Akademia Ignatianum w Krakowie

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Filozoficzny
Cena za semestr od 0zł od od 0zł od 0zł
Wydział Pedagogiczny
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...


Akademia Ignatianum Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.

Siedziba uczelni mieści się w samym centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku, zapewniającym wysoki komfort nauki i pracy.

Nasze zalety:

 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

 • Oglądaj filmy o Akademii Ignatianum na kanale YouTube.

   

  Misja Akademii Ignatianum w Krakowie

  Zapewnienie studentom kształcenia na wysokim poziomie umożliwiającym im, poprzez uzyskaną wiedzę i umiejętności, rozwój zawodowy oraz samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, moralny i społeczny.

  Naszą Misję realizujemy w wymiarze edukacyjnym, naukowo-badawczym i wychowawczym

  W wymiarze edukacyjnym, przez kształcenie elit intelektualnych, zwłaszcza dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia społeczno-politycznego, filozofii i etyki, zagadnień światopoglądowych oraz problematyki socjalnej.

  W wymiarze naukowo-badawczym, przez rozwój nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w „Ignatianum” mediację kulturowo-religijną między Wschodem a Zachodem badanie procesów społeczno-kulturowych w Europie.

  W wymiarze wychowawczym, przez kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

   

  Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

  Studia pierwszego stopnia:
  • ADMINISTRACJA i POLITYKA PUBLICZNA
  • DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FILOZOFIA
  • KULTUROZNAWSTWO
  • PEDAGOGIKA
  • NAUKI O POLITYCE
  • PRACA SOCJALNA
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

  Jednolite studia magisterskie:
  • PSYCHOLOGIA

  Dokumenty wymagane od kandydata na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie - obywatele polscy z maturą polską. Kandydat składa swoje podanie elektronicznie według postępowania Krok po kroku.

  Po ogłoszeniu wyników osoba przyjęta na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest do złożenia w Biurze Rekrutacji następujących dokumentów:

  1. wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej,

  2. kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2004/2005 w liceum ogólnokształcącym oraz do roku 2005/2006 w technikum - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),

  3. kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu),

  4. dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu),

  5. kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie studenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  6. kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie absolwenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  7.jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego, o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm, na jasnym tle (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL),

  8. dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopię zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

  9. w przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym w Akademii Ignatianum w Krakowie (oryginał do wglądu).

   

  Rekrutacja na studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia:
  • ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
  • FILOZOFIA
  • KULTUROZNAWSTWO
  • PEDAGOGIKA
  • PRACA SOCJALNA
  • NAUKI O POLITYCE
  • DZIENNIKARSTWO

  Dokumenty wymagane od kandydata na studia II stopnia. Kandydat składa swoje podanie elektronicznie według postępowania Krok po kroku.

  Po ogłoszeniu wyników osoba przyjęta na pierwszy rok studiów II stopnia, w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest do złożenia w Biurze Rekrutacji następujących dokumentów:

  1. wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej,

  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kserokopią suplementu (oryginały do wglądu), przy czym w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę (oryginały do wglądu).

  3. kserokopia zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (oryginał do wglądu), jeżeli takiej informacji nie ma w suplemencie do dyplomu,

  4. kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu),

  5. kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie studenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  6. kandydaci, którzy posiadają status absolwenta studiów drugiego stopnia lub jendolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie absolwenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  7. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego, o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm, na jasnym tle (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL),

  8. dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopię zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

  9. w przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym w Akademii Ignatianum w Krakowie (oryginał do wglądu).

   

  Międzywydziałowe Studium Języków Obcych


  Międzywydziałowe Studium Języków Obcych zostało utworzone 2 lipca 2008 roku, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

  Jego głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych. Oferta Studium obejmuje również kursy doszkalające kadry naukowej i administracyjnej Ignatianum. W przyszłości ma zostać poszerzona o kursy komercyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji językowych.

  Obecnie Studium daje możliwość uczęszczania na lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego, a także języka łacińskiego dla kierunku filozofia.

  W ramach języka specjalistycznego, Studium oferuje kursy dla studentów kierunku pedagogika studiów II stopnia oraz kursy językowe dla doktorantów.

  Od 2012 roku Studium jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

   

  Studia podyplomowe

  Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje następujące programy studiów podyplomowych:

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 •