Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Warszawa

Studia dyplomowe
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr

Bezpieczeństwo informacyjne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Cena za semestr

Dowodzenie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Lotnictwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Obronność Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr

Zarządzanie i dowodzenie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni...


Warszawska Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia z bogatą ofertą kształcenia i wieloletnią tradycją. Wywodzi się bowiem bezpośrednio z Wyższej Szkoły Wojennej, która działała w latach 1919-1946. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych i profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji wojskowych, a także cywilnych, które są związane z obronnością państwa. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowane programy nauczania, a także wiele możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a także w branży edukacyjnej.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji doskonale przygotowane zaplecze dydaktyczne, w którego skład wchodzą sale wykładowe i konferencyjne, świetnie wyposażone laboratoria, a także biblioteka z bardzo bogatymi zbiorami. Do dyspozycji studentów jest około tysiąca miejsc hotelowo-internatowych w kampusie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz rozbudowana infrastruktura, zapewniająca komfort codziennego życia. Studenci Akademii Sztuki Wojennej mogą kształcić się nie tylko na macierzystej jednostce akademickiej. Uczelnia realizuje międzynarodowy program wymiany studentów Erasmus+, dzięki czemu można część nauki spędzić na zagranicznych uczelniach.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, OBRONNOŚCI I PRAWA

Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.

Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.

Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa uczelni: www.akademia.mil.pl

Dla kandydata: www.akademia.mil.pl/kandydat

Rekrutacja: rekrutacja.akademia.mil.pl

Studia podyplomowe: www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj

Kanał youtube.pl: www.youtube.com/user/AkademiaON

Facebook www.facebook.com/AkademiaSzWoj

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/


KIERUNKI STUDIÓW na WBN

Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności:
studia I stopnia

 • ochrona i obrona narodowa,

 • zarządzanie kryzysowe,

 • bezpieczeństwo informacyjne.

Bezpieczeństwo Międzynarodowe I Dyplomacja

Specjalności:

 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,

 • dyplomacja i komunikacja polityczna,

 • analityka i prognostyka.

Bezpieczeństwo Informacyjne

Specjalności:
studia I stopnia

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego,

 • inspektor ochrony danych osobowych,

 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego,

 • info-menadżer.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjalności:
studia I stopnia

 • bezpieczeństwo powszechne,

 • bezpieczeństwo publiczne,

 • bezpieczeństwo społeczne.

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/

 

Wydział WojskowyPodstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.


www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wwoj/

KIERUNKI STUDIÓW na WWoj

Bezpieczeństwo Obronność

Specjalności:
studia I stopnia

 • obrona terytorialna,

 • współczesne konflikty zbrojne.

Bezpieczeństwo Dowodzenie

Specjalności:

 • planowanie i organizacja działań WOT,

 • praca analityczno-sztabowa.

 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia


Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.


www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wzid/

KIERUNKI STUDIÓW na WZiD

Lotnictwo

Specjalności:
studia I stopnia

 • organizacje lotnicze,

 • zarządzanie ruchem lotniczym.

Logistyka

Specjalności:
studia I stopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,

 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,

 • logistyka wojskowa,

 • transport,

 • rachunek ekonomiczny w logistyce.

Zarządzanie I Dowodzenie

Specjalności:
studia I stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,

 • zarządzanie jakością,

 • zarządzanie systemami informacyjnymi.

 

Instytut Prawa

Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

Misją Instytutu Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/instytut-prawa/

KIERUNKI STUDIÓW na IP

Administracja

Specjalności:
studia I stopnia

 • administracja wojskowa,

 • administracja urzędowa,

 • nowe technologie w administracji.

Prawo

Specjalności:

 • prawo bezpieczeństwa,

 • prawo wojskowe i obronne,

 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,

 • prawo lotnicze i kosmiczne.

 

Informacje dla kandydatów


Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Uczelnia oferuje możliwość podjęcia studiów przez osoby niepełnosprawne.

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to: Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.

www.akademia.mil.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

www.rekrutacja.akademia.mil.pl/


Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata

(jeden język obcy i dwa inne przedmioty):


 

Lokalizacja

al. gen. A. Chruściela 103,

00-910 Warszawa 

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

www.akademia.mil.pl

REKRUTACJA


https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat

https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

Studia I i II stopnia

tel.: 261 813 137

tel.: 261 813 822

Studia podyplomowe

tel.: 261 814 438

DZIEKANAT

e-mail: z.sudujko@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 008

 

#Dołącz do nas