Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
eAdministracja
Cena za semestr od 1800zł od od od
Grafika
Cena za semestr od 3600zł od od od 3600zł
Informatyczne Techniki Zarządzania
Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł
Informatyka
Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł
Zarządzanie
Cena za semestr od 1800zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów WIT z certyfikatami

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania kolejny raz otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów 2017. Stawia ją to w gronie czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. Szkoła stara się budować pozycję prestiżowej i dbającej o jakość oraz przekazywać studentom wykształcenie dostosowane do rynku pracy prowadząc takie kierunki jak Geoinformatyka (Informatyczne Techniki Zarządzania) czy Technologie chmury obliczeniowej (Informatyka) Współpracuje także z pracodawcami. Pozwala to na odbywanie staży i praktyk oraz zdobywanie praktycznej wiedzy.


W uzasadnieniu certyfikatu podkreślone zostało modyfikowanie kształcenia i analizowanie rynku pracy przez uczelnie pozwalające na przekazywanie studentom przydatnej wiedzy. Docenione zostały też działania szkoły polegające na poszerzaniu oferty edukacyjnej o nowe kierunku studiów oraz specjalności.

WSISiZ została też doceniona poprzez przyznanie jej Wyróżnienia Specjalnego Zarządu 2017. Wyróżnienia te przyznawane są najszybciej rozwijającym się szkołom w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej oraz współpracy z otoczeniem społecznym

Komisja konkursowa składa się z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, specjalizujących się w tematyce zarządzania szkolnictwem wyższym oraz rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W uzasadnieniu decyzji ekspertów zaznaczone zostały takie aspekty szkoły jak kształcenie absolwentów kreatywnych, innowacyjnych i twórczych oraz aktywna współpraca z otoczeniem społecznym, także międzynarodowym. Podkreślone zostało praktyczne kształcenie studentów i przygotowanie ich do radzenia sobie na rynku pracy oraz bycie uczelnią przedsiębiorczą i inwestującą w innowacje edukacyjne.

 

Akademia WIT

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania? Chcesz mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia przyniosą spodziewane korzyści?

We współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o. oraz ALTKOM Akademia przygotowujemy szereg akredytowanych szkoleń.


Zapraszamy do WIT Akademii.

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:
 • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
 • Absolwentów WIT
 • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
 • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

 • Szkolenia certyfikowane:

 • zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30),
 • zarządzania programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP),
 • zarządzania ryzykiem (M_o_R),
 • zarządzania zmianami (Change Management)
 • zarządzania serwisem IT (ITIL)
 • testowania systemów informatycznych (ISTQB)
 • budowy architektury korporacyjnej (TOGAF)
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional2 Foundation
 • Przygotowanie do certyfikatu Java SE 7 Programmer I (1Z0-80)
 • Querying Microsoft SQL Server (MS 20461)
 • Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS 20410)

 • Szkolenia niecertyfikowane:

 • Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2
 • Enterprise Architect dla znających UML
 • Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika
 • Aplikacje internetowe w języku Java
 • Programowanie w języku Java
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Zaawansowane techniki programowania w języku C++
 • Programowanie wielowątkowe w języku C++
 • Oracle SQL - wprowadzenie 11g XE Wprowadzenie do Oracle SQL

 • Powyższe szkolenia realizowane będą na bardzo konkurencyjnych - w stosunku do cen rynkowych - warunkach.

   

  O Uczelni

  Uczelnie.pl

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

  Stale unowocześniamy programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania.

  Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

  Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

  Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

   

  Od Rektora

  Uczelnie.pl

  Szanowni Państwo,

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

  Chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem - co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana jako jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.

  Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.

  W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

  Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.

  Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania oferuje naukę zawodów przyszłości.

  Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.

  W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów - twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

  Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

  Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.

  prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
  Rektor

   

  Studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów:

 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Akademia bezpieczeństwa w biznesie
 • Certyfikowany analityk systemów IT
 • Inżynieria menedżerska
 • Zarządzanie projektami
 • Menedżer kultury
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Przygotowanie i realizacja projektu artystycznego
 • Andragogika medialna i informatyczna
 • Informatyka i technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Zajęcia techniczne - technika
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 •  

  Współpraca zagraniczna

  WIT współpracuje z uczelniami i instytutami zagranicznymi na bazie umów dwustronnych i w ramach programów Unii Europejskiej.

  Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.

 • Z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w roku 1987 został powołany Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

   

  Centrum IT


  WIT oddaje do dyspozycji studentów jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych na polskich uczelniach. W 18 laboratoriach znajduje się ponad 500 komputerów.

  Każde laboratorium jest podłączone do sieci lokalnej oraz Internetu. Od 2006 r. uczelnia dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. Łącza szkieletowe sieci mają wydajność 1 Gb/s (w przyszłości 10 Gb/s), z kolei prędkość przyłączenia poszczególnych LAN-ów to 1 Gb/s. WIT ma dziewięć niezależnych łącz do Internetu, a ich łączna przepustowość wynosi ponad 2 Gb/s (jedno z najszybszych łączy uczelnianych w Polsce). Łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP. Sieć komputerowa uczelni obejmuje dwa budynki połączone światłowodami. Jest obsługiwana przez 40 serwerów o łącznej pojemności dysków 20 TB. Serwer FTP jest dwudziesty co do wielkości w Polsce. Znajdują się na nim mirrory dystrybucji Linuksa oraz zbiór użytecznych programów i sterowników.

  Sieci LAN w budynkach szkoły są w warstwie medialnej zbudowane w technologii 100BaseT/1000BaseT. Cała sieć szkoły jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania działającego w czasie rzeczywistym.

  Główny serwer WIT obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (2.5 TB) przechowuje ponad 10 milionów plików. WIT dysponuje także jednym z największych w Polsce serwerów buforującym w3cache - jego bufor to 400 GB, co pozwala „zapamiętać” strony WWW otwierane w ciągu ostatnich pięciu tygodni.