Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Architektura Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2400zł od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od

Gospodarka przestrzenna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1950zł od od

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1950zł od od 1950zł

Lingwistyka stosowana Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2750zł od od od

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Cena za semestr od od od 1950zł od

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - NOWOŚĆ!

Cena za semestr od od od 1950zł od

Praca socjalna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1950zł od od od

Projektowanie wnętrz - NOWOŚĆ Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2400zł od od

Socjologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od

Transport Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1950zł od od

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od 1900zł

Zarządzanie (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Cena za semestr od 1900zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Krótsze studia na WSPA!

Posiadasz doświadczenie zawodowe? Otrzymałeś świadectwo dyplomowanego specjalisty?
Podejmij studia w WSPA i skróć czas kształcenia nawet o połowę!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów. Dzięki procedurze potwierdzenia efektów uczenia się zaliczymy Ci na poczet studiów wiedzę i umiejętności nabyte w ramach pracy zawodowej lub kształcenia specjalistycznego. Oznacza to, że będziesz mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a w efekcie skrócić czas kształcenia na studiach lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

Na jakich kierunkach możliwe jest skrócenie okresu studiów?

Obecnie skrócenie okresu studiów w WSPA w Lublinie jest możliwe na następujących kierunkach:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka (możliwe również studia w języku angielskim)
 • Socjologia I stopnia
 • Transport
 • Zarządzanie I stopnia (możliwe również studia w języku angielskim)
Kto może ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

O skrócenie okresu studiów może ubiegać się:

 • w przypadku studiów I stopnia (licencjackie/inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich – osoba, która posiada:
  • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.
 • w przypadku studiów II stopnia (magisterskie) osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
 • w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Jak ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

Kandydat ubiegający się o skrócenie okresu studiów musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe z danej dziedziny lub otrzymał świadectwo dyplomowanego specjalisty. W tym celu należy przesłać na adres e-mail Dziekanatu Uczelni (dziekanat@wspa.pl) wniosek do Rektora o potwierdzenie efektów uczenia się.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy, takie jak:

 • świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia;
 • dyplom licencjata/inżyniera dla kandydatów na studia II stopnia;
 • dyplom magistra dla kandydatów na kolejny kierunek studiów;
 • dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy lub świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się, w wysokości ustalonej zarządzeniem Kanclerza o ponoszeniu opłat.

Dokumentację o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej stanowi portfolio zawierające:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;
 • opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;
 • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany);
 • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń;
 • zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;
 • opis doświadczenia zawodowego;
 • inne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych(zasady rekrutacji),

Opłata pokrywająca koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1200 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłat rekrutacyjnych (Rekrutacja – opłaty i terminy).

Etapy postępowania

1.Złożenie przez kandydata następujących dokumentów na adres e-mail Dziekanatu WSPA (dziekanat@wspa.pl)

 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie np. świadectwo dojrzałości, dyplom licencjata/inżyniera, dyplom magistra
 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, świadectwo dyplomowanego specjalisty, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, zakres obowiązków itp.
 • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się.

2.Przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się przez kierunkową komisję:

 • kierunkowa komisja pod przewodnictwem Prodziekana kierunku dokonuje analizy złożonych dokumentów oraz wystawia oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na danym kierunku kryteriami oceniania
 • po analizie złożonych dokumentów przewodniczący komisji może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia lub zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca (przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów realizowanych w trakcie studiów
 • Rektor Uczelni na podstawie przeprowadzonego przez komisję postępowania wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.

3.Rekrutacja na studia:

 • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mailowo, a także pocztą tradycyjną
 • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.

4.Wydanie decyzji o przyjęciu na studia.


Pełny opis procedury potwierdzenia efektów uczenia się znajdziesz(tutaj).

 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najstarsza uczelnia niepubliczna w mieście. Choć jej historia nie jest tak długa, jak wielu szkół publicznych, uczelnia z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów. Jej oferta kształcenia jest na tyle bogata i różnorodna, że każdy absolwent szkoły średniej może znaleźć kierunek na miarę swoich zainteresowań, z którym wiąże swoją przyszłość. 

 Początki WSPA sięgają 1998 roku, gdy szkoła otworzyła swój pierwszy kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem. Założycielem uczelni było Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie. W pierwszym roku akademickim na studia przyjęto 415 osób, jednak już rok później na ofertę uczelni zdecydowało się 1400 osób. Obecnie WSPA działa na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji narodowej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Uczelnię nadzoruje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a także założyciel. Natomiast bieżące zarządzanie realizowane jest przez rektora, kanclerza oraz senat uczelniany. Kształcenie na WSPA odbywa się według najwyższych standardów akademickich, a kierunki studiów stale są wzbogacane o nowy zakres wiedzy i kompetencji. Uczelnia analizuje sytuację w gospodarce i na rynku pracy, oferując takie kierunki, na które obecnie jest realne zapotrzebowanie. Obecnie WSPA oferuje spory wybór studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych.

 

Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 •  

  Kryminologia

  Studiuj Kryminologię w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie!


   

  Rekrutacja


  Z WSPA zbudujesz swoją zawodową przyszłość

  Kształcenie na wszystkich kierunkach WSPA odbywa się z dużym naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznych. Ideą uczelni jest wykształcenie w studentach nie tylko wiedzy, ale również umiejętności i kompetencji zawodowych. Studenci w trakcie nauki realizują więc szereg zajęć praktycznych, szkoleń, kursów czy warsztatów. Realizują samodzielne projekty, w których mogą wykorzystać w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną. Kształcą się pod okiem nie tylko wykwalifikowanej kadry naukowej, ale również ludzi biznesu, którzy wiedzą, na co położyć największy nacisk w trakcie kształcenia nowoczesnych kadr pracowników. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa według najwyższych standardów akademickich, jednak wprowadza także nowe, innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie europejskich standardów edukacyjnych, które umożliwiają studentom samodzielne układanie programu studiów w dosyć rozbudowanym zakresie. Dzięki temu każdy student może wybierać takie moduły tematyczne, które realnie go interesują, są dopasowane do jego możliwości i potrzeb.

  Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym

  Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie


  Terminy rekrutacji na semestr zimowy:
  01 czerwiec 2017 r. - 30 wrzesień 2017 r.

  Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:


  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

 • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
 • 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,

 • Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

  Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
  - rysunek z natury
  - rysunek z wyobraźni
  - kompozycja z prostych brył geometrycznych

  Rekrutacja na kierunek Architektura
  do 22 września 2017 r. – składanie dokumentów
  23 września 2017 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy
  25 września 2017 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
  28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 3. Dokonanie opłaty wpisowej.

 • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 • 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

 • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.
 • Dużym atutem WSPA jest również uproszczona procedura rekrutacyjna. Aby dostać się na studia, nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych. Wystarczy w terminie złożyć wszystkie dokumenty. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a nie skomplikowane zasady rekrutacji. Jeśli chcesz studiować na WSPA, a nie wiesz, jak przejść przez procedurę rekrutacji – po prostu skontaktuj się z pracownikami uczelni. Bez problemu i bez stresu pomogą w wypełnianiu wszystkich formalności i złożeniu właściwych wniosków. WSPA wychodzi z założenia, że uczelnia przyjazna studentom zaczyna się już na etapie rekrutacji.

   

  Promocje na Studia Wyższe


  15% dla zdecydowanych

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.07.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 15%.

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

  Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%

  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za rok (zgodnie z harmonogramem płatności).
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.

  Drugi kierunek 50%

  Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

  Poleć na WSPA

  Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnych promocji: https://wspa.pl/promocje-i-znizki/

   

  Organizacje studenckie

  WSPA to nie tylko wysoki poziom edukacji, ale również ciekawe i rozbudowane życie studenckie. Na uczelni działa wiele organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń pozwalających na rozwijanie pasji i zainteresowań w konkretnych dziedzinach. Studenci co roku samodzielnie organizują szereg imprez, zarówno towarzyskich, jak i naukowych, które doskonale oddają klimat uczelni, a także pozwalają na posmakowanie prawdziwego studenckiego życia.

   

  Kontakt

  20-150 Lublin

  ul. Bursaki 12

  tel.:

  81 452 94 73