rozwiązywać problemy dotyczące laktacji. 

Położnictwo nazywane jest najpiękniejszym zawodem świata. Położna/ położny uczestniczy w cudzie narodzin - to wspaniałe przeżycie. Ale przecież nie tylko przyjmowanie porodów jest kompetencją położnej. Co jeszcze należy do obowiązków dyplomowanej położnej?

Tak to prawda, to najpiękniejszy zawód świata i dla większości kojarzy się z przyjmowaniem porodów. Ale bycie położną to nie tylko praca z rodzącą. To także m.in. udzielanie świadczeń medycznych w zakresie rozpoznawania i  prowadzenia ciąży fizjologicznej, w tym także przeprowadzaniu badań lub zlecaniu badań potrzebnych w monitorowaniu prawidłowego przebiegu ciąży, opiece nad matką i jej dzieckiem do 8 tyg. życia. Położna sprawuje opiekę nad kobietą w całym okresie jej życia, nie tylko podczas ciąży. W jej kompetencji są także: promocja zdrowia, propagowanie prozdrowotnego stylu życia, profilaktyka chorób kobiecych. Może także prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, edukację przedporodową łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 


Data publikacji: 15.06.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa