O Uczelni

Uczelnie.pl

Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, braliśmy pod uwagę, analizy zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.

Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i europeistykę a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę.

Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
rektor

 

Misja i strategia Sopockiej Szkoły Wyższej


Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

 • Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:

 • wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 • wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze, partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 • rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 • rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelni na drugim stopniu kształcenia,
 • zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 • rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
 •  

  Stypendia w SSW

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: www.ssw-sopot.pl

   

  Zasady rekrutacji


  Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń.

  Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa (w dwóch egzemplarzach)
 • Załącznik nr 1 (Opłaty i deklaracja płatności)
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • Zdjęcie legitymacyjne x 1
 • Kserokopia Dowodu Osobistego
 • Dowód wpłaty "Opłaty rekrutacyjnej" na konto SSW
  (Kredyt Bank O/Sopot 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000)
  Koniecznie z dopiskiem rodzaju Studiów Podyplomowych
 •  

  Kontakt

  Gdańsk

  ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

  tel.:

  58 555 83 80, 506 474 167