Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Zielonej Górze w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Zielonej Górze w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Zielonej Górze w roku akademickim 2021/2022


1. Kierunek - lekarski - 29 500 zł rok – Uniwersytet Zielonogórski


Uniwersytet Zielonogórski 2022


Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, to jednolite studia magisterskie, trwające 6 lat (12 semestrów), które prowadzone są w stacjonarnej i niestacjonarnej (odpłatnej) formie nauki. Wymagający kierunek studiów medycznych, wymaga od studentów wieloletniej nauki, przygotowującej do jednego z najbardziej odpowiedzialnych zawodów jakim jest lekarz. Aby uzyskać tytuł zawodowy lekarza, studenci w pierwszych latach nauki zgłębiają obszerną wiedzę z przedmiotów ogólnych i przedmiotów przedklinicznych, poznając budowę człowieka, funkcjonowanie narządów, farmakologię, etykę zawodu i podstawy postępowania z pacjentem.

W późniejszym okresie nauka realizowana jest również w trakcie zajęć praktycznych odbywających się na oddziałach klinicznych, gdzie oprócz wiedzy sprawdzane są umiejętności studentów podczas kontaktu z pacjentem, diagnozy, wykonywania zabiegów medycznych i asystowania przy operacjach. Po zakończeniu studiów, absolwenci odbywają obowiązkowy staż podyplomowy i przystępują do egzaminu państwowego. Uzyskując prawo do wykonywania zawodu lekarza, absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w placówkach prywatnej i publicznej służby zdrowia, szpitalach klinicznych, przychodniach lub prowadzić prywatny gabinet lekarski.

2. Kierunek - Pielęgniarstwo - 2500 zł za semestr – Uniwersytet Zielonogórski


Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim

Pielęgniarstwo to studia I-ego i II-ego stopnia o profilu praktycznym, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub magistra, nauka na kierunku trwa odpowiednio 2(licencjackie) i 3(magisterskie) lata i prowadzona jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (z opłatą za czesne). Nauka pozwala zdobyć wiedzę na temat prawidłowego rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta, samodzielnego planowania opieki pielęgniarskiej, diagnozowania, zapobiegania i rehabilitacji na podstawie obowiązujących przepisów, zasad niesienia pomocy w powrocie do zdrowia i uzyskaniu niezależności w trakcie choroby, prawidłowej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz prowadzenia dokumentacji procesu pielęgnacyjnego.

Studia II-ego stopnia na kierunku pozwalają usystematyzować zdobyta już wiedzą i poznać metody nadzoru i organizowania opieki pielęgniarskiej, dostosowania najwyższych standardów opieki zgodnych z wiekiem i stanem zdrowia pacjenta, uczą kierowania zespołem wraz z polityką kadrową i współpracy ze specjalistami, prowadzić działalność związaną z edukacją zdrowotną skierowana do konkretnych grup społecznych, rodzin i społeczności lokalnej. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, absolwenci podejmują pracę we wszystkich jednostkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, poradniach rodzinnych czy centrach rehabilitacyjnych.

3. Kierunek - Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - 2260 zł za semestr


Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia, z nauką trwającą 3 lata, realizowaną w trakcie 6 semestrów, prowadzone w trybach stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Studia na kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy kierunkowej w tematyce ochrony środowiska zarówno w skali kraju jak i całego świata. Nauka obejmuje zagadnienia związane z analizą chemiczną i fizyczną zagrożeń środowiska, monitorowaniem zmian zachodzących w hydrosferze, glebie i atmosferze, inwentaryzacji zasobów przyrody ożywionej – również w trakcie realizacji zadań zleconych przez Państwowy Monitoring Środowiska.

Absolwenci kierunku w sposób praktyczny nabywają umiejętności związane z wykorzystywaniem najnowszych urządzeń i oprogramowania systemu informacji geograficznej (GIS), procesów planowania przestrzennego, potrafią w pracy wykorzystywać obowiązujące przepisy prawne i procedury administracyjne w ramach kompetencji organów zajmujących się ochroną środowiska, potrafią pozyskiwać finansowanie procesów ochrony środowiska oferowane przez UE – wykorzystując znajomość opracowywania dokumentów i wniosków do konkretnych Funduszy Europejskich.

Absolwenci kierunku podejmują zatrudnienie w administracji samorządowej i państwowej, Inspektoratach Ochrony Środowiska czy firmach wykonujących ekspertyzy środowiskowe i laboratoriach badawczo-naukowych.

4. Kierunek - Informatyka - 2200 zł za semestr


Informatyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Informatyka na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia magisterskie, licencjackie lub inżynierskie, na których nauka trwa od 3 do 3,5 roku w przypadku studiów I stopnia. Natomiast w przypadku studiów II stopnia kształcenie trwa od 1,5 roku do 2 lat. To jedne z najdroższych kierunków studiów w Zielonej Górze, a opłata za semestr na kierunku informatyka wynosi 2200 zł za semestr. Wybierając ten kierunek studiów jako jeden z najbardziej popularnych w kraju, każdy absolwent będzie miał gwarancje zdobycia wymarzonej pracy w branży IT.

Ponieważ informatycy to prawdziwi pasjonaci, którzy chłoną wiedzę każdą komórką swojego ciała, z chęcią doskonalą swoje umiejętności i zdobywają wiedzę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Poznają tam między innymi programowanie strukturalne, algorytmikę, struktury danych czy aplikacje mobilne. Głównym celem uczelni jest wykształcenie specjalistów, którzy posiądą niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym będą w przyszłości wdrażać nowoczesne rozwiązania w firmach branży IT.

5. Kierunek - Elektronika - 2100 zł za semestr


Elektronika na Uniwersytecie Zielonogórskim

Elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim to jeden z popularnych kierunków studiów, a ich koszt to 2100 zł za semestr. Są to studia magisterskie lub inżynierskie, gdzie w przypadku studiów I stopnia nauka trwa 3,5 roku, natomiast studia II stopnia to 1,5 roku nauki.

Absolwenci kończący kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymują dyplom magistra lub inżyniera. Elektrotechnika to dobry wybór kierunku studiów dla osób, które interesują się techniką oraz naukami ścisłymi. Głównym założeniem kształcenia na tym kierunku jest uzyskanie niezbędnej wiedzy związanej z budową i projektowaniem urządzeń oraz systemów elektrycznych, które wykorzystuje się w różnych rodzajach usług i gałęziach przemysłu.

Wśród przedmiotów nauczania na tym kierunku znajduje się analiza matematyczna, algebra liniowa, metody numeryczne, teoria obwodów czy elektronika i podstawy informatyki. Głównym celem uczelni jest wykształcenie doskonałej kadry specjalistów, którzy będą w przyszłości podejmować ważne decyzje i kierować zespołami w dziedzinach związanych z elektrycznością.


Data publikacji: 10.01.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zielonej Górze

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zielona Góra